3756. οὐ, (ou, ouk, ouch)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3756. οὐ, (ou, ouk, ouch) — 1634 Occurrences

Matthew 1:25 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν
NAS: but kept her a virgin until
KJV: her not till
INT: and not knew her

Matthew 2:18 Adv
GRK: αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι
NAS: FOR HER CHILDREN; AND SHE REFUSED TO BE COMFORTED,
KJV: and would not be comforted, because
INT: of her and not would be comforted

Matthew 2:18 Adv
GRK: παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν
NAS: BECAUSE THEY WERE NO MORE.
KJV: because they are not.
INT: be comforted because no more are they

Matthew 3:11 Adv
GRK: ἐστίν οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: shoes I am not worthy to bear:
INT: is he of whom not I am fit

Matthew 4:4 Adv
GRK: εἶπεν Γέγραπται Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ
KJV: Man shall not live by
INT: he said It has been written Not by bread

Matthew 4:7 Adv
GRK: Πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον
KJV: again, Thou shalt not tempt the Lord
INT: Again it has been written not You will test [the] Lord

Matthew 5:14 Adv
GRK: τοῦ κόσμου οὐ δύναται πόλις
KJV: on an hill cannot be hid.
INT: of the world not is able A city

Matthew 5:17 Adv
GRK: τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι
KJV: I am not come
INT: the prophets not I came to abolish

Matthew 5:18 Adv
GRK: μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: one tittle no not shall pass away

Matthew 5:20 Adv
GRK: καὶ Φαρισαίων οὐ μὴ εἰσέλθητε
INT: and Pharisees no not shall you enter

Matthew 5:21 Adv
GRK: τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις ὃς
KJV: Thou shalt not kill;
INT: to the ancients not You will murder whoever

Matthew 5:26 Adv
GRK: λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς
INT: I say to you no not shall you come out

Matthew 5:27 Adv
GRK: ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις
KJV: Thou shalt not commit adultery:
INT: that it was said not You will commit adultery

Matthew 5:33 Adv
GRK: τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις ἀποδώσεις
KJV: Thou shalt not forswear thyself,
INT: to the ancients not You will swear falsely you will keep

Matthew 5:36 Adv
GRK: ὀμόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι μίαν
KJV: because thou canst not make one
INT: shall you swear because not you are able one

Matthew 5:37 Adv
GRK: ναὶ ναί οὒ οὔ τὸ
NAS: yes [or] 'No, no;
KJV: Yea, yea; Nay, nay: for
INT: Yes yes no no [anything]

Matthew 5:37 Adv
GRK: ναί οὒ οὔ τὸ δὲ
NAS: [or] 'No, no; anything beyond
KJV: yea; Nay, nay: for whatsoever is more
INT: yes no no [anything] moreover

Matthew 6:1 Adv
GRK: μή¦γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ
NAS: you have no reward
KJV: otherwise ye have no reward of
INT: lest reward no you have with

Matthew 6:5 Adv
GRK: ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς
KJV: thou prayest, thou shalt not be as
INT: when you pray not you will be as

Matthew 6:20 Adv
GRK: ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ
KJV: thieves do not break through nor
INT: where theives not do break in nor

Matthew 6:24 Adv
GRK: ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ
KJV: despise the other. Ye cannot serve God
INT: other he will despise not You are able God

Matthew 6:26 Adv
GRK: οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ
KJV: they sow not, neither
INT: air that not they sow nor

Matthew 6:26 Adv
GRK: τρέφει αὐτά οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον
KJV: Are ye not much better than
INT: feeds them not you much

Matthew 6:28 Adv
GRK: πῶς αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ
KJV: they toil not, neither
INT: how they grow [they do] not labor nor

Matthew 6:30 Adv
GRK: οὕτως ἀμφιέννυσιν οὐ πολλῷ μᾶλλον
KJV: the oven, [shall he] not much
INT: thus clothes [will he] not much more

Matthew 7:3 Adv
GRK: ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς
KJV: considerest not the beam
INT: eye beam not notice

Matthew 7:18 Adv
GRK: οὐ δύναται δένδρον
KJV: A good tree cannot bring forth evil
INT: not is able a tree

Matthew 7:21 Adv
GRK: Οὐ πᾶς ὁ
KJV: Not every one that saith
INT: Not everyone who

Matthew 7:22 Adv
GRK: Κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ
KJV: Lord, have we not prophesied in thy
INT: Lord Lord not your

Matthew 7:25 Adv
GRK: ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο
KJV: and it fell not: for it was founded
INT: upon that and not it fell it had been founded

Matthew 7:29 Adv
GRK: ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
KJV: authority, and not as the scribes.
INT: having and not as the

Matthew 8:8 Adv
GRK: ἔφη Κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: Lord, I am not worthy that
INT: said Lord not I am worthy

