2316. θεός (theos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2316. θεός (theos) — 1327 Occurrences

Matthew 1:23 N-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ θεός
NAS: translated means, GOD WITH US.
KJV: being interpreted is, God with us.
INT: us God

Matthew 3:9 N-NMS
GRK: δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν
NAS: stones God is able
KJV: unto you, that God is able of
INT: able is God from the

Matthew 3:16 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ
NAS: the Spirit of God descending
KJV: the Spirit of God descending
INT: Spirit of God descending as

Matthew 4:3 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα
NAS: You are the Son of God, command
KJV: thou be the Son of God, command that
INT: you are of God speak that

Matthew 4:4 N-GMS
GRK: διὰ στόματος θεοῦ
NAS: OUT OF THE MOUTH OF GOD.'
KJV: out of the mouth of God.
INT: of [the] mouth of God

Matthew 4:6 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν
NAS: You are the Son of God, throw
KJV: thou be the Son of God, cast thyself
INT: you are of God throw yourself

Matthew 4:7 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου
NAS: THE LORD YOUR GOD TO THE TEST.'
KJV: the Lord thy God.
INT: [the] Lord the God of you

Matthew 4:10 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
NAS: THE LORD YOUR GOD, AND SERVE
KJV: the Lord thy God, and him
INT: [The] Lord the God of you will you worship

Matthew 5:8 N-AMS
GRK: αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
NAS: in heart, for they shall see God.
KJV: they shall see God.
INT: they God will see

Matthew 5:9 N-GMS
GRK: αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
NAS: for they shall be called sons of God.
KJV: shall be called the children of God.
INT: they sons of God will be called

Matthew 5:34 N-GMS
GRK: ἐστὶν τοῦ θεοῦ
NAS: for it is the throne of God,
KJV: for it is God's throne:
INT: it is of God

Matthew 6:8 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ
INT: indeed God the Father

Matthew 6:24 N-DMS
GRK: οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ
NAS: You cannot serve God and wealth.
KJV: Ye cannot serve God and mammon.
INT: not You are able God to serve and

Matthew 6:30 N-NMS
GRK: βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν
NAS: But if God so clothes
KJV: Wherefore, if God so clothe
INT: is thrown God thus clothes

Matthew 6:33 Noun-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν
INT: kingdom of God and the

Matthew 8:29 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ ἦλθες ὧδε
NAS: business do we have with each other, Son of God? Have You come
KJV: thou Son of God? art thou come
INT: Son of God are you come here

Matthew 9:8 N-AMS
GRK: ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα
NAS: and glorified God, who had given
KJV: and glorified God, which had given
INT: glorified God who having given

Matthew 12:4 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the house of God, and they ate
KJV: the house of God, and
INT: house of God and the

Matthew 12:28 N-GMS
GRK: ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω
NAS: by the Spirit of God, then
KJV: by the Spirit of God, then the kingdom
INT: by [the] Spirit of God I cast out

Matthew 12:28 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God has come
KJV: then the kingdom of God is come unto
INT: kingdom of God

Matthew 14:33 N-GMS
GRK: λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ
NAS: You are certainly God's Son!
KJV: thou art the Son of God.
INT: saying Truly of God Son you are

Matthew 15:3 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν
NAS: the commandment of God for the sake
KJV: the commandment of God by
INT: commandment of God on account of the

Matthew 15:4 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα
NAS: For God said, HONOR
KJV: For God commanded, saying,
INT: For God commanded Honor

Matthew 15:6 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν
NAS: the word of God for the sake
KJV: the commandment of God of none effect
INT: commandment of God on account of the

Matthew 15:31 N-AMS
GRK: ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ
NAS: and they glorified the God of Israel.
KJV: and they glorified the God of Israel.
INT: they glorified the God of Israel

Matthew 16:16 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: the Son of the living God.
KJV: the Son of the living God.
INT: Son of God the living

Matthew 16:23 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ
NAS: to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's.
KJV: the things that be of God, but
INT: the things of God but the

Matthew 19:6 N-NMS
GRK: οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος
NAS: therefore God has joined together,
KJV: therefore God hath joined together,
INT: therefore God united together man

Matthew 19:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Matthew 19:26 N-DMS
GRK: παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά
NAS: is impossible, but with God all things
KJV: but with God all things are
INT: with however God all things [are] possible

Matthew 21:31 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: into the kingdom of God before
KJV: into the kingdom of God before you.
INT: kingdom of God

Matthew 21:43 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται
NAS: to you, the kingdom of God will be taken away
KJV: The kingdom of God shall be taken
INT: kingdom of God and it will be given

Matthew 22:16 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: the way of God in truth,
KJV: teachest the way of God in truth,
INT: way of God in truth

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's; and to God the things that are God's.
KJV: and unto God the things that are
INT: the things of God to God

Matthew 22:21 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: and to God the things that are God's.
KJV: unto God the things that are God's.
INT: of God to God

Matthew 22:29 N-GMS
GRK: δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: nor the power of God.
KJV: nor the power of God.
INT: power of God

Matthew 22:31 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος
NAS: what was spoken to you by God:
KJV: unto you by God, saying,
INT: by God saying

