θεοῦ
Englishman's Concordance
θεοῦ (theou) — 698 Occurrences

Matthew 3:16 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ
NAS: the Spirit of God descending
KJV: the Spirit of God descending
INT: Spirit of God descending as

Matthew 4:3 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα
NAS: You are the Son of God, command
KJV: thou be the Son of God, command that
INT: you are of God speak that

Matthew 4:4 N-GMS
GRK: διὰ στόματος θεοῦ
NAS: OUT OF THE MOUTH OF GOD.'
KJV: out of the mouth of God.
INT: of [the] mouth of God

Matthew 4:6 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν
NAS: You are the Son of God, throw
KJV: thou be the Son of God, cast thyself
INT: you are of God throw yourself

Matthew 5:9 N-GMS
GRK: αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
NAS: for they shall be called sons of God.
KJV: shall be called the children of God.
INT: they sons of God will be called

Matthew 5:34 N-GMS
GRK: ἐστὶν τοῦ θεοῦ
NAS: for it is the throne of God,
KJV: for it is God's throne:
INT: it is of God

Matthew 6:33 Noun-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν
INT: kingdom of God and the

Matthew 8:29 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ ἦλθες ὧδε
NAS: business do we have with each other, Son of God? Have You come
KJV: thou Son of God? art thou come
INT: Son of God are you come here

Matthew 12:4 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the house of God, and they ate
KJV: the house of God, and
INT: house of God and the

Matthew 12:28 N-GMS
GRK: ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω
NAS: by the Spirit of God, then
KJV: by the Spirit of God, then the kingdom
INT: by [the] Spirit of God I cast out

Matthew 12:28 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God has come
KJV: then the kingdom of God is come unto
INT: kingdom of God

Matthew 14:33 N-GMS
GRK: λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ
NAS: You are certainly God's Son!
KJV: thou art the Son of God.
INT: saying Truly of God Son you are

Matthew 15:3 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν
NAS: the commandment of God for the sake
KJV: the commandment of God by
INT: commandment of God on account of the

Matthew 15:6 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν
NAS: the word of God for the sake
KJV: the commandment of God of none effect
INT: commandment of God on account of the

Matthew 16:16 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: the Son of the living God.
KJV: the Son of the living God.
INT: Son of God the living

Matthew 16:23 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ
NAS: to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's.
KJV: the things that be of God, but
INT: the things of God but the

Matthew 19:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Matthew 21:31 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: into the kingdom of God before
KJV: into the kingdom of God before you.
INT: kingdom of God

Matthew 21:43 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται
NAS: to you, the kingdom of God will be taken away
KJV: The kingdom of God shall be taken
INT: kingdom of God and it will be given

Matthew 22:16 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: the way of God in truth,
KJV: teachest the way of God in truth,
INT: way of God in truth

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's; and to God the things that are God's.
KJV: and unto God the things that are
INT: the things of God to God

Matthew 22:29 N-GMS
GRK: δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: nor the power of God.
KJV: nor the power of God.
INT: power of God

Matthew 22:31 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος
NAS: what was spoken to you by God:
KJV: unto you by God, saying,
INT: by God saying

Matthew 23:22 N-GMS
GRK: θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν
NAS: [both] by the throne of God and by Him who sits
KJV: by the throne of God, and by
INT: throne of God and by

Matthew 26:61 N-GMS
GRK: ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ
NAS: the temple of God and to rebuild
KJV: the temple of God, and
INT: temple of God and in

Matthew 26:63 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: You by the living God, that You tell
KJV: by the living God, that thou tell
INT: by God the living

Matthew 26:63 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of God.
KJV: the Christ, the Son of God.
INT: Son of God

Matthew 27:40 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ καὶ κατάβηθι
NAS: You are the Son of God, come down
KJV: thou be the Son of God, come down from
INT: you are of God moreover descend

Matthew 27:43 N-GMS
GRK: γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: IN GOD; LET GOD RESCUE
KJV: I am the Son of God.
INT: indeed Of God I am Son

Matthew 27:54 N-GMS
GRK: λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν
NAS: this was the Son of God!
KJV: was the Son of God.
INT: saying Truly God's Son was

Mark 1:1 Noun-GMS
GRK: Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ
INT: Christ Son of God

Mark 1:14 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: preaching the gospel of God,
KJV: the gospel of the kingdom of God,
INT: gospel of God

Mark 1:15 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ μετανοεῖτε καὶ
NAS: and the kingdom of God is at hand;
KJV: the kingdom of God is at hand:
INT: kingdom of God repent and

Mark 1:24 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: thou art, the Holy One of God.
INT: Holy [One] of God

Mark 2:26 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ
NAS: the house of God in the time
KJV: the house of God in the days
INT: house of God in [the days of] Abiathar

Mark 3:11 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Son of God!
KJV: art the Son of God.
INT: Son of God

Mark 3:35 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός
NAS: the will of God, he is My brother
KJV: shall do the will of God, the same is
INT: will of God he brother

Mark 4:11 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ
NAS: of the kingdom of God, but those
KJV: of the kingdom of God: but
INT: kingdom of God to those however

Mark 4:26 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος
NAS: The kingdom of God is like
KJV: is the kingdom of God, as if
INT: kingdom of God as a man