Matthew 8:20 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ
NAS: of Man has nowhere to lay His head.
KJV: of man hath not where to lay
INT: of man nowhere has [place] where

Matthew 9:12 Adv
GRK: ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: whole need not a physician, but
INT: having heard he said Not need have

Matthew 9:13 Adv
GRK: θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐ
KJV: have mercy, and not sacrifice: for
INT: I desire and not sacrifice not

Matthew 9:13 Adv
GRK: οὐ θυσίαν οὐ γὰρ ἦλθον
KJV: for I am not come to call
INT: not sacrifice not for I came

Matthew 9:14 Adv
GRK: μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν
KJV: disciples fast not?
INT: disciples of you not fast

Matthew 9:24 Adv
GRK: ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ ἀπέθανεν
KJV: the maid is not dead, but
INT: says Go away not indeed is dead

Matthew 10:20 Adv
GRK: οὐ γὰρ ὑμεῖς
KJV: For it is not ye that speak,
INT: not indeed you

Matthew 10:23 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε
INT: I say to you no not will you have completed

Matthew 10:24 Adv
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς
KJV: is not above
INT: Not is a disciple

Matthew 10:26 Adv
GRK: κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ
KJV: that shall not be revealed; and
INT: concealed which not will be revealed or

Matthew 10:26 Adv
GRK: κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
KJV: that shall not be known.
INT: hidden which not will be known

Matthew 10:29 Adv
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ
KJV: them shall not fall on
INT: of them not will fall to

Matthew 10:34 Adv
GRK: τὴν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν
KJV: earth: I came not to send peace,
INT: the earth not I came to bring

Matthew 10:37 Adv
GRK: ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου
KJV: me is not worthy of me:
INT: above me not is of me

Matthew 10:37 Adv
GRK: ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου
KJV: me is not worthy of me.
INT: above me not is of me

Matthew 10:38 Adv
GRK: καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν
KJV: he that taketh not his cross,
INT: And he that not takes the

Matthew 10:38 Adv
GRK: ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν μου
KJV: me, is not worthy of me.
INT: after me not is of me

Matthew 10:42 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ
INT: I say to you no not shall he lose

Matthew 11:11 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν
KJV: there hath not risen
INT: I say to you not there has risen among [those]

Matthew 11:17 Adv
GRK: ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν
KJV: ye have not danced;
INT: for you and not you did dance we sang a dirge

Matthew 11:17 Adv
GRK: ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε
KJV: and ye have not lamented.
INT: we sang a dirge and not you did wail

Matthew 11:20 Adv
GRK: αὐτοῦ ὅτι οὐ μετενόησαν
KJV: because they repented not:
INT: of him because not they repented

Matthew 12:2 Adv
GRK: ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν
KJV: that which is not lawful to do
INT: are doing what not it is lawful to do

Matthew 12:3 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί
KJV: unto them, Have ye not read what
INT: he said to them Not you have read what

Matthew 12:4 Adv
GRK: ἔφαγον ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν
KJV: which was not lawful for him
INT: he ate which not lawful it was

Matthew 12:5 Adv
GRK: οὐκ ἀνέγνωτε ἐν
KJV: Or have ye not read in
INT: Or not have you read in

Matthew 12:7 Adv
GRK: θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐκ
KJV: mercy, and not sacrifice, ye would
INT: I desire and not sacrifice not

Matthew 12:7 Adv
GRK: οὐ θυσίαν οὐκ ἂν κατεδικάσατε
KJV: ye would not have condemned
INT: not sacrifice not anyhow you had condemned

Matthew 12:19 Adv
GRK: Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ
KJV: He shall not strive, nor
INT: not He will quarrel nor

Matthew 12:20 Adv
GRK: κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ
KJV: reed shall he not break, and
INT: A reed bruised not he shall break and

Matthew 12:20 Adv
GRK: λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει ἕως
KJV: flax shall he not quench, till
INT: a wick smoldering not he will quench until

Matthew 12:24 Adv
GRK: εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ
NAS: out demons only by Beelzebul
KJV: [fellow] doth not cast out
INT: said This [man] not casts out the

Matthew 12:25 Adv
GRK: καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
KJV: itself shall not stand:
INT: against itself not will stand

Matthew 12:31 Adv
GRK: πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
KJV: shall not be forgiven
INT: Spirit blasphemy shall not be forgiven

Matthew 12:32 Adv
GRK: τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ
KJV: Ghost, it shall not be forgiven him,
INT: the Holy not it will be forgiven him

Matthew 12:39 Adv
GRK: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
NAS: for a sign; and [yet] no sign
KJV: and there shall no sign
INT: and a sign not will be given to it

Matthew 12:43 Adv
GRK: ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει
KJV: and findeth none.
INT: rest and none finds [it]

Matthew 13:5 Adv
GRK: πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν
KJV: where they had not much earth:
INT: rocky places where not they had soil