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD
KJV: I am the God of Abraham, and
INT: am the God of Abraham and

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: and the God of Isaac and

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ οὐκ
NAS: OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB?
KJV: of Isaac, and the God of Jacob? God
INT: and the God of Jacob Not

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
NAS: OF JACOB? He is not the God of the dead
KJV: the God of Jacob? God is not
INT: He is God of [the] dead but

Matthew 22:37 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐν
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: Lord the God of you with

Matthew 23:22 N-GMS
GRK: θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν
NAS: [both] by the throne of God and by Him who sits
KJV: by the throne of God, and by
INT: throne of God and by

Matthew 26:61 N-GMS
GRK: ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ
NAS: the temple of God and to rebuild
KJV: the temple of God, and
INT: temple of God and in

Matthew 26:63 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: You by the living God, that You tell
KJV: by the living God, that thou tell
INT: by God the living

Matthew 26:63 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of God.
KJV: the Christ, the Son of God.
INT: Son of God

Matthew 27:40 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ καὶ κατάβηθι
NAS: You are the Son of God, come down
KJV: thou be the Son of God, come down from
INT: you are of God moreover descend

Matthew 27:43 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεόν ῥυσάσθω νῦν
NAS: HE TRUSTS IN GOD; LET GOD RESCUE
KJV: He trusted in God; let him deliver him
INT: on God let him deliver now

Matthew 27:43 N-GMS
GRK: γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: IN GOD; LET GOD RESCUE
KJV: I am the Son of God.
INT: indeed Of God I am Son

Matthew 27:46 N-VMS
GRK: τοῦτ' ἔστιν Θεέ μου θεέ
NAS: SABACHTHANI? that is, MY GOD, MY GOD,
KJV: that is to say, My God, my God,
INT: that is God of me God

Matthew 27:46 N-VMS
GRK: Θεέ μου θεέ μου ἵνα
NAS: that is, MY GOD, MY GOD, WHY
KJV: God, my God, why hast thou forsaken
INT: God of me God of me that

Matthew 27:54 N-GMS
GRK: λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν
NAS: this was the Son of God!
KJV: was the Son of God.
INT: saying Truly God's Son was

Mark 1:1 Noun-GMS
GRK: Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ
INT: Christ Son of God

Mark 1:14 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: preaching the gospel of God,
KJV: the gospel of the kingdom of God,
INT: gospel of God

Mark 1:15 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ μετανοεῖτε καὶ
NAS: and the kingdom of God is at hand;
KJV: the kingdom of God is at hand:
INT: kingdom of God repent and

Mark 1:24 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: thou art, the Holy One of God.
INT: Holy [One] of God

Mark 2:7 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: forgive sins but God alone?
KJV: sins but God only?
INT: one [that is] God

Mark 2:12 N-AMS
GRK: δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι
NAS: and were glorifying God, saying,
KJV: and glorified God, saying,
INT: glorified God saying

Mark 2:26 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ
NAS: the house of God in the time
KJV: the house of God in the days
INT: house of God in [the days of] Abiathar

Mark 3:11 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Son of God!
KJV: art the Son of God.
INT: Son of God

Mark 3:35 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός
NAS: the will of God, he is My brother
KJV: shall do the will of God, the same is
INT: will of God he brother

Mark 4:11 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ
NAS: of the kingdom of God, but those
KJV: of the kingdom of God: but
INT: kingdom of God to those however

Mark 4:26 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος
NAS: The kingdom of God is like
KJV: is the kingdom of God, as if
INT: kingdom of God as a man

Mark 4:30 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ ἐν
NAS: the kingdom of God, or
KJV: the kingdom of God? or
INT: kingdom of God or with

Mark 5:7 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
NAS: of the Most High God? I implore
KJV: of the most high God? I adjure
INT: Son of God the Most High

Mark 5:7 N-AMS
GRK: σε τὸν θεόν μή με
NAS: I implore You by God, do not torment
KJV: thee by God, that thou torment
INT: you by God not me

Mark 7:8 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν
NAS: the commandment of God, you hold
KJV: the commandment of God, ye hold
INT: commandment of God you hold to the

Mark 7:9 N-GMS
GRK: ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν
NAS: the commandment of God in order
KJV: the commandment of God, that
INT: commandment of God that the

Mark 7:13 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει
NAS: the word of God by your tradition
KJV: the word of God of none effect
INT: word of God for the tradition

Mark 8:33 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ
NAS: for you are not setting your mind on God's interests, but man's.
KJV: not the things that be of God, but
INT: the things of God but the

Mark 9:1 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν
NAS: the kingdom of God after it has come
KJV: the kingdom of God come
INT: kingdom of God having come with

Mark 9:47 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο
NAS: the kingdom of God with one eye,
KJV: the kingdom of God with one eye,
INT: kingdom of God [rather] than two

Mark 10:9 N-NMS
GRK: οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος
NAS: therefore God has joined together,
KJV: therefore God hath joined together,
INT: therefore God united together man

Mark 10:14 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them; for the kingdom of God belongs
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Mark 10:15 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον
NAS: the kingdom of God like
KJV: the kingdom of God as
INT: kingdom of God as a child