Mark 4:30 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ ἐν
NAS: the kingdom of God, or
KJV: the kingdom of God? or
INT: kingdom of God or with

Mark 5:7 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
NAS: of the Most High God? I implore
KJV: of the most high God? I adjure
INT: Son of God the Most High

Mark 7:8 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν
NAS: the commandment of God, you hold
KJV: the commandment of God, ye hold
INT: commandment of God you hold to the

Mark 7:9 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν
NAS: the commandment of God in order
KJV: the commandment of God, that
INT: commandment of God that the

Mark 7:13 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει
NAS: the word of God by your tradition
KJV: the word of God of none effect
INT: word of God for the tradition

Mark 8:33 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ
NAS: for you are not setting your mind on God's interests, but man's.
KJV: not the things that be of God, but
INT: the things of God but the

Mark 9:1 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν
NAS: the kingdom of God after it has come
KJV: the kingdom of God come
INT: kingdom of God having come with

Mark 9:47 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο
NAS: the kingdom of God with one eye,
KJV: the kingdom of God with one eye,
INT: kingdom of God [rather] than two

Mark 10:14 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them; for the kingdom of God belongs
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Mark 10:15 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον
NAS: the kingdom of God like
KJV: the kingdom of God as
INT: kingdom of God as a child

Mark 10:23 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God will enter

Mark 10:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν τοὺς
NAS: it is to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God to enter those who

Mark 10:25 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God to enter

Mark 11:22 N-GMS
GRK: Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: to them, Have faith in God.
KJV: Have faith in God.
INT: Have faith in God

Mark 12:14 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν
NAS: the way of God in truth.
KJV: teachest the way of God in truth:
INT: way of God teach Is it lawful

Mark 12:17 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
KJV: and to God the things that are
INT: the things of God to God

Mark 12:24 N-GMS
GRK: δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: or the power of God?
KJV: neither the power of God?
INT: power of God

Mark 12:34 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ Καὶ οὐδεὶς
NAS: from the kingdom of God. After that, no one
KJV: from the kingdom of God. And no man
INT: kingdom of God And no one

Mark 14:25 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: it new in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Mark 15:39 N-GMS
GRK: ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν
NAS: man was the Son of God!
KJV: was the Son of God.
INT: man Son of God was

Mark 15:43 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν
NAS: for the kingdom of God; and he gathered up courage
KJV: the kingdom of God, came,
INT: kingdom of God having boldness he went in

Mark 16:19 N-GMS
GRK: δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: and sat down at the right hand of God.
KJV: on the right hand of God.
INT: right hand of God

Luke 1:6 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ θεοῦ πορευόμενοι ἐν
NAS: in the sight of God, walking
KJV: righteous before God, walking in
INT: before God walking in

Luke 1:8 N-GMS
GRK: ἔναντι τοῦ θεοῦ
NAS: before God in the [appointed] order
KJV: before God in
INT: before God

Luke 1:19 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀπεστάλην
NAS: in the presence of God, and I have been sent
KJV: in the presence of God; and
INT: before God and I was sent

Luke 1:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν
NAS: was sent from God to a city
KJV: was sent from God unto a city
INT: by God to a city

Luke 1:35 N-GMS
GRK: κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: shall be called the Son of God.
KJV: shall be called the Son of God.
INT: will be called Son of God

Luke 1:37 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα
NAS: will be impossible with God.
KJV: with God nothing
INT: with God every thing

Luke 1:78 N-GMS
GRK: σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν ἐν
NAS: mercy of our God, With which
KJV: of our God; whereby
INT: [the] affections of compassion of God of us in

Luke 2:40 N-GMS
GRK: καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ'
NAS: and the grace of God was upon Him.
KJV: and the grace of God was upon
INT: and [the] grace of God was upon

Luke 3:2 N-GMS
GRK: ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην
NAS: the word of God came
KJV: the word of God came
INT: came [the] word of God upon John

Luke 3:6 N-GMS
GRK: σωτήριον τοῦ θεοῦ
NAS: WILL SEE THE SALVATION OF GOD.'
KJV: shall see the salvation of God.
INT: salvation of God

Luke 3:38 N-GMS
GRK: Ἀδάμ τοῦ θεοῦ
NAS: the son of Adam, the son of God.
KJV: which was [the son] of Adam, which was [the son] of God.
INT: of Adam of God

Luke 4:3 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ τῷ
NAS: You are the Son of God, tell
KJV: thou be the Son of God, command this
INT: you are of God speak to the

Luke 4:4 Noun-GMS
GRK: παντὶ ῥήματι Θεοῦ
KJV: every word of God.
INT: every word of God

Luke 4:9 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν
NAS: You are the Son of God, throw
KJV: thou be the Son of God, cast thyself
INT: you are of God cast yourself

Luke 4:34 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: thou art; the Holy One of God.
INT: Holy [One] of God

Luke 4:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιτιμῶν
NAS: You are the Son of God! But rebuking
KJV: Christ the Son of God. And he rebuking
INT: Son of God And rebuking

Luke 4:43 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὅτι ἐπὶ
NAS: the kingdom of God to the other
KJV: the kingdom of God to other
INT: kingdom of God because for