Matthew 13:11 Adv
GRK: ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται
KJV: to them it is not given.
INT: to those moreover not it has been given

Matthew 13:12 Adv
GRK: ὅστις δὲ οὐκ ἔχει καὶ
KJV: whosoever hath not, from him
INT: whoever moreover not has even

Matthew 13:13 Adv
GRK: ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ
KJV: they seeing see not; and hearing
INT: because seeing not they see and

Matthew 13:13 Adv
GRK: καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ
KJV: they hear not, neither
INT: and hearing not they hear nor

Matthew 13:14 Adv
GRK: ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε
INT: you will hear and no not understand

Matthew 13:14 Adv
GRK: βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
INT: you will see and in no way [and] not at all understand

Matthew 13:17 Adv
GRK: βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν καὶ
KJV: and have not seen [them]; and
INT: you see and not saw and

Matthew 13:17 Adv
GRK: ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν
KJV: and have not heard [them].
INT: you hear and not heard

Matthew 13:21 Adv
GRK: οὐκ ἔχει δὲ
NAS: yet he has no [firm] root in himself,
KJV: Yet hath he not root in
INT: no he has moreover

Matthew 13:29 Adv
GRK: δέ φησιν Οὔ μή ποτε
NAS: But he said, 'No; for while you are gathering
KJV: he said, Nay; lest
INT: moreover he said No not lest

Matthew 13:55 Adv
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: Is not this the carpenter's
INT: not this is

Matthew 13:55 Adv
GRK: τέκτονος υἱός οὐχ ἡ μήτηρ
INT: carpenter son [Is] not the mother

Matthew 13:57 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης
KJV: A prophet is not without honour, save
INT: said to them not is a prophet

Matthew 13:58 Adv
GRK: Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ
KJV: And he did not many mighty works
INT: And not he did there

Matthew 14:4 Adv
GRK: Ἰωάννης αὐτῷ Οὐκ ἔξεστίν σοι
KJV: unto him, It is not lawful for thee
INT: John to him Not it is lawful for you

Matthew 14:16 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: unto them, They need not depart; give
INT: said to them No need they have

Matthew 14:17 Adv
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδε
NAS: to Him, We have here only five loaves
KJV: We have here but five loaves,
INT: they say to him not We have here only here

Matthew 15:2 Adv
GRK: τῶν πρεσβυτέρων οὐ γὰρ νίπτονται
KJV: for they wash not their hands
INT: of the elders not for they wash

Matthew 15:6 Adv
GRK: οὐ μὴ τιμήσει
INT: no not he should honor

Matthew 15:11 Adv
GRK: οὐ τὸ εἰσερχόμενον
KJV: Not that which goeth into
INT: not that which enters

Matthew 15:13 Adv
GRK: φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ
KJV: hath not planted,
INT: plant which not has planted the

Matthew 15:17 Adv
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι
INT: not yet understand you that

Matthew 15:20 Adv
GRK: χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν
KJV: hands defileth not a man.
INT: hands eating not defiles the

Matthew 15:23 Adv
GRK: ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ
KJV: he answered her not a word. And
INT: moreover not he answered her

Matthew 15:24 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην εἰ
NAS: I was sent only to the lost
KJV: and said, I am not sent but
INT: having answered he said not I was sent if

Matthew 15:26 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν
KJV: and said, It is not meet to take
INT: having answered he said Not it is good

Matthew 15:32 Adv
GRK: μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί
NAS: and have nothing to eat;
KJV: and I will not send them
INT: with me and nothing have that

Matthew 15:32 Adv
GRK: αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω μή
KJV: and have nothing to eat: and
INT: them hungry not I am willing not

Matthew 16:3 Adv
GRK: τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε
KJV: can ye not [discern] the signs
INT: of the times not you are able

Matthew 16:4 Adv
GRK: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
KJV: and there shall no sign
INT: and a sign not will be given to it

Matthew 16:7 Adv
GRK: ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
KJV: we have taken no bread.
INT: Because bread not we took

Matthew 16:8 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: yourselves that you have no bread?
KJV: because ye have brought no bread?
INT: because bread not you took

Matthew 16:11 Adv
GRK: πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι
KJV: ye do not understand
INT: How not understand you that

Matthew 16:11 Adv
GRK: νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων
KJV: that I spake [it] not to you
INT: understand you that not concerning bread

Matthew 16:12 Adv
GRK: συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν
KJV: how that he bade [them] not beware of
INT: they understood that not he said to beware

Matthew 16:17 Adv
GRK: καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι
KJV: hath not revealed
INT: and blood not revealed [it] to you

Matthew 16:18 Adv
GRK: πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
KJV: of hell shall not prevail against it.
INT: [the] gates of hades not will prevail against it