Mark 10:18 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: is good except God alone.
KJV: but one, [that is], God.
INT: one God

Mark 10:23 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God will enter

Mark 10:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν τοὺς
NAS: it is to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God to enter those who

Mark 10:25 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God to enter

Mark 10:27 N-DMS
GRK: οὐ παρὰ θεῷ πάντα γὰρ
NAS: it is impossible, but not with God; for all things
KJV: not with God: for with
INT: not with God all things indeed

Mark 10:27 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ
NAS: for all things are possible with God.
KJV: for with God all things are
INT: with God

Mark 11:22 N-GMS
GRK: Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: to them, Have faith in God.
KJV: Have faith in God.
INT: Have faith in God

Mark 12:14 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν
NAS: the way of God in truth.
KJV: teachest the way of God in truth:
INT: way of God teach Is it lawful

Mark 12:17 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
KJV: and to God the things that are
INT: the things of God to God

Mark 12:17 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ καὶ ἐξεθαύμαζον
NAS: and to God the things that are God's. And they were amazed
KJV: the things that are God's. And
INT: of God to God And they marveled

Mark 12:24 N-GMS
GRK: δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: or the power of God?
KJV: neither the power of God?
INT: power of God

Mark 12:26 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων Ἐγὼ
NAS: how God spoke to him, saying,
KJV: in the bush God spake unto him,
INT: to him God saying I [am]

Mark 12:26 N-NMS
GRK: Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: spoke to him, saying, I AM THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: saying, I [am] the God of Abraham, and
INT: I [am] the God of Abraham and

Mark 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: and the God of Isaac and

Mark 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, and the God of Jacob'?
KJV: of Isaac, and the God of Jacob?
INT: and the God of Jacob

Mark 12:27 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
NAS: He is not the God of the dead,
KJV: He is not the God of the dead, but
INT: not He is God of [the] dead but

Mark 12:29 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος
NAS: THE LORD OUR GOD IS ONE
KJV: The Lord our God is one
INT: [the] Lord the God of us Lord

Mark 12:30 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: [the] Lord God of you with

Mark 12:34 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ Καὶ οὐδεὶς
NAS: from the kingdom of God. After that, no one
KJV: from the kingdom of God. And no man
INT: kingdom of God And no one

Mark 13:19 N-NMS
GRK: ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ
NAS: which God created
KJV: of the creation which God created unto
INT: created God until

Mark 14:25 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: it new in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Mark 15:34 N-NMS
GRK: μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ
NAS: is translated, MY GOD, MY GOD,
KJV: being interpreted, My God, my God,
INT: translated God of me

Mark 15:34 N-NMS
GRK: μου ὁ θεός μου εἰς
NAS: MY GOD, MY GOD, WHY
KJV: God, my God, why hast
INT: of me God of me to

Mark 15:39 N-GMS
GRK: ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν
NAS: man was the Son of God!
KJV: was the Son of God.
INT: man Son of God was

Mark 15:43 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν
NAS: for the kingdom of God; and he gathered up courage
KJV: the kingdom of God, came,
INT: kingdom of God having boldness he went in

Mark 16:19 N-GMS
GRK: δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: and sat down at the right hand of God.
KJV: on the right hand of God.
INT: right hand of God

Luke 1:6 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ θεοῦ πορευόμενοι ἐν
NAS: in the sight of God, walking
KJV: righteous before God, walking in
INT: before God walking in

Luke 1:8 N-GMS
GRK: ἔναντι τοῦ θεοῦ
NAS: before God in the [appointed] order
KJV: before God in
INT: before God

Luke 1:16 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν
NAS: back to the Lord their God.
KJV: the Lord their God.
INT: [the] Lord the God of them

Luke 1:19 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀπεστάλην
NAS: in the presence of God, and I have been sent
KJV: in the presence of God; and
INT: before God and I was sent

Luke 1:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν
NAS: was sent from God to a city
KJV: was sent from God unto a city
INT: by God to a city

Luke 1:30 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ
NAS: for you have found favor with God.
KJV: favour with God.
INT: with God

Luke 1:32 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον
NAS: and the Lord God will give
KJV: and the Lord God shall give unto him
INT: [the] Lord God the throne

Luke 1:35 N-GMS
GRK: κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: shall be called the Son of God.
KJV: shall be called the Son of God.
INT: will be called Son of God

Luke 1:37 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα
NAS: will be impossible with God.
KJV: with God nothing
INT: with God every thing

Luke 1:47 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί
NAS: has rejoiced in God my Savior.
KJV: hath rejoiced in God my Saviour.
INT: in God the Savior

Luke 1:64 N-AMS
GRK: εὐλογῶν τὸν θεόν
NAS: in praise of God.
KJV: he spake, and praised God.
INT: blessing God

Luke 1:68 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: [be] the Lord God of Israel,
KJV: [be] the Lord God of Israel;
INT: [the] Lord the God of Israel

Luke 1:78 N-GMS
GRK: σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν ἐν
NAS: mercy of our God, With which
KJV: of our God; whereby
INT: [the] affections of compassion of God of us in