Luke 5:1 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς
NAS: to the word of God, He was standing
KJV: to hear the word of God, he
INT: word of God and he

Luke 6:4 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the house of God, and took
KJV: into the house of God, and did take
INT: house of God and the

Luke 6:12 N-GMS
GRK: προσευχῇ τοῦ θεοῦ
NAS: in prayer to God.
KJV: in prayer to God.
INT: prayer to God

Luke 6:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for yours is the kingdom of God.
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 7:28 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ
NAS: in the kingdom of God is greater
KJV: in the kingdom of God is greater than
INT: kingdom of God greater than he

Luke 7:30 N-GMS
GRK: βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς
NAS: rejected God's purpose
KJV: the counsel of God against
INT: counsel of God rejected as to

Luke 8:1 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ οἱ
NAS: the kingdom of God. The twelve
KJV: of the kingdom of God: and
INT: kingdom of God and the

Luke 8:10 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ τοῖς δὲ
NAS: of the kingdom of God, but to the rest
KJV: of the kingdom of God: but
INT: kingdom of God to however

Luke 8:11 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: the seed is the word of God.
KJV: is the word of God.
INT: word of God

Luke 8:21 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ
NAS: who hear the word of God and do it.
KJV: hear the word of God, and do
INT: word of God are hearing and

Luke 8:28 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
NAS: of the Most High God? I beg
KJV: [thou] Son of God most high?
INT: Son of God the Most High

Luke 9:2 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι
NAS: the kingdom of God and to perform healing.
KJV: the kingdom of God, and
INT: kingdom of God and to heal

Luke 9:11 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the kingdom of God and curing
KJV: of the kingdom of God, and healed
INT: kingdom of God and those

Luke 9:20 N-GMS
GRK: χριστὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and said, The Christ of God.
KJV: said, The Christ of God.
INT: Christ of God

Luke 9:27 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: they see the kingdom of God.
KJV: they see the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 9:43 N-GMS
GRK: μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ Πάντων δὲ
NAS: at the greatness of God. But while everyone
KJV: the mighty power of God. But
INT: majesty of God all moreover

Luke 9:60 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God.
KJV: and preach the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 9:62 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: is fit for the kingdom of God.
KJV: for the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 10:9 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to them, 'The kingdom of God has come near
KJV: The kingdom of God is come nigh
INT: kingdom of God

Luke 10:11 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: that the kingdom of God has come near.'
KJV: the kingdom of God is come nigh
INT: kingdom of God

Luke 11:20 N-GMS
GRK: ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω
NAS: by the finger of God, then
KJV: the finger of God cast out
INT: by [the] finger of God I cast out

Luke 11:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God has come
KJV: the kingdom of God is come
INT: kingdom of God

Luke 11:28 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες
NAS: the word of God and observe
KJV: the word of God, and
INT: word of God and keep it

Luke 11:42 N-GMS
GRK: ἀγάπην τοῦ θεοῦ ταῦτα δὲ
NAS: and the love of God; but these are the things
KJV: and the love of God: these ought ye
INT: love of God These things also

Luke 11:49 N-GMS
GRK: σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν Ἀποστελῶ
NAS: the wisdom of God said,
KJV: the wisdom of God, I will send
INT: wisdom of God said I will send

Luke 12:6 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: of them is forgotten before God.
KJV: forgotten before God?
INT: before God

Luke 12:8 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God;
KJV: before the angels of God:
INT: angels of God

Luke 12:9 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God.
KJV: before the angels of God.
INT: angels of God

Luke 13:18 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ τίνι
NAS: is the kingdom of God like,
KJV: is the kingdom of God like? and
INT: kingdom of God and to what

Luke 13:20 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall I compare the kingdom of God?
KJV: shall I liken the kingdom of God?
INT: kingdom of God

Luke 13:28 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ ὑμᾶς δὲ
NAS: in the kingdom of God, but yourselves
KJV: in the kingdom of God, and you
INT: kingdom of God you however

Luke 13:29 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: [at the table] in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 14:15 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: bread in the kingdom of God!
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 15:10 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ
NAS: of the angels of God over
KJV: of the angels of God over
INT: angels of God over one

Luke 16:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: is detestable in the sight of God.
KJV: abomination in the sight of God.
INT: before God

Luke 16:16 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ
NAS: of the kingdom of God has been preached,
KJV: the kingdom of God is preached,
INT: kingdom of God is proclaimed and

Luke 17:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς
NAS: the kingdom of God was coming,
KJV: the kingdom of God should come,
INT: kingdom of God he answered them

Luke 17:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
NAS: The kingdom of God is not coming
KJV: said, The kingdom of God cometh not
INT: kingdom of God with observation

Luke 17:21 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν
NAS: the kingdom of God is in your midst.
KJV: behold, the kingdom of God is within
INT: kingdom of God in the midst of you

Luke 18:16 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them, for the kingdom of God belongs
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 18:17 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον
NAS: the kingdom of God like
KJV: the kingdom of God as
INT: kingdom of God as a child

Luke 18:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God shall enter

Luke 18:25 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God to enter

Luke 18:29 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: for the sake of the kingdom of God,
KJV: for the kingdom of God's sake,
INT: kingdom of God

Luke 19:11 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι
NAS: that the kingdom of God was going
KJV: the kingdom of God should
INT: kingdom of God to appear

