2 Kings 6:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩And it came to passVerb
8085 [e]ḵiš-mō-a‘כִשְׁמֹ֨עַheardVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְWhen the kingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יthe wordsNoun
802 [e]hā-’iš-šāhהָֽאִשָּׁה֙of the womenNoun
7167 [e]way-yiq-ra‘וַיִּקְרַ֣עthat he toreVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֔יוhis clothesNoun
1931 [e]wə-hūוְה֖וּאand hePro
5674 [e]‘ō-ḇêrעֹבֵ֣רpassed byVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2346 [e]ha-ḥō-māh;הַחֹמָ֑הthe wallNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֣רְאand lookedVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
8242 [e]haś-śaqהַשַּׂ֛ק[he had] sackclothNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֖וֹhis bodyNoun
1004 [e]mib-bā-yiṯ.מִבָּֽיִת׃insideNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־דִּבְרֵ֤י הָֽאִשָּׁה֙ וַיִּקְרַ֣ע אֶת־בְּגָדָ֔יו וְה֖וּא עֹבֵ֣ר עַל־הַחֹמָ֑ה וַיַּ֣רְא הָעָ֔ם וְהִנֵּ֥ה הַשַּׂ֛ק עַל־בְּשָׂרֹ֖ו מִבָּֽיִת׃

מלכים ב 6:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע המלך את־דברי האשה ויקרע את־בגדיו והוא עבר על־החמה וירא העם והנה השק על־בשרו מבית׃

Links
2 Kings 6:302 Kings 6:30 Text Analysis2 Kings 6:30 Interlinear2 Kings 6:30 Multilingual2 Kings 6:30 TSK2 Kings 6:30 Cross References2 Kings 6:30 Bible Hub2 Kings 6:30 Biblia Paralela2 Kings 6:30 Chinese Bible2 Kings 6:30 French Bible2 Kings 6:30 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:29
Top of Page
Top of Page