Luke 2:13 N-AMS
GRK: αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
NAS: host praising God and saying,
KJV: host praising God, and saying,
INT: praising God and saying

Luke 2:14 N-DMS
GRK: ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ
NAS: Glory to God in the highest,
KJV: Glory to God in the highest,
INT: in [the] highest to God and on

Luke 2:20 N-AMS
GRK: αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν
NAS: and praising God for all
KJV: and praising God for all the things
INT: praising God for all things

Luke 2:28 N-AMS
GRK: εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν
NAS: and blessed God, and said,
KJV: and blessed God, and said,
INT: blessed God and said

Luke 2:38 N-DMS
GRK: ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει
NAS: up and [began] giving thanks to God, and continued to speak
INT: gave praise to the Lord and spoke

Luke 2:40 N-GMS
GRK: καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ'
NAS: and the grace of God was upon Him.
KJV: and the grace of God was upon
INT: and [the] grace of God was upon

Luke 2:52 N-DMS
GRK: χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις
NAS: and in favor with God and men.
KJV: in favour with God and man.
INT: in favor with God and men

Luke 3:2 N-GMS
GRK: ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην
NAS: the word of God came
KJV: the word of God came
INT: came [the] word of God upon John

Luke 3:6 N-GMS
GRK: σωτήριον τοῦ θεοῦ
NAS: WILL SEE THE SALVATION OF GOD.'
KJV: shall see the salvation of God.
INT: salvation of God

Luke 3:8 N-NMS
GRK: δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν
NAS: stones God is able
KJV: unto you, That God is able of
INT: is able God from the

Luke 3:38 N-GMS
GRK: Ἀδάμ τοῦ θεοῦ
NAS: the son of Adam, the son of God.
KJV: which was [the son] of Adam, which was [the son] of God.
INT: of Adam of God

Luke 4:3 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ τῷ
NAS: You are the Son of God, tell
KJV: thou be the Son of God, command this
INT: you are of God speak to the

Luke 4:4 Noun-GMS
GRK: παντὶ ῥήματι Θεοῦ
KJV: every word of God.
INT: every word of God

Luke 4:8 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
NAS: THE LORD YOUR GOD AND SERVE
KJV: the Lord thy God, and him
INT: [the] Lord God of you You will worship

Luke 4:9 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν
NAS: You are the Son of God, throw
KJV: thou be the Son of God, cast thyself
INT: you are of God cast yourself

Luke 4:12 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου
NAS: THE LORD YOUR GOD TO THE TEST.'
KJV: the Lord thy God.
INT: [the] Lord the God of you

Luke 4:34 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: thou art; the Holy One of God.
INT: Holy [One] of God

Luke 4:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιτιμῶν
NAS: You are the Son of God! But rebuking
KJV: Christ the Son of God. And he rebuking
INT: Son of God And rebuking

Luke 4:43 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὅτι ἐπὶ
NAS: the kingdom of God to the other
KJV: the kingdom of God to other
INT: kingdom of God because for

Luke 5:1 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς
NAS: to the word of God, He was standing
KJV: to hear the word of God, he
INT: word of God and he

Luke 5:21 N-NMS
GRK: μόνος ὁ θεός
NAS: forgive sins, but God alone?
KJV: sins, but God alone?
INT: alone God

Luke 5:25 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν
NAS: home glorifying God.
KJV: house, glorifying God.
INT: glorifying God

Luke 5:26 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεόν καὶ ἐπλήσθησαν
NAS: and [began] glorifying God; and they were filled
KJV: they glorified God, and
INT: they glorified God and were filled

Luke 6:4 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the house of God, and took
KJV: into the house of God, and did take
INT: house of God and the

Luke 6:12 N-GMS
GRK: προσευχῇ τοῦ θεοῦ
NAS: in prayer to God.
KJV: in prayer to God.
INT: prayer to God

Luke 6:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for yours is the kingdom of God.
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 7:16 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι
NAS: and they [began] glorifying God, saying,
KJV: and they glorified God, saying, That
INT: they glorified God saying

Luke 7:16 N-NMS
GRK: Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
NAS: among us! and, God has visited
KJV: and, That God hath visited his
INT: Has visited God the people

Luke 7:28 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ
NAS: in the kingdom of God is greater
KJV: in the kingdom of God is greater than
INT: kingdom of God greater than he

Luke 7:29 N-AMS
GRK: ἐδικαίωσαν τὸν θεόν βαπτισθέντες τὸ
NAS: [this], they acknowledged God's justice,
KJV: justified God, being baptized
INT: declared just God having been baptized [with] the

Luke 7:30 N-GMS
GRK: βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς
NAS: rejected God's purpose
KJV: the counsel of God against
INT: counsel of God rejected as to

Luke 8:1 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ οἱ
NAS: the kingdom of God. The twelve
KJV: of the kingdom of God: and
INT: kingdom of God and the

Luke 8:10 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ τοῖς δὲ
NAS: of the kingdom of God, but to the rest
KJV: of the kingdom of God: but
INT: kingdom of God to however

Luke 8:11 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: the seed is the word of God.
KJV: is the word of God.
INT: word of God