Matthew 16:22 Adv
GRK: σοι κύριε οὐ μὴ ἔσται
NAS: This shall never happen
INT: from you master never not will be

Matthew 16:23 Adv
GRK: ἐμοῦ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
KJV: for thou savourest not the things
INT: to me for not your thoughts are of the things

Matthew 16:28 Adv
GRK: ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
INT: standing who no not shall taste

Matthew 17:12 Adv
GRK: ἦλθεν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν
KJV: they knew him not, but have done
INT: is come and not they knew him

Matthew 17:16 Adv
GRK: σου καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν
KJV: and they could not cure him.
INT: of you and not they were able him

Matthew 17:19 Adv
GRK: τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
KJV: Why could not we cast
INT: why we not were able to cast out

Matthew 17:21 Adv
GRK: τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ
KJV: kind goeth not out but
INT: kind not goes out except

Matthew 17:24 Adv
GRK: διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ
KJV: said, Doth not your master
INT: Teacher of you not does he pay the

Matthew 18:3 Adv
GRK: τὰ παιδία οὐ μὴ εἰσέλθητε
INT: the little children no not shall you enter

Matthew 18:14 Adv
GRK: οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
KJV: Even so it is not the will of
INT: So not it is [the] will

Matthew 18:22 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι
KJV: unto him, I say not unto thee, Until
INT: Jesus not I say to you

Matthew 18:30 Adv
GRK: ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ
NAS: But he was unwilling and went
KJV: And he would not: but went
INT: moreover not he would but

Matthew 18:33 Adv
GRK: οὐκ ἔδει καὶ
KJV: Shouldest not thou also
INT: not did it behove also

Matthew 19:4 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι
KJV: unto them, Have ye not read, that
INT: having answered he said not Have you read that

Matthew 19:8 Adv
GRK: ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
KJV: the beginning it was not so.
INT: beginning however not was [it] this way

Matthew 19:10 Adv
GRK: τῆς γυναικός οὐ συμφέρει γαμῆσαι
KJV: [his] wife, it is not good to marry.
INT: the wife not it is better to marry

Matthew 19:11 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν
KJV: All [men] cannot receive
INT: he said to them Not all receive

Matthew 19:18 Adv
GRK: εἶπεν Τό Οὐ φονεύσεις Οὐ
KJV: Thou shalt do no murder,
INT: said not You will murder not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ φονεύσεις Οὐ μοιχεύσεις Οὐ
KJV: Thou shalt not commit adultery,
INT: not You will murder not You will commit adultery not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ μοιχεύσεις Οὐ κλέψεις Οὐ
KJV: Thou shalt not steal,
INT: not You will commit adultery not you will steal not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις
KJV: Thou shalt not bear false witness,
INT: not you will steal not You will bear false witness

Matthew 20:13 Adv
GRK: εἶπεν Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε
NAS: I am doing you no wrong;
KJV: I do thee no wrong: didst
INT: he said Friend not I do wrong you

Matthew 20:15 Adv
GRK: οὐκ ἔξεστίν μοι
KJV: Is it not lawful for me
INT: or not is it lawful for me

Matthew 20:22 Adv
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί
KJV: and said, Ye know not what ye ask.
INT: Jesus said not You know what

Matthew 20:23 Adv
GRK: ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
KJV: left, is not mine to give,
INT: on [the] left not is mine

Matthew 20:26 Adv
GRK: οὐχ οὕτως ἔσται
KJV: But it shall not be so
INT: Not thus will it be

Matthew 20:28 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
KJV: came not to be ministered unto,
INT: the of man not came to be served

Matthew 21:19 Adv
GRK: λέγει αὐτῇ Οὐ μηκέτι ἐκ
NAS: and He said to it, No longer
INT: he says to it Never no more of

Matthew 21:21 Adv
GRK: μὴ διακριθῆτε οὐ μόνον τὸ
KJV: not, ye shall not only do
INT: not do doubt not only the [miracle]

Matthew 21:25 Adv
GRK: τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: Why did ye not then believe
INT: why then not did you believe him

Matthew 21:27 Adv
GRK: Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν ἔφη
KJV: Jesus, and said, We cannot tell. And
INT: Jesus they said not We know Said

Matthew 21:29 Prtcl
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ θέλω κύριε
INT: he having answered said not will I master

Matthew 21:29 Adv
GRK: κύριε καὶ οὐκ ὕστερον δὲ
KJV: and said, I will not: but afterward
INT: master moreover not afterward also

Matthew 21:30 Adv
GRK: κύριε καὶ οὐκ ἀπῆλθεν
KJV: and went not.
INT: sir but not did he go

Matthew 21:32 Adv
GRK: δικαιοσύνης καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: ye believed him not: but the publicans
INT: of righteousness and not you did believe him

Matthew 22:3 Adv
GRK: γάμους καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
NAS: to the wedding feast, and they were unwilling to come.
KJV: and they would not come.
INT: wedding feast and not they would come

