ὅτι
Englishman's Concordance
ὅτι (hoti) — 1309 Occurrences

Matthew 2:16 Conj
GRK: Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ
KJV: when he saw that he was mocked
INT: Herod having seen that he had been tricked by

Matthew 2:18 Conj
GRK: ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν
NAS: TO BE COMFORTED, BECAUSE THEY WERE NO
KJV: be comforted, because they are
INT: would be comforted because no more are they

Matthew 2:22 Conj
GRK: ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει
KJV: when he heard that Archelaus
INT: Having heard moreover that Archelaus reigns over

Matthew 2:23 Conj
GRK: τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται
KJV: the prophets, He shall be called
INT: the prophets that a Nazarene will he be called

Matthew 3:9 Conj
GRK: γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ
KJV: I say unto you, that God is able
INT: indeed to you that able is

Matthew 4:6 Conj
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις
KJV: for it is written, He shall give his
INT: it has been written indeed to the angels

Matthew 4:12 Conj
GRK: Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη
KJV: had heard that John
INT: having heard moreover that John had been arrested

Matthew 5:3 Conj
GRK: τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστὶν
KJV: in spirit: for theirs
INT: in the spirit for theirs is

Matthew 5:4 Conj
GRK: οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται
KJV: [are] they that mourn: for they
INT: they who mourn for they will be comforted

Matthew 5:5 Conj
GRK: οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν
KJV: [are] the meek: for they
INT: the meek for they will inherit

Matthew 5:6 Conj
GRK: τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
KJV: after righteousness: for they
INT: righteousness for they will be filled

Matthew 5:7 Conj
GRK: οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
KJV: [are] the merciful: for they
INT: the merciful for they will receive mercy

Matthew 5:8 Conj
GRK: τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν
KJV: in heart: for they
INT: in heart for they

Matthew 5:9 Conj
GRK: οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ
KJV: [are] the peacemakers: for they
INT: the peacemakers for they sons

Matthew 5:10 Conj
GRK: ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστὶν
KJV: for righteousness' sake: for theirs is
INT: on account of righteousness for theirs is

Matthew 5:12 Conj
GRK: καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς
KJV: be exceeding glad: for great
INT: and exult for the reward

Matthew 5:17 Conj
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι
KJV: Think not that I am come to destroy
INT: not Think that I came to abolish

Matthew 5:20 Conj
GRK: γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ
KJV: I say unto you, That except your
INT: indeed to you That if not

Matthew 5:21 Conj
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said to the

Matthew 5:22 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ
KJV: say unto you, That whosoever is angry
INT: say to you that every one who

Matthew 5:23 Conj
GRK: κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός
KJV: and there rememberest that thy brother
INT: and there shall remember that the brother

Matthew 5:27 Conj
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Οὐ
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said not

Matthew 5:28 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ
KJV: say unto you, That whosoever looketh
INT: say to you that every one that

Matthew 5:32 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ
KJV: unto you, That whosoever
INT: say to you that everyone who

Matthew 5:33 Conj
GRK: Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
KJV: ye have heard that it hath been said
INT: Again you have heard that it was said to the

Matthew 5:34 Conj
GRK: τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶν
KJV: by heaven; for it is God's
INT: the heaven because [the] throne it is

Matthew 5:35 Conj
GRK: τῇ γῇ ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν
KJV: by the earth; for it is his
INT: the earth because [the] footstool it is

Matthew 5:35 Conj
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ὅτι πόλις ἐστὶν
KJV: by Jerusalem; for it is the city
INT: by Jerusalem because [the] city it is

Matthew 5:36 Conj
GRK: σου ὀμόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι
KJV: thy head, because thou canst not
INT: of you shall you swear because not you are able

Matthew 5:38 Conj
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said Eye

Matthew 5:43 Conj
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said You will love

Matthew 5:45 Conj
GRK: ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον
KJV: is in heaven: for he maketh his
INT: in [the] heavens for the sun

Matthew 6:5 Conj
GRK: οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν
KJV: the hypocrites [are]: for they love
INT: the hyprocrites for they love in

Matthew 6:7 Conj
GRK: δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ
KJV: they think that they shall be heard
INT: they think indeed that in the

Matthew 6:13 Conj
GRK: τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν
KJV: from evil: For thine is
INT: evil For yours is

Matthew 6:26 Conj
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν
KJV: of the air: for they sow
INT: of the air that not they sow

Matthew 6:29 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν
KJV: I say unto you, That even Solomon
INT: moreover to you that not even Solomon

Matthew 6:32 Conj
GRK: ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων
KJV: knoweth that ye have need
INT: Heavenly that you have need of these things

Matthew 7:13 Conj
GRK: στενῆς πύλης