Luke 8:21 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ
NAS: who hear the word of God and do it.
KJV: hear the word of God, and do
INT: word of God are hearing and

Luke 8:28 N-GMS
GRK: υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
NAS: of the Most High God? I beg
KJV: [thou] Son of God most high?
INT: Son of God the Most High

Luke 8:39 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεός καὶ ἀπῆλθεν
NAS: great things God has done
KJV: how great things God hath done
INT: has done God And he departed

Luke 9:2 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι
NAS: the kingdom of God and to perform healing.
KJV: the kingdom of God, and
INT: kingdom of God and to heal

Luke 9:11 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
NAS: the kingdom of God and curing
KJV: of the kingdom of God, and healed
INT: kingdom of God and those

Luke 9:20 N-GMS
GRK: χριστὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and said, The Christ of God.
KJV: said, The Christ of God.
INT: Christ of God

Luke 9:27 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: they see the kingdom of God.
KJV: they see the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 9:43 N-GMS
GRK: μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ Πάντων δὲ
NAS: at the greatness of God. But while everyone
KJV: the mighty power of God. But
INT: majesty of God all moreover

Luke 9:60 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God.
KJV: and preach the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 9:62 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: is fit for the kingdom of God.
KJV: for the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 10:9 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to them, 'The kingdom of God has come near
KJV: The kingdom of God is come nigh
INT: kingdom of God

Luke 10:11 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: that the kingdom of God has come near.'
KJV: the kingdom of God is come nigh
INT: kingdom of God

Luke 10:27 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: [the] Lord the God of you with

Luke 11:20 N-GMS
GRK: ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω
NAS: by the finger of God, then
KJV: the finger of God cast out
INT: by [the] finger of God I cast out

Luke 11:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the kingdom of God has come
KJV: the kingdom of God is come
INT: kingdom of God

Luke 11:28 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες
NAS: the word of God and observe
KJV: the word of God, and
INT: word of God and keep it

Luke 11:42 N-GMS
GRK: ἀγάπην τοῦ θεοῦ ταῦτα δὲ
NAS: and the love of God; but these are the things
KJV: and the love of God: these ought ye
INT: love of God These things also

Luke 11:49 N-GMS
GRK: σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν Ἀποστελῶ
NAS: the wisdom of God said,
KJV: the wisdom of God, I will send
INT: wisdom of God said I will send

Luke 12:6 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: of them is forgotten before God.
KJV: forgotten before God?
INT: before God

Luke 12:8 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God;
KJV: before the angels of God:
INT: angels of God

Luke 12:9 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God.
KJV: before the angels of God.
INT: angels of God

Luke 12:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεός Ἄφρων ταύτῃ
NAS: But God said to him, 'You fool!
KJV: But God said unto him,
INT: to him God Fool this

Luke 12:21 N-AMS
GRK: μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν
NAS: and is not rich toward God.
KJV: rich toward God.
INT: not toward God is rich

Luke 12:24 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς
NAS: barn, and [yet] God feeds
KJV: barn; and God feedeth them:
INT: and God feeds them

Luke 12:28 N-NMS
GRK: βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει
NAS: But if God so clothes
KJV: If then God so clothe
INT: is thrown God thus arrays

Luke 13:13 N-AMS
GRK: ἐδόξαζεν τὸν θεόν
NAS: and [began] glorifying God.
KJV: and glorified God.
INT: glorified God

Luke 13:18 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ τίνι
NAS: is the kingdom of God like,
KJV: is the kingdom of God like? and
INT: kingdom of God and to what

Luke 13:20 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall I compare the kingdom of God?
KJV: shall I liken the kingdom of God?
INT: kingdom of God

Luke 13:28 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ ὑμᾶς δὲ
NAS: in the kingdom of God, but yourselves
KJV: in the kingdom of God, and you
INT: kingdom of God you however

Luke 13:29 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: [at the table] in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 14:15 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: bread in the kingdom of God!
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 15:10 N-GMS
GRK: ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ
NAS: of the angels of God over
KJV: of the angels of God over
INT: angels of God over one

Luke 16:13 N-DMS
GRK: οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ
NAS: You cannot serve God and wealth.
KJV: Ye cannot serve God and mammon.
INT: not you are able God to serve and

Luke 16:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς
NAS: of men, but God knows
KJV: men; but God knoweth your
INT: but God knows the

Luke 16:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: is detestable in the sight of God.
KJV: abomination in the sight of God.
INT: before God

Luke 16:16 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ
NAS: of the kingdom of God has been preached,
KJV: the kingdom of God is preached,
INT: kingdom of God is proclaimed and

Luke 17:15 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν
NAS: glorifying God with a loud
KJV: voice glorified God,
INT: glorifying God

Luke 17:18 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ
NAS: to give glory to God, except this
KJV: to give glory to God, save this
INT: glory to God if not

Luke 17:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς
NAS: the kingdom of God was coming,
KJV: the kingdom of God should come,
INT: kingdom of God he answered them

Luke 17:20 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
NAS: The kingdom of God is not coming
KJV: said, The kingdom of God cometh not
INT: kingdom of God with observation