Luke 20:21 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
NAS: the way of God in truth.
KJV: teachest the way of God truly:
INT: way of God teach

Luke 20:25 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
KJV: and unto God the things which be
INT: the things of God to God

Luke 20:36 N-GMS
GRK: υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως
NAS: and are sons of God, being
KJV: the children of God, being
INT: sons are of God of the resurrection

Luke 21:31 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: that the kingdom of God is near.
KJV: the kingdom of God is
INT: kingdom of God

Luke 22:16 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 22:18 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ
NAS: on until the kingdom of God comes.
KJV: until the kingdom of God shall come.
INT: kingdom of God be come

Luke 22:69 N-GMS
GRK: δυνάμεως τοῦ θεοῦ
NAS: of the power OF GOD.
KJV: the right hand of the power of God.
INT: power of God

Luke 22:70 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ δὲ
NAS: Are You the Son of God, then?
KJV: then the Son of God? And he said
INT: Son of God and

Luke 23:35 N-GMS
GRK: χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός
NAS: is the Christ of God, His Chosen One.
KJV: Christ, the chosen of God.
INT: Christ of God the chosen

Luke 23:51 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: waited for the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 24:19 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς
NAS: in the sight of God and all
KJV: word before God and all
INT: before God and all

John 1:6 N-GMS
GRK: ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ
NAS: a man sent from God, whose name
KJV: sent from God, whose name
INT: sent from God name to him

John 1:12 N-GMS
GRK: ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς
NAS: children of God, [even] to those
KJV: the sons of God, [even] to them that believe
INT: authority children of God to be to those that

John 1:13 N-GMS
GRK: ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
NAS: of the will of man, but of God.
KJV: but of God.
INT: but of of God were born

John 1:29 N-GMS
GRK: ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων
NAS: the Lamb of God who takes away
KJV: the Lamb of God, which
INT: Lamb of God who takes away

John 1:34 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that this is the Son of God.
KJV: is the Son of God.
INT: Son of God

John 1:36 N-GMS
GRK: ἀμνὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Behold, the Lamb of God!
KJV: Behold the Lamb of God!
INT: Lamb of God

John 1:49 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ βασιλεὺς
NAS: You are the Son of God; You are the King
KJV: art the Son of God; thou art
INT: Son of God you King

John 1:51 N-GMS
GRK: ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ
NAS: and the angels of God ascending
KJV: and the angels of God ascending and
INT: angels of God ascending and

John 3:2 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
NAS: that You have come from God [as] a teacher;
KJV: come from God: for no man
INT: that from God you have come a teacher

John 3:3 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: see the kingdom of God.
KJV: see the kingdom of God.
INT: kingdom of God

John 3:5 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: enter into the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God

John 3:18 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the only begotten Son of God.
KJV: of the only begotten Son of God.
INT: Son of God

John 3:34 N-GMS
GRK: ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ οὐ
NAS: the words of God; for He gives
KJV: speaketh the words of God: for God
INT: words of God speaks not

John 3:36 N-GMS
GRK: ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ'
NAS: but the wrath of God abides
KJV: but the wrath of God abideth on
INT: wrath of God abides on

John 4:10 N-GMS
GRK: δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς
NAS: the gift of God, and who
KJV: thou knewest the gift of God, and who
INT: gift of God and who

John 5:25 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ
NAS: of the Son of God, and those
KJV: of the Son of God: and
INT: Son of God and those

John 5:42 N-GMS
GRK: ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε
NAS: the love of God in yourselves.
KJV: not the love of God in you.
INT: love of God not you have

John 5:44 N-GMS
GRK: τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε
NAS: that is from the [one and] only God?
KJV: that [cometh] from God only?
INT: the only God not you seek

John 6:28 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: that we may work the works of God?
KJV: we might work the works of God?
INT: works of God

John 6:29 N-GMS
GRK: ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε
NAS: is the work of God, that you believe
KJV: is the work of God, that ye believe
INT: work of God that you should believe

John 6:33 N-GMS
GRK: ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ
NAS: For the bread of God is that which comes down
KJV: For the bread of God is he which
INT: bread of God is he who

John 6:45 N-GMS
GRK: πάντες διδακτοὶ θεοῦ πᾶς ὁ
NAS: BE TAUGHT OF GOD.' Everyone
KJV: all taught of God. Every man therefore
INT: all taught of God Everyone that

John 6:46 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ οὗτος ἑώρακεν
NAS: except the One who is from God; He has seen
KJV: he which is of God, he hath seen
INT: from God he has seen

John 6:69 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: that You are the Holy One of God.
KJV: the Son of the living God.
INT: Holy One of God

John 7:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἢ
NAS: whether it is of God or
KJV: it be of God, or [whether] I
INT: from God it is or

John 8:40 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦτο Ἀβραὰμ
NAS: which I heard from God; this Abraham
KJV: I have heard of God: this did
INT: from God this Abraham

John 8:42 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ
NAS: and have come from God, for I have not even
KJV: came from God; neither came I
INT: from God came forth and

John 8:47 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα
NAS: He who is of God hears the words
KJV: He that is of God heareth God's
INT: of God the words

John 8:47 N-GMS
GRK: ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ
NAS: the words of God; for this
KJV: God heareth God's words: ye
INT: words of God hears because of