Matthew 22:8 Adv
GRK: δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι
KJV: were not worthy.
INT: moreover having been invited not were worthy

Matthew 22:11 Adv
GRK: ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα
KJV: a man which had not on a wedding
INT: there a man not clothed with clothes

Matthew 22:16 Adv
GRK: διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι
KJV: truth, neither carest thou
INT: teach and not there is care to you

Matthew 22:16 Adv
GRK: περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις
INT: about no one not indeed you look

Matthew 22:17 Adv
GRK: Καίσαρι ἢ οὔ
KJV: unto Caesar, or not?
INT: to Ceasar or not

Matthew 22:31 Adv
GRK: τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ
KJV: have ye not read
INT: of the dead not have you read that

Matthew 22:32 Adv
GRK: θεὸς Ἰακώβ οὐκ ἔστιν ὁ
KJV: God is not the God of the dead,
INT: God of Jacob Not He is

Matthew 23:3 Adv
GRK: γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν
KJV: and do not.
INT: indeed and not act

Matthew 23:4 Adv
GRK: δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι
NAS: but they themselves are unwilling to move
KJV: they [themselves] will not move
INT: finger of them not they will move

Matthew 23:13 Adv
GRK: ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ
KJV: go in [yourselves], neither suffer ye
INT: you indeed neither do enter nor even

Matthew 23:30 Adv
GRK: πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν ἤμεθα
KJV: we would not have been
INT: fathers of us not anyhow we would have been

Matthew 23:37 Adv
GRK: πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε
NAS: her wings, and you were unwilling.
KJV: and ye would not!
INT: wings and not you were willing

Matthew 23:39 Adv
GRK: γὰρ ὑμῖν οὐ μή με
INT: indeed to you no not me

Matthew 24:2 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα
KJV: See ye not all
INT: said to them not you see these things

Matthew 24:2 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ
INT: I say to you none not even shall be left

Matthew 24:2 Adv
GRK: λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται
INT: stone which not will be thrown down

Matthew 24:21 Adv
GRK: μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ'
NAS: now, nor ever will.
KJV: such as was not since the beginning
INT: great such as not has been from [the]

Matthew 24:21 Adv
GRK: νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται
INT: now no never not shall be

Matthew 24:22 Adv
GRK: ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη
NAS: short, no life
KJV: should be shortened, there should
INT: days those not anyhow there would have been saved

Matthew 24:29 Adv
GRK: ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ
KJV: the moon shall not give her
INT: the moon not will give the

Matthew 24:34 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: to you that no not will have passed away

Matthew 24:35 Adv
GRK: λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν
INT: [the] words of me no not shall pass away

Matthew 24:39 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως
KJV: And knew not until the flood
INT: and not they knew until

Matthew 24:42 Adv
GRK: οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ
KJV: for ye know not what hour
INT: therefore for not you know on what

Matthew 24:43 Adv
GRK: ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν
KJV: and would not have suffered his
INT: anyhow and not anyhow have allowed

Matthew 24:44 Adv
GRK: ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ
KJV: an hour as ye think not the Son of man
INT: for in that not you think hour

Matthew 24:50 Adv
GRK: ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ
KJV: when he looketh not for [him], and in
INT: a day in which not he does expect and

Matthew 24:50 Adv
GRK: ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει
KJV: that he is not aware of,
INT: an hour which not he knows

Matthew 25:3 Adv
GRK: λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ'
NAS: they took no oil
KJV: lamps, and took no oil with
INT: lamps of them no did take with

Matthew 25:9 Adv
GRK: λέγουσαι Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ
KJV: there be not enough
INT: saying [No] lest none not even it might suffice

Matthew 25:12 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I know you not.
INT: I say to you not I do know you

Matthew 25:13 Adv
GRK: οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν
KJV: for ye know neither the day nor
INT: therefore for neither you do know the

Matthew 25:24 Adv
GRK: θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ
NAS: where you scattered no [seed].
KJV: where thou hast not sown, and
INT: reaping where not you did sow and

Matthew 25:24 Adv
GRK: συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
KJV: where thou hast not strawed:
INT: gathering from where not you did scatter

Matthew 25:26 Adv
GRK: θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ
NAS: where I scattered no [seed].
KJV: where I sowed not, and gather
INT: I reap where not I sowed and

Matthew 25:26 Adv
GRK: συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
KJV: where I have not strawed:
INT: gather from where not I scattered

Matthew 25:42 Adv
GRK: γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι
NAS: and you gave Me nothing to drink;
KJV: ye gave me no meat: I was thirsty,
INT: indeed and nothing you gave to me

Matthew 25:42 Adv
GRK: ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με
KJV: ye gave me no drink:
INT: I thirsted and nothing you gave to drink me