Luke 17:21 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν
NAS: the kingdom of God is in your midst.
KJV: behold, the kingdom of God is within
INT: kingdom of God in the midst of you

Luke 18:2 N-AMS
GRK: πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος
NAS: who did not fear God and did not respect
KJV: which feared not God, neither regarded
INT: a city God not fearing

Luke 18:4 N-AMS
GRK: καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι
NAS: though I do not fear God nor respect
KJV: I fear not God, nor regard
INT: even God not I fear

Luke 18:7 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ
NAS: now, will not God bring about justice
KJV: shall not God avenge his own
INT: which moreover God no not

Luke 18:11 N-NMS
GRK: προσηύχετο Ὁ θεός εὐχαριστῶ σοι
NAS: to himself: 'God, I thank
KJV: with himself, God, I thank thee,
INT: was praying God I thank you

Luke 18:13 N-NMS
GRK: λέγων Ὁ θεός ἱλάσθητί μοι
NAS: saying, 'God, be merciful
KJV: breast, saying, God be merciful to me
INT: saying God be merciful to me

Luke 18:16 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them, for the kingdom of God belongs
KJV: is the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 18:17 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον
NAS: the kingdom of God like
KJV: the kingdom of God as
INT: kingdom of God as a child

Luke 18:19 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: is good except God alone.
KJV: save one, [that is], God.
INT: one God

Luke 18:24 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: into the kingdom of God!
INT: kingdom of God shall enter

Luke 18:25 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God to enter

Luke 18:27 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν
NAS: with people are possible with God.
KJV: possible with God.
INT: with God are

Luke 18:29 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: for the sake of the kingdom of God,
KJV: for the kingdom of God's sake,
INT: kingdom of God

Luke 18:43 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν Καὶ πᾶς
NAS: Him, glorifying God; and when all
KJV: him, glorifying God: and all
INT: glorifying God And all

Luke 18:43 N-DMS
GRK: αἶνον τῷ θεῷ
NAS: it, they gave praise to God.
KJV: [it], gave praise unto God.
INT: praise to God

Luke 19:11 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι
NAS: that the kingdom of God was going
KJV: the kingdom of God should
INT: kingdom of God to appear

Luke 19:37 N-AMS
GRK: αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: to praise God joyfully
KJV: and praise God with a loud
INT: to praise God with a voice loud

Luke 20:21 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις
NAS: the way of God in truth.
KJV: teachest the way of God truly:
INT: way of God teach

Luke 20:25 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
KJV: and unto God the things which be
INT: the things of God to God

Luke 20:25 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: and to God the things that are God's.
KJV: unto God the things which be God's.
INT: of God to God

Luke 20:36 N-GMS
GRK: υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως
NAS: and are sons of God, being
KJV: the children of God, being
INT: sons are of God of the resurrection

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ
NAS: the Lord THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: the Lord the God of Abraham,
INT: [the] Lord the God of Abraham and

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: of Abraham and God of Isaac and

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB.
KJV: of Isaac, and the God of Jacob.
INT: of Isaac and God of Jacob

Luke 20:38 N-NMS
GRK: θεὸς δὲ οὐκ
NAS: Now He is not the God of the dead
KJV: he is not a God of the dead, but
INT: God moreover not

Luke 21:31 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: that the kingdom of God is near.
KJV: the kingdom of God is
INT: kingdom of God

Luke 22:16 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: in the kingdom of God.
KJV: in the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 22:18 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ
NAS: on until the kingdom of God comes.
KJV: until the kingdom of God shall come.
INT: kingdom of God be come

Luke 22:69 N-GMS
GRK: δυνάμεως τοῦ θεοῦ
NAS: of the power OF GOD.
KJV: the right hand of the power of God.
INT: power of God

Luke 22:70 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ δὲ
NAS: Are You the Son of God, then?
KJV: then the Son of God? And he said
INT: Son of God and

Luke 23:35 N-GMS
GRK: χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός
NAS: is the Christ of God, His Chosen One.
KJV: Christ, the chosen of God.
INT: Christ of God the chosen

Luke 23:40 N-AMS
GRK: σὺ τὸν θεόν ὅτι ἐν
NAS: fear God, since
KJV: thou fear God, seeing thou art
INT: you God [you] that under

Luke 23:47 N-AMS
GRK: ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων Ὄντως
NAS: he [began] praising God, saying,
KJV: he glorified God, saying,
INT: glorified God saying Indeed

Luke 23:51 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: waited for the kingdom of God.
INT: kingdom of God

Luke 24:19 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς
NAS: in the sight of God and all
KJV: word before God and all
INT: before God and all

Luke 24:53 N-AMS
GRK: εὐλογοῦντες τὸν θεόν
NAS: in the temple praising God.
KJV: and blessing God. Amen.
INT: blessing God

John 1:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς
NAS: and the Word was with God, and the Word
KJV: was with God, and the Word
INT: with God and God

John 1:1 N-NMS
GRK: θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ
NAS: was with God, and the Word was God.
KJV: the Word was God.
INT: God and God was the

John 1:2 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: He was in the beginning with God.
KJV: the beginning with God.
INT: with God

