Lamentations 1:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֥יקis righteousAdj
1931 [e]ה֛וּאhePro
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֖הThe LORDNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
6310 [e]p̄î-hūפִ֣יהוּagainst his commandNoun
4784 [e]mā-rî-ṯî;מָרִ֑יתִיFor I have rebelledVerb
8085 [e]šim-‘ū-שִׁמְעוּ־hearVerb
4994 [e]נָ֣אI prayInj
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
  [‘am-mîm[עַמִּים -  
  ḵ]כ] -  
5971 [e](hā-‘am-mîm,(הָֽעַמִּ֗יםpeopleNoun
  q)ק) -  
7200 [e]ū-rə-’ūוּרְאוּ֙and beholdVerb
4341 [e]maḵ-’ō-ḇî,מַכְאֹבִ֔יmy sorrowNoun
1330 [e]bə-ṯū-lō-ṯayבְּתוּלֹתַ֥יmy virginsNoun
970 [e]ū-ḇa-ḥū-rayוּבַחוּרַ֖יand my young menNoun
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֥וּare goneVerb
7628 [e]ḇaš-še-ḇî.בַשֶּֽׁבִי׃into captivityNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צַדִּ֥יק ה֛וּא יְהוָ֖ה כִּ֣י פִ֣יהוּ מָרִ֑יתִי שִׁמְעוּ־נָ֣א כָל־ [עַמִּים כ] (הָֽעַמִּ֗ים ק) וּרְאוּ֙ מַכְאֹבִ֔י בְּתוּלֹתַ֥י וּבַחוּרַ֖י הָלְכ֥וּ בַשֶּֽׁבִי׃ ס

איכה 1:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו־נא כל־ [עמים כ] (העמים ק) וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי׃ ס

Links
Lamentations 1:18Lamentations 1:18 Text AnalysisLamentations 1:18 InterlinearLamentations 1:18 MultilingualLamentations 1:18 TSKLamentations 1:18 Cross ReferencesLamentations 1:18 Bible HubLamentations 1:18 Biblia ParalelaLamentations 1:18 Chinese BibleLamentations 1:18 French BibleLamentations 1:18 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:17
Top of Page
Top of Page