Matthew 25:43 Adv
GRK: ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με
KJV: ye took me not in: naked,
INT: I was and not you took in me

Matthew 25:43 Adv
GRK: γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με
KJV: ye clothed me not: sick, and
INT: naked and not you did clothe me

Matthew 25:43 Adv
GRK: φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
KJV: ye visited me not.
INT: prison and not you did visit me

Matthew 25:44 Adv
GRK: φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι
KJV: and did not minister unto thee?
INT: prison and not did minister to you

Matthew 25:45 Adv
GRK: ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ
KJV: as ye did [it] not to one of the least
INT: to the extent that not you did [it] to one

Matthew 26:11 Adv
GRK: ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
KJV: me ye have not always.
INT: me however not always you have

Matthew 26:24 Adv
GRK: αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ
KJV: he had not been born.
INT: for him if not had been born the

Matthew 26:29 Adv
GRK: δὲ ὑμῖν οὐ μὴ πίω
INT: moreover to you no not will I drink

Matthew 26:35 Adv
GRK: σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή σε
INT: you to die no not you

Matthew 26:39 Adv
GRK: τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ
KJV: me: nevertheless not as I
INT: this nevertheless not as I

Matthew 26:40 Adv
GRK: Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν
KJV: What, could ye not watch with
INT: to Peter Thus not were you able one

Matthew 26:42 Adv
GRK: μου εἰ οὐ δύναται τοῦτο
KJV: cup may not pass away from
INT: of me if not it is possible this

Matthew 26:53 Adv
GRK: δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι
KJV: Thinkest thou that I cannot now pray
INT: think you that not I am able to call upon

Matthew 26:55 Adv
GRK: διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με
KJV: and ye laid no hold on me.
INT: teaching and not you did seize me

Matthew 26:60 Adv
GRK: καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν
KJV: But found none: yea, though many
INT: but not any they found many

Matthew 26:70 Adv
GRK: πάντων λέγων Οὐκ οἶδα τί
KJV: saying, I know not what thou sayest.
INT: all saying Not I know what

Matthew 26:72 Adv
GRK: ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν
KJV: I do not know the man.
INT: an oath not I know the

Matthew 26:74 Adv
GRK: ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν
KJV: [saying], I know not the man. And
INT: to swear not I know the

Matthew 27:6 Adv
GRK: ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν
KJV: and said, It is not lawful for to put
INT: pieces of silver said not It is lawful to put

Matthew 27:13 Adv
GRK: ὁ Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα
KJV: Hearest thou not how many things
INT: Pilate not Hear you how many things

Matthew 27:14 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ
KJV: And he answered him to
INT: And not he did answer him

Matthew 27:34 Adv
GRK: καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
NAS: and after tasting [it], He was unwilling to drink.
KJV: [thereof], he would not drink.
INT: and having tasted not he would drink

Matthew 27:42 Adv
GRK: ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
KJV: others; himself he cannot save. If
INT: he saved himself not his is able to save

Matthew 28:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε
KJV: He is not here: for
INT: not He is here

Mark 1:7 Adv
GRK: μου οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: shoes I am not worthy to stoop down
INT: me of whom not I am fit

Mark 1:22 Adv
GRK: ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
KJV: authority, and not as the scribes.
INT: having and not as the

Mark 1:34 Adv
GRK: ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν
KJV: and suffered not the devils to speak,
INT: he cast out and not he allowed to speak

Mark 2:17 Adv
GRK: αὐτοῖς ὅτι Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: have no need
INT: to them Not need have

Mark 2:17 Adv
GRK: κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέσαι
KJV: I came not to call
INT: sick are not I came to call

Mark 2:18 Adv
GRK: σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
KJV: disciples fast not?
INT: your disciples not fast

Mark 2:19 Adv
GRK: μετ' αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν
KJV: with them, they cannot fast.
INT: with them not they are able to fast

Mark 2:24 Adv
GRK: σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
KJV: that which is not lawful?
INT: Sabbath that which not is lawful

Mark 2:26 Adv
GRK: ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
KJV: which is not lawful to eat
INT: ate which not it is lawful to eat

Mark 2:27 Adv
GRK: ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος
KJV: for man, and not man for
INT: was made and not the man

Mark 3:24 Adv
GRK: ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι
KJV: that kingdom cannot stand.
INT: itself be divided not is able to stand

Mark 3:25 Adv
GRK: ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται ἡ
KJV: that house cannot stand.
INT: itself be divided not is able the

Mark 3:26 Adv
GRK: καὶ ἐμερίσθη οὐ δύναται στῆναι
KJV: and be divided, he cannot stand, but
INT: and has been divided not he is able to stand

Mark 3:27 Adv
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται οὐδεὶς
KJV: No man can enter into
INT: But not is able no one