John 1:6 N-GMS
GRK: ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ
NAS: a man sent from God, whose name
KJV: sent from God, whose name
INT: sent from God name to him

John 1:12 N-GMS
GRK: ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς
NAS: children of God, [even] to those
KJV: the sons of God, [even] to them that believe
INT: authority children of God to be to those that

John 1:13 N-GMS
GRK: ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
NAS: of the will of man, but of God.
KJV: but of God.
INT: but of of God were born

John 1:18 N-AMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν
NAS: has seen God at any time;
KJV: hath seen God at any time;
INT: God no one has seen

John 1:18 N-NMS
GRK: πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν
NAS: the only begotten God who is in the bosom
INT: ever yet only-begotten God the is

John 1:29 N-GMS
GRK: ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων
NAS: the Lamb of God who takes away
KJV: the Lamb of God, which
INT: Lamb of God who takes away

John 1:34 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that this is the Son of God.
KJV: is the Son of God.
INT: Son of God

John 1:36 N-GMS
GRK: ἀμνὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Behold, the Lamb of God!
KJV: Behold the Lamb of God!
INT: Lamb of God

John 1:49 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ βασιλεὺς
NAS: You are the Son of God; You are the King
KJV: art the Son of God; thou art
INT: Son of God you King

John 1:51 N-GMS
GRK: ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ
NAS: and the angels of God ascending
KJV: and the angels of God ascending and
INT: angels of God ascending and

John 3:2 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος
NAS: that You have come from God [as] a teacher;
KJV: come from God: for no man
INT: that from God you have come a teacher

John 3:2 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
NAS: that You do unless God is with him.
KJV: doest, except God be with
INT: be God with him

John 3:3 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: see the kingdom of God.
KJV: see the kingdom of God.
INT: kingdom of God

John 3:5 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: enter into the kingdom of God.
KJV: into the kingdom of God.
INT: kingdom of God

John 3:16 N-NMS
GRK: ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον
NAS: For God so loved
KJV: For God so loved
INT: loved God the world

John 3:17 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν
NAS: For God did not send the Son
KJV: For God sent not
INT: sent God his Son

John 3:18 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the only begotten Son of God.
KJV: of the only begotten Son of God.
INT: Son of God

John 3:21 N-DMS
GRK: ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα
NAS: as having been wrought in God.
KJV: wrought in God.
INT: that in God they have been have done

John 3:33 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
NAS: has set his seal to [this], that God is TRUE.
KJV: hath set to his seal that God is true.
INT: that God true is

John 3:34 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα
NAS: For He whom God has sent speaks
KJV: For he whom God hath sent speaketh
INT: sent God the words

John 3:34 N-GMS
GRK: ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ οὐ
NAS: the words of God; for He gives
KJV: speaketh the words of God: for God
INT: words of God speaks not

John 3:36 N-GMS
GRK: ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ'
NAS: but the wrath of God abides
KJV: but the wrath of God abideth on
INT: wrath of God abides on

John 4:10 N-GMS
GRK: δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς
NAS: the gift of God, and who
KJV: thou knewest the gift of God, and who
INT: gift of God and who

John 4:24 N-NMS
GRK: πνεῦμα ὁ θεός καὶ τοὺς
NAS: God is spirit, and those
KJV: God [is] a Spirit: and
INT: Spirit God [is] and they that

John 5:18 N-AMS
GRK: ἔλεγεν τὸν θεόν ἴσον ἑαυτὸν
NAS: was calling God His own
KJV: said also that God was his Father,
INT: called God equal himself

John 5:18 N-DMS
GRK: ποιῶν τῷ θεῷ
NAS: Himself equal with God.
KJV: himself equal with God.
INT: making to God

John 5:25 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ
NAS: of the Son of God, and those
KJV: of the Son of God: and
INT: Son of God and those

John 5:42 N-GMS
GRK: ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε
NAS: the love of God in yourselves.
KJV: not the love of God in you.
INT: love of God not you have

John 5:44 N-GMS
GRK: τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε
NAS: that is from the [one and] only God?
KJV: that [cometh] from God only?
INT: the only God not you seek

John 6:27 N-NMS
GRK: ἐσφράγισεν ὁ θεός
NAS: to you, for on Him the Father, God, has set His seal.
KJV: him hath God the Father sealed.
INT: sealed [even] God

John 6:28 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: that we may work the works of God?
KJV: we might work the works of God?
INT: works of God

John 6:29 N-GMS
GRK: ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε
NAS: is the work of God, that you believe
KJV: is the work of God, that ye believe
INT: work of God that you should believe

John 6:33 N-GMS
GRK: ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ
NAS: For the bread of God is that which comes down
KJV: For the bread of God is he which
INT: bread of God is he who

John 6:45 N-GMS
GRK: πάντες διδακτοὶ θεοῦ πᾶς ὁ
NAS: BE TAUGHT OF GOD.' Everyone
KJV: all taught of God. Every man therefore
INT: all taught of God Everyone that

John 6:46 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ οὗτος ἑώρακεν
NAS: except the One who is from God; He has seen
KJV: he which is of God, he hath seen
INT: from God he has seen