John 8:47 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ
NAS: [them], because you are not of God.
KJV: not of God.
INT: of God not you are

John 9:3 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ
NAS: that the works of God might be displayed
KJV: the works of God should be made manifest
INT: works of God in him

John 9:16 N-GMS
GRK: οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
NAS: man is not from God, because
KJV: not of God, because he keepeth
INT: This from God the man

John 9:33 N-GMS
GRK: οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
NAS: this man were not from God, He could
KJV: not of God, he could do
INT: this [man] from God not he could

John 10:35 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ
NAS: the word of God came
KJV: whom the word of God came, and
INT: word of God came and

John 10:36 N-GMS
GRK: Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί
NAS: I am the Son of God'?
KJV: I am the Son of God?
INT: Son of God I am

John 11:4 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ
NAS: but for the glory of God, so
KJV: for the glory of God, that the Son
INT: glory of God that might be glorified

John 11:4 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς
NAS: that the Son of God may be glorified
KJV: the Son of God might be glorified
INT: Son of God by it

John 11:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς
NAS: the Son of God, [even] He who comes
KJV: the Son of God, which
INT: Son of God who into

John 11:40 N-GMS
GRK: δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: you will see the glory of God?
KJV: thou shouldest see the glory of God?
INT: glory of God

John 11:52 N-GMS
GRK: τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
NAS: the children of God who are scattered abroad.
KJV: the children of God that were scattered abroad.
INT: children of God who having been scattered

John 12:43 N-GMS
GRK: δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: than the approval of God.
KJV: than the praise of God.
INT: glory of God

John 13:3 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ
NAS: and that He had come forth from God and was going back
KJV: he was come from God, and went
INT: that from God he came out and

John 16:27 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
INT: from God came out

John 16:30 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
NAS: we believe that You came from God.
KJV: thou camest forth from God.
INT: that from God you came forth

John 19:7 N-GMS
GRK: ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
NAS: Himself out [to] [be] the Son of God.
KJV: himself the Son of God.
INT: because Son of God himself he made

John 20:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἵνα
NAS: the Son of God; and that believing
KJV: the Christ, the Son of God; and that
INT: Son of God and that

Acts 1:3 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God.
KJV: to the kingdom of God:
INT: kingdom of God

Acts 2:11 N-GMS
GRK: μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ
NAS: speaking of the mighty deeds of God.
KJV: tongues the wonderful works of God.
INT: great things of God

Acts 2:22 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς
NAS: attested to you by God with miracles
KJV: approved of God among you
INT: by God to you

Acts 2:23 N-GMS
GRK: προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ
NAS: and foreknowledge of God, you nailed to a cross
KJV: foreknowledge of God, ye have taken,
INT: foreknowledge of God given up by

Acts 2:33 N-GMS
GRK: οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν
NAS: to the right hand of God, and having received
KJV: by the right hand of God exalted,
INT: therefore of God having been exalted

Acts 4:19 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν
NAS: in the sight of God to give heed
KJV: in the sight of God to hearken
INT: before God of you to listen

Acts 4:19 N-GMS
GRK: ἢ τοῦ θεοῦ κρίνατε
NAS: than to God, you be the judge;
KJV: unto you more than unto God, judge ye.
INT: than God judge you

Acts 4:31 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας
NAS: the word of God with boldness.
KJV: the word of God with
INT: word of God with boldness

Acts 5:39 N-GMS
GRK: δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν οὐ
NAS: but if it is of God, you will not be able
KJV: it be of God, ye cannot overthrow
INT: however from God it be not

Acts 6:2 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις
NAS: the word of God in order to serve
KJV: the word of God, and serve
INT: word of God to attend tables

Acts 6:7 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ
NAS: The word of God kept on spreading;
KJV: And the word of God increased; and
INT: word of God increased and

Acts 7:43 N-GMS
GRK: ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφάν
NAS: AND THE STAR OF THE GOD ROMPHA,
KJV: the star of your god Remphan, figures
INT: star of the God of you Rephan

Acts 7:46 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο
NAS: favor in God's sight,
KJV: favour before God, and desired
INT: before God and asked

Acts 7:55 N-GMS
GRK: εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν
NAS: the glory of God, and Jesus
KJV: and saw the glory of God, and Jesus
INT: he saw [the] glory of God and Jesus

Acts 7:55 N-GMS
GRK: δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: standing at the right hand of God;
KJV: on the right hand of God,
INT: the right hand of God

Acts 7:56 N-GMS
GRK: ἑστῶτα τοῦ θεοῦ
NAS: standing at the right hand of God.
KJV: on the right hand of God.
INT: standing of God

Acts 8:10 N-GMS
GRK: Δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη
NAS: the Great Power of God.
KJV: the great power of God.
INT: power of God which [is] called

Acts 8:12 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ
NAS: the kingdom of God and the name
KJV: the kingdom of God, and
INT: kingdom of God and the

Acts 8:14 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς
NAS: the word of God, they sent
KJV: the word of God, they sent
INT: word of God they sent to

Acts 8:20 N-GMS
GRK: δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ
NAS: the gift of God with money!
KJV: that the gift of God may be purchased
INT: gift of God you did think by