Mark 3:29 Adv
GRK: τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν
NAS: the Holy Spirit never has forgiveness,
KJV: Ghost hath never forgiveness, but
INT: Holy never has forgiveness

Mark 4:5 Adv
GRK: καὶ ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν
KJV: where it had not much earth;
INT: and where not it had soil

Mark 4:7 Adv
GRK: καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
NAS: it, and it yielded no crop.
KJV: and it yielded no fruit.
INT: and fruit no it yielded

Mark 4:13 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν
KJV: unto them, Know ye not this parable?
INT: he says to them not Understand you the

Mark 4:17 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν
NAS: and they have no [firm] root
KJV: And have no root in
INT: and not have root

Mark 4:21 Adv
GRK: τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ
KJV: under a bed? and not to be set
INT: the bed [Is it] not that upon

Mark 4:22 Adv
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν
NAS: For nothing is hidden, except
KJV: For there is nothing hid, which
INT: nothing indeed is

Mark 4:25 Adv
GRK: καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ
KJV: he that hath not, from him
INT: and he who not has even

Mark 4:27 Adv
GRK: μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
KJV: he knoweth not how.
INT: grow how not knows he

Mark 4:34 Adv
GRK: δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς
KJV: a parable spake he not unto them: and
INT: moreover parables not spoke he to them

Mark 4:38 Adv
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι
KJV: carest thou not that we perish?
INT: to him Teacher not is it concern to you

Mark 5:19 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν
KJV: suffered him not, but saith
INT: And not he did Let him

Mark 5:37 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα
NAS: And He allowed no one to accompany
INT: And not he allowed no one

Mark 5:39 Adv
GRK: τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ
KJV: the damsel is not dead, but
INT: the child not is dead but

Mark 6:3 Adv
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: Is not this the carpenter,
INT: not this is

Mark 6:3 Adv
GRK: Σίμωνος καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ
KJV: and are not his sisters
INT: Simon And not are the

Mark 6:4 Adv
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης
KJV: A prophet is not without honour, but
INT: Jesus Not is a prophet

Mark 6:5 Adv
GRK: Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ
NAS: And He could do no miracle there
KJV: And he could there do
INT: And not he was able there

Mark 6:18 Adv
GRK: Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι
KJV: It is not lawful for thee
INT: to Herod not It is lawful for you

Mark 6:19 Adv
GRK: ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ ἠδύνατο
KJV: but she could not:
INT: to kill and not was able

Mark 6:26 Adv
GRK: τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι
NAS: and because of his dinner guests, he was unwilling to refuse
KJV: sat with him, he would not reject her.
INT: those who reclined [at table] with [him] not would he reject

Mark 6:52 Adv
GRK: οὐ γὰρ συνῆκαν
KJV: they considered not [the miracle] of
INT: not indeed they understood

Mark 7:3 Adv
GRK: τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες
KJV: oft, eat not, holding the tradition
INT: the hands not eat holding

Mark 7:4 Adv
GRK: μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ
KJV: they wash, they eat not. And many
INT: not they wash not they eat and

Mark 7:5 Adv
GRK: Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ
KJV: Why walk not thy disciples
INT: because of why not walk the

Mark 7:18 Adv
GRK: ἀσύνετοί ἐστε οὐ νοεῖτε ὅτι
KJV: also? Do ye not perceive, that
INT: without understanding are not Understand you that

Mark 7:18 Adv
GRK: τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν
KJV: into the man, [it] cannot defile him;
INT: the man not is able him

Mark 7:19 Adv
GRK: ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ
KJV: Because it entereth not into his
INT: because not it enters of him

Mark 7:24 Adv
GRK: γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν
KJV: [it]: but he could not be hid.
INT: to know [it] and not he could be hid

Mark 7:27 Adv
GRK: τὰ τέκνα οὐ γάρ ἐστιν
KJV: for it is not meet to take
INT: the children not indeed it is

Mark 8:2 Adv
GRK: μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί
NAS: days and have nothing to eat.
KJV: and have nothing to eat:
INT: with me and nothing have nothing that

Mark 8:14 Adv
GRK: ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ'
INT: one loaf not they had [any] with

Mark 8:16 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: [the fact] that they had no bread.
KJV: [It is] because we have no bread.
INT: Because bread not they have

Mark 8:17 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε οὔπω
NAS: [the fact] that you have no bread?
KJV: because ye have no bread? perceive ye
INT: because loaves not you have not yet

Mark 8:18 Adv
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ
KJV: eyes, see ye not? and having
INT: Eyes having not do you see and

Mark 8:18 Adv
GRK: ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ
KJV: ears, hear ye not? and do ye
INT: ears having not do you hear and

Mark 8:18 Adv
GRK: ἀκούετε καὶ οὐ μνημονεύετε
KJV: and do ye not remember?
INT: do you hear and not do you remember

Mark 8:33 Adv
GRK: Σατανᾶ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
KJV: thou savourest not the things that be of God,
INT: Satan for not your thoughts are of the