John 6:69 N-GMS
GRK: ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: that You are the Holy One of God.
KJV: the Son of the living God.
INT: Holy One of God

John 7:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἢ
NAS: whether it is of God or
KJV: it be of God, or [whether] I
INT: from God it is or

John 8:40 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦτο Ἀβραὰμ
NAS: which I heard from God; this Abraham
KJV: I have heard of God: this did
INT: from God this Abraham

John 8:41 N-AMS
GRK: ἔχομεν τὸν θεόν
NAS: one Father: God.
KJV: one Father, [even] God.
INT: we have God

John 8:42 N-NMS
GRK: Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν
NAS: to them, If God were your Father,
KJV: unto them, If God were your
INT: If God Father of you

John 8:42 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ
NAS: and have come from God, for I have not even
KJV: came from God; neither came I
INT: from God came forth and

John 8:47 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα
NAS: He who is of God hears the words
KJV: He that is of God heareth God's
INT: of God the words

John 8:47 N-GMS
GRK: ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ
NAS: the words of God; for this
KJV: God heareth God's words: ye
INT: words of God hears because of

John 8:47 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ
NAS: [them], because you are not of God.
KJV: not of God.
INT: of God not you are

John 8:54 N-NMS
GRK: λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστίν
NAS: Me, of whom you say, 'He is our God';
KJV: he is your God:
INT: say that God of us he is

John 9:3 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ
NAS: that the works of God might be displayed
KJV: the works of God should be made manifest
INT: works of God in him

John 9:16 N-GMS
GRK: οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος
NAS: man is not from God, because
KJV: not of God, because he keepeth
INT: This from God the man

John 9:24 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν
NAS: glory to God; we know
KJV: unto him, Give God the praise: we
INT: glory to God we know

John 9:29 N-NMS
GRK: λελάληκεν ὁ θεός τοῦτον δὲ
NAS: We know that God has spoken to Moses,
KJV: know that God spake unto Moses:
INT: has spoken God this [man] however

John 9:31 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ
NAS: We know that God does not hear
KJV: we know that God heareth not
INT: that God sinners not

John 9:33 N-GMS
GRK: οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
NAS: this man were not from God, He could
KJV: not of God, he could do
INT: this [man] from God not he could

John 10:33 N-AMS
GRK: ποιεῖς σεαυτὸν θεόν
NAS: make Yourself out [to be] God.
KJV: makest thyself God.
INT: make yourself God

John 10:34 N-NMP
GRK: Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε
NAS: in your Law, I SAID, YOU ARE GODS'?
KJV: said, Ye are gods?
INT: I said gods you are

John 10:35 N-AMP
GRK: ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς
NAS: he called them gods, to whom
KJV: he called them gods, unto whom
INT: them he called gods to whom

John 10:35 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ
NAS: the word of God came
KJV: whom the word of God came, and
INT: word of God came and

John 10:36 N-GMS
GRK: Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί
NAS: I am the Son of God'?
KJV: I am the Son of God?
INT: Son of God I am

John 11:4 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ
NAS: but for the glory of God, so
KJV: for the glory of God, that the Son
INT: glory of God that might be glorified

John 11:4 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς
NAS: that the Son of God may be glorified
KJV: the Son of God might be glorified
INT: Son of God by it

John 11:22 N-AMS
GRK: αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι
NAS: You ask of God, God
KJV: thou wilt ask of God, God
INT: you might ask God will give you

John 11:22 N-NMS
GRK: σοι ὁ θεός
NAS: You ask of God, God will give You.
KJV: of God, God will give
INT: you God

John 11:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς
NAS: the Son of God, [even] He who comes
KJV: the Son of God, which
INT: Son of God who into

John 11:40 N-GMS
GRK: δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: you will see the glory of God?
KJV: thou shouldest see the glory of God?
INT: glory of God

John 11:52 N-GMS
GRK: τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
NAS: the children of God who are scattered abroad.
KJV: the children of God that were scattered abroad.
INT: children of God who having been scattered

John 12:43 N-GMS
GRK: δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: than the approval of God.
KJV: than the praise of God.
INT: glory of God

John 13:3 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ
NAS: and that He had come forth from God and was going back
KJV: he was come from God, and went
INT: that from God he came out and

John 13:3 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει
NAS: from God and was going back to God,
KJV: went to God;
INT: to God he goes

John 13:31 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν
NAS: glorified, and God is glorified
KJV: glorified, and God is glorified in
INT: and God has been glorified in

John 13:32 Noun-NMS
GRK: εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν
INT: if God Is glorified in

John 13:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν
NAS: if God is glorified in Him, God
KJV: If God be glorified in
INT: also God will glorify him

John 14:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θεόν καὶ εἰς
NAS: believe in God, believe
KJV: ye believe in God, believe also
INT: on God also on

John 16:2 N-DMS
GRK: προσφέρειν τῷ θεῷ
NAS: that he is offering service to God.
KJV: will think that he doeth God service.
INT: to give to God

John 16:27 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
INT: from God came out

John 16:30 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
NAS: we believe that You came from God.
KJV: thou camest forth from God.
INT: that from God you came forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page