1 Kings 6:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָה֩and yearNoun
259 [e]hā-’a-ḥaṯהָאַחַ֨תIn the eleventhAdj
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֜הtenNoun
3391 [e]bə-ye-raḥבְּיֶ֣רַחin the monthNoun
945 [e]būl,בּ֗וּלof BulNoun
1931 [e]ה֚וּאthatPro
2320 [e]ha-ḥō-ḏešהַחֹ֣דֶשׁthe monthNoun
8066 [e]haš-šə-mî-nî,הַשְּׁמִינִ֔י[is] eighthAdj
3615 [e]kā-lāhכָּלָ֣הfinishedVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתwas the houseNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־throughout allNoun
1697 [e]də-ḇā-rāwדְּבָרָ֖יוthe partsNoun
3605 [e]ū-lə-ḵāl-וּלְכָל־and according to allNoun
  [miš-pā-ṭōw[מִשְׁפָּטֹו -  
  ḵ]כ] -  
4941 [e](miš-pā-ṭāw;(מִשְׁפָּטָ֑יוthe fashionNoun
  q)ק) -  
1129 [e]way-yiḇ-nê-hūוַיִּבְנֵ֖הוּand in buildingVerb
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעSo was he sevenNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַשָּׁנָה֩ הָאַחַ֨ת עֶשְׂרֵ֜ה בְּיֶ֣רַח בּ֗וּל ה֚וּא הַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁמִינִ֔י כָּלָ֣ה הַבַּ֔יִת לְכָל־דְּבָרָ֖יו וּלְכָל־ [מִשְׁפָּטֹו כ] (מִשְׁפָּטָ֑יו ק) וַיִּבְנֵ֖הוּ שֶׁ֥בַע שָׁנִֽים׃

מלכים א 6:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל־דבריו ולכל־ [משפטו כ] (משפטיו ק) ויבנהו שבע שנים׃

Links
1 Kings 6:381 Kings 6:38 Text Analysis1 Kings 6:38 Interlinear1 Kings 6:38 Multilingual1 Kings 6:38 TSK1 Kings 6:38 Cross References1 Kings 6:38 Bible Hub1 Kings 6:38 Biblia Paralela1 Kings 6:38 Chinese Bible1 Kings 6:38 French Bible1 Kings 6:38 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:37
Top of Page
Top of Page