Acts 8:21 N-GMS
GRK: ἔναντι τοῦ θεοῦ
NAS: is not right before God.
KJV: right in the sight of God.
INT: before God

Acts 8:37 Noun-GMS
GRK: ὑιὸν τοῦ Θεοῦ ἐιναι τὸν
KJV: is the Son of God.
INT: Son of God to be

Acts 9:20 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: saying, He is the Son of God.
KJV: is the Son of God.
INT: Son of God

Acts 10:2 N-GMS
GRK: δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός
NAS: and prayed to God continually.
KJV: and prayed to God alway.
INT: praying to God continually all

Acts 10:3 N-GMS
GRK: ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς
NAS: an angel of God who had [just] come
KJV: an angel of God coming in
INT: an angel of God having come to

Acts 10:4 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ
NAS: as a memorial before God.
KJV: a memorial before God.
INT: before God

Acts 10:31 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: have been remembered before God.
KJV: in the sight of God.
INT: before God

Acts 10:33 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι
NAS: here present before God to hear all
KJV: before God, to hear
INT: before God are present to hear

Acts 10:41 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῖν οἵτινες
NAS: who were chosen beforehand by God, [that is], to us who
KJV: of God, [even] to us,
INT: by God to us who

Acts 10:42 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων
NAS: is the One who has been appointed by God as Judge
KJV: of God [to be] the Judge
INT: by God judge of living

Acts 11:1 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: had received the word of God.
KJV: received the word of God.
INT: word of God

Acts 11:23 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ
NAS: the grace of God, he rejoiced
KJV: the grace of God, was glad,
INT: of God rejoiced and

Acts 12:22 N-GMS
GRK: δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ
NAS: out, The voice of a god and not of a man!
KJV: [saying, It is] the voice of a god, and
INT: [the] people were crying out Of a god [the] voice and

Acts 12:24 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ
INT: [the] word of God grew and

Acts 13:5 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς
NAS: the word of God in the synagogues
KJV: the word of God in
INT: word of God in the

Acts 13:7 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: to hear the word of God.
KJV: to hear the word of God.
INT: word of God

Acts 13:36 N-GMS
GRK: τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη
NAS: the purpose of God in his own
KJV: by the will of God, fell on sleep,
INT: by the of God counsel fell asleep

Acts 13:43 N-GMS
GRK: χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: them to continue in the grace of God.
KJV: to continue in the grace of God.
INT: grace of God

Acts 13:46 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε
NAS: that the word of God be spoken
KJV: that the word of God should
INT: word of God but since you thrust away

Acts 14:22 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Acts 14:26 N-GMS
GRK: χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ
NAS: to the grace of God for the work
KJV: to the grace of God for
INT: grace of God for the

Acts 16:17 N-GMS
GRK: δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
NAS: of the Most High God, who
KJV: of the most high God, which
INT: servants of the God Most High

Acts 17:13 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ ἦλθον κἀκεῖ
NAS: out that the word of God had been proclaimed
KJV: that the word of God was preached of
INT: word of God they came also there

Acts 17:29 N-GMS
GRK: ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν
NAS: the children of God, we ought
KJV: the offspring of God, we ought
INT: being of God not we ought

Acts 18:11 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: teaching the word of God among them.
KJV: teaching the word of God among them.
INT: word of God

Acts 18:21 N-GMS
GRK: ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη
NAS: to you again if God wills,
KJV: unto you, if God will. And
INT: you God willing he sailed

Acts 18:26 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to him the way of God more accurately.
KJV: the way of God more perfectly.
INT: way of God

Acts 19:8 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: [them] about the kingdom of God.
KJV: the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Acts 20:24 N-GMS
GRK: χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of the gospel of the grace of God.
KJV: the gospel of the grace of God.
INT: grace of God

Acts 20:27 N-GMS
GRK: βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν
NAS: to you the whole purpose of God.
KJV: all the counsel of God.
INT: counsel of God to you

Acts 20:28 N-GMS
GRK: ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ ἣν περιεποιήσατο
NAS: the church of God which
KJV: the church of God, which
INT: church of God which he purchased

Acts 22:3 N-GMS
GRK: ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες
NAS: being zealous for God just as you all
KJV: and was zealous toward God, as ye
INT: being the for God even as all

Acts 23:4 N-GMS
GRK: ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς
NAS: Do you revile God's high priest?
KJV: said, Revilest thou God's high priest?
INT: high priest of God insult you

Acts 26:6 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος
NAS: made by God to our fathers;
KJV: made of God unto our fathers:
INT: by God I stand being judged

Acts 26:22 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς
NAS: help from God, I stand
KJV: help of God, I continue unto
INT: from God unto the

Acts 27:23 N-GMS
GRK: νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμί
NAS: an angel of the God to whom
KJV: night the angel of God, whose I am,
INT: night of God whose am

Acts 28:23 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε
NAS: about the kingdom of God and trying to persuade
KJV: the kingdom of God,
INT: kingdom of God persuading moreover

Acts 28:28 N-GMS
GRK: σωτήριον τοῦ θεοῦ αὐτοὶ καὶ
NAS: salvation of God has been sent
KJV: the salvation of God is sent
INT: salvation of God they moreover