Mark 9:1 Adv
GRK: ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
INT: standing who no not shall taste

Mark 9:3 Adv
GRK: τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως
NAS: white, as no launderer
KJV: snow; so as no fuller on
INT: the earth not is able thus

Mark 9:6 Adv
GRK: οὐ γὰρ ᾔδει
KJV: For he wist not what to say;
INT: not indeed he knew

Mark 9:18 Adv
GRK: ἐκβάλωσιν καὶ οὐκ ἴσχυσαν
KJV: and they could not.
INT: they might cast out and not they had power

Mark 9:28 Adv
GRK: Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
KJV: Why could not we cast
INT: Why we not were able to cast out

Mark 9:30 Adv
GRK: Γαλιλαίας καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα
KJV: and he would not that any man
INT: Galilee and not he wanted that

Mark 9:37 Adv
GRK: ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται
KJV: me, receiveth not me, but
INT: me shall receive not me receives

Mark 9:38 Adv
GRK: αὐτόν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν
KJV: and he followeth not us: and
INT: him because not he follows us

Mark 9:40 Adv
GRK: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ'
KJV: he that is not against us
INT: who indeed not is against

Mark 9:41 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ
INT: to you that no not should he lose

Mark 9:44 Prtcl
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm their not dies and

Mark 9:44 Prtcl
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 9:46 Prtcl
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm their not dies and

Mark 9:46 Prtcl
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 9:48 Adv
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm of them not dies and

Mark 9:48 Adv
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 10:15 Adv
GRK: ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ
INT: as a child no not shall enter

Mark 10:27 Adv
GRK: ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ
KJV: [it is] impossible, but not with God:
INT: [it is] impossible but not with God

Mark 10:38 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί
KJV: unto them, Ye know not what ye ask:
INT: said to them not You know what

Mark 10:40 Adv
GRK: ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
KJV: left hand is not mine to give;
INT: at [my] left hand not is mine

Mark 10:43 Adv
GRK: οὐχ οὕτως δέ
KJV: so shall it not be among
INT: not thus however

Mark 10:45 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
KJV: came not to be ministered unto,
INT: of man not came to be served

Mark 11:13 Adv
GRK: γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων
KJV: of figs was not [yet].
INT: indeed season not it was of figs

Mark 11:16 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα
KJV: And would not suffer that
INT: and not he allowed that

Mark 11:17 Adv
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι
KJV: unto them, Is it not written,
INT: saying to them not has it been written

Mark 11:26 Adv
GRK: δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε οὐδε
KJV: ye do not forgive, neither
INT: however you not do forgive neither

Mark 11:31 Adv
GRK: τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: then did ye not believe him?
INT: why then not did you believe him

Mark 11:33 Adv
GRK: Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν καὶ
KJV: unto Jesus, We cannot tell. And
INT: to Jesus they say not We know And

Mark 12:14 Adv
GRK: εἶ καὶ οὐ μέλει σοι
KJV: thou regardest not the person
INT: you are and not there is care to you

Mark 12:14 Adv
GRK: περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις
KJV: to Caesar, or not?
INT: about no one not indeed you look

Mark 12:14 Adv
GRK: Καίσαρι ἢ οὔ δῶμεν ἢ
KJV: true, and carest for no man:
INT: to Ceasar or not pay or

Mark 12:20 Adv
GRK: καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: and died leaving no children.
KJV: dying left no seed.
INT: and dying not left seed

Mark 12:22 Adv
GRK: οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα
NAS: seven left no children. Last
KJV: and left no seed: last
INT: the seven not left seed

Mark 12:24 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο
KJV: unto them, Do ye not therefore err,
INT: Jesus Not because of this

Mark 12:26 Adv
GRK: ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν
KJV: they rise: have ye not read in
INT: that they rise not have you read in

Mark 12:27 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν θεὸς
KJV: He is not the God of the dead,
INT: not He is God

Mark 12:31 Adv
GRK: ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
NAS: AS YOURSELF.' There is no other
KJV: There is none other
INT: another commandment not there is

Mark 12:32 Adv
GRK: ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
NAS: that HE IS ONE, AND THERE IS NO ONE ELSE
KJV: and there is none other but
INT: he is and not there is another

Mark 12:34 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν εἶ
KJV: unto him, Thou art not far from
INT: said to him Not far are you

Mark 13:2 Adv
GRK: μεγάλας οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ
INT: great buildings no not shall be left

Mark 13:2 Adv
GRK: λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
INT: stone which no not shall be thrown down

Mark 13:11 Adv
GRK: τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε
KJV: ye: for it is not ye that speak,
INT: that speak not indeed are

Mark 13:14 Adv
GRK: ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ ὁ
KJV: it ought not, (let him that readeth
INT: standing where not it should he who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page