Acts 28:31 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων
NAS: the kingdom of God and teaching
KJV: the kingdom of God, and
INT: kingdom of God and teaching

Romans 1:1 N-GMS
GRK: εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ
NAS: set apart for the gospel of God,
KJV: unto the gospel of God,
INT: for [the] gospel of God

Romans 1:4 N-GMS
GRK: ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει
NAS: the Son of God with power
KJV: [to be] the Son of God with
INT: having been declared Son of God in power

Romans 1:7 N-GMS
GRK: Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις
NAS: who are beloved of God in Rome,
KJV: beloved of God, called
INT: Rome beloved of God called saints

Romans 1:7 N-GMS
GRK: εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
NAS: to you and peace from God our Father
KJV: peace from God our Father,
INT: peace from God Father of us

Romans 1:10 N-GMS
GRK: θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς
NAS: by the will of God I may succeed
KJV: by the will of God to come unto
INT: will of God to come to

Romans 1:16 N-GMS
GRK: δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστὶν εἰς
NAS: for it is the power of God for salvation
KJV: it is the power of God unto salvation
INT: [the] power indeed of God it is unto

Romans 1:17 N-GMS
GRK: δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ
NAS: For in it [the] righteousness of God is revealed
KJV: the righteousness of God revealed
INT: [the] righteousness indeed of God in it

Romans 1:18 N-GMS
GRK: γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ
NAS: For the wrath of God is revealed
KJV: For the wrath of God is revealed from
INT: indeed wrath of God from heaven

Romans 1:19 N-GMS
GRK: γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν
NAS: that which is known about God is evident
KJV: that which may be known of God is
INT: known of God manifest is

Romans 1:23 N-GMS
GRK: τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι
NAS: of the incorruptible God for an image
KJV: of the uncorruptible God into
INT: of the immortal God into a likeness

Romans 1:25 N-GMS
GRK: ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ
NAS: the truth of God for a lie,
KJV: changed the truth of God into a lie,
INT: truth of God into the

Romans 1:32 N-GMS
GRK: δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι
NAS: the ordinance of God, that those
KJV: the judgment of God, that
INT: righteous judgment of God having known that

Romans 2:2 N-GMS
GRK: κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστὶν κατὰ
NAS: that the judgment of God rightly
KJV: that the judgment of God is according
INT: judgment of God is according to

Romans 2:3 N-GMS
GRK: κρίμα τοῦ θεοῦ
NAS: the judgment of God?
KJV: shalt escape the judgment of God?
INT: judgment of God

Romans 2:4 N-GMS
GRK: χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν
NAS: that the kindness of God leads
KJV: that the goodness of God leadeth thee
INT: kindness of God to repentance

Romans 2:5 N-GMS
GRK: δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ
NAS: of the righteous judgment of God,
KJV: of the righteous judgment of God;
INT: of righteous judgement of God

Romans 2:24 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ θεοῦ δι' ὑμᾶς
NAS: For THE NAME OF GOD IS BLASPHEMED
KJV: the name of God is blasphemed
INT: name of God through you

Romans 2:29 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ
NAS: is not from men, but from God.
KJV: but of God.
INT: of God

Romans 3:2 N-GMS
GRK: λόγια τοῦ θεοῦ
NAS: with the oracles of God.
KJV: the oracles of God.
INT: oracles of God

Romans 3:3 N-GMS
GRK: πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει
NAS: the faithfulness of God, will it?
KJV: make the faith of God without effect?
INT: faith of God will nullify

Romans 3:5 N-GMS
GRK: ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν
NAS: the righteousness of God, what
KJV: the righteousness of God, what
INT: unrighteousness of us God's righteousness commends

Romans 3:7 N-GMS
GRK: ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ
NAS: the truth of God abounded
KJV: the truth of God hath more abounded
INT: truth of God in

Romans 3:18 N-GMS
GRK: ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν
NAS: FEAR OF GOD BEFORE
KJV: no fear of God before their
INT: there is fear of God before the

Romans 3:21 N-GMS
GRK: νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη
NAS: [the] righteousness of God has been manifested,
KJV: the righteousness of God without
INT: law [the] righteousness of God has been revealed being borne witness to

Romans 3:22 N-GMS
GRK: δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως
NAS: [the] righteousness of God through
KJV: the righteousness of God [which is] by
INT: [the] righteousness moreover of God through faith

Romans 3:23 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: and fall short of the glory of God,
KJV: come short of the glory of God;
INT: glory of God

Romans 3:26 N-GMS
GRK: ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ πρὸς τὴν
INT: forbearance of God for of

Romans 4:17 N-GMS
GRK: οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος
NAS: he believed, [even] God, who gives life
KJV: he believed, [even] God, who quickeneth
INT: whom he believed God who gives life

Romans 4:20 N-GMS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη
NAS: to the promise of God, he did not waver
KJV: the promise of God through unbelief;
INT: promise of God not he doubted

Romans 5:2 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: in hope of the glory of God.
KJV: hope of the glory of God.
INT: glory of God

Romans 5:5 N-GMS
GRK: ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν
NAS: the love of God has been poured
KJV: the love of God is shed abroad
INT: love of God has been poured out into

Romans 5:15 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ
NAS: did the grace of God and the gift
KJV: more the grace of God, and the gift
INT: grace of God and the

Romans 6:23 N-GMS
GRK: χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος
NAS: but the free gift of God is eternal
KJV: but the gift of God [is] eternal life
INT: [the] gift of God life eternal

Romans 7:22 N-GMS
GRK: νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν
NAS: with the law of God in the inner
KJV: in the law of God after
INT: law of God according to the

Romans 7:25 N-GMS
GRK: δουλεύω νόμῳ θεοῦ τῇ δὲ
NAS: the law of God, but on the other,
KJV: the law of God; but
INT: serve law God's but [with]

Romans 8:7 N-GMS
GRK: νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται
NAS: itself to the law of God, for it is not even
KJV: to the law of God, neither
INT: [the] law of God not is subject

Romans 8:9 N-GMS
GRK: εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν
NAS: the Spirit of God dwells
KJV: that the Spirit of God dwell
INT: if indeed [the] Spirit of God dwells in

Romans 8:14 N-GMS
GRK: γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται οὗτοι
NAS: by the Spirit of God, these
KJV: are led by the Spirit of God, they are
INT: indeed by [the] Spirit of God are led these

Romans 8:14 N-GMS
GRK: οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσίν
NAS: these are sons of God.
KJV: are the sons of God.
INT: these sons of God are

Romans 8:16 N-GMS
GRK: ἐσμὲν τέκνα θεοῦ
NAS: that we are children of God,
KJV: we are the children of God:
INT: we are children of God

Romans 8:17 N-GMS
GRK: κληρονόμοι μὲν θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ
NAS: heirs of God and fellow heirs
INT: heirs indeed of God joint-heirs moreover

Romans 8:19 N-GMS
GRK: υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται
NAS: for the revealing of the sons of God.
KJV: of the sons of God.
INT: sons of God awaits

Romans 8:21 N-GMS
GRK: τέκνων τοῦ θεοῦ
NAS: of the glory of the children of God.
KJV: liberty of the children of God.
INT: children of God

Romans 8:33 N-GMS
GRK: κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ θεὸς ὁ
NAS: against God's elect?
KJV: to the charge of God's elect?
INT: against [the] elect of God [It is] God who

Romans 8:34 N-GMS
GRK: δεξιᾷ τοῦ θεοῦ ὃς καὶ
NAS: is at the right hand of God, who
KJV: at the right hand of God, who also
INT: right hand of God who also

Romans 8:39 N-GMS
GRK: ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν
NAS: us from the love of God, which is in Christ
KJV: the love of God, which is in
INT: love of God which [is] in

Romans 9:6 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ οὐ γὰρ
NAS: the word of God has failed.
KJV: the word of God hath taken none effect.
INT: word of God not indeed

Romans 9:8 N-GMS
GRK: τέκνα τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ
NAS: are children of God, but the children
KJV: the children of God: but
INT: children of God but the

Romans 9:11 N-GMS
GRK: πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ
NAS: bad, so that God's purpose according
KJV: the purpose of God according
INT: purpose of God might remain

Romans 9:16 N-GMS
GRK: τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ
NAS: the man who runs, but on God who has mercy.
KJV: but of God that sheweth mercy.
INT: on whom shows mercy God

Romans 9:26 N-GMS
GRK: κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
NAS: SONS OF THE LIVING GOD.
KJV: the children of the living God.
INT: they will be called sons of God [the] living

Romans 10:2 N-GMS
GRK: ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ'
NAS: a zeal for God, but not in accordance
KJV: they have a zeal of God, but not
INT: that zeal for God they have but

Romans 10:3 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ
NAS: For not knowing about God's righteousness
KJV: they being ignorant of God's righteousness,
INT: the of God righteousness and

Romans 10:3 N-GMS
GRK: δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν
NAS: themselves to the righteousness of God.
KJV: unto the righteousness of God.
INT: righteousness of God not they submitted

Romans 11:22 N-GMS
GRK: καὶ ἀποτομίαν θεοῦ ἐπὶ μὲν
NAS: and severity of God; to those
KJV: severity of God: on
INT: and severity of God upon indeed

Romans 11:22 N-GMS
GRK: σὲ χρηστότης θεοῦ ἐὰν ἐπιμένῃς
NAS: severity, but to you, God's kindness,
INT: you kindness of God if you continue in

Romans 11:29 N-GMS
GRK: κλῆσις τοῦ θεοῦ
NAS: and the calling of God are irrevocable.
KJV: calling of God [are] without repentance.
INT: calling of God

Romans 11:33 N-GMS
GRK: καὶ γνώσεως θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα
NAS: and knowledge of God! How
KJV: and knowledge of God! how unsearchable
INT: and knowledge of God How unsearchable

Romans 12:1 N-GMS
GRK: οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ
NAS: by the mercies of God, to present
KJV: the mercies of God, that ye present
INT: compassions of God to present the

Romans 12:2 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ θεοῦ τὸ ἀγαθὸν
NAS: the will of God is, that which is good
KJV: perfect, will of God.
INT: will of God the good

Romans 13:1 N-GMS
GRK: μὴ ὑπὸ θεοῦ αἱ δὲ
NAS: except from God, and those
KJV: but of God: the powers
INT: not by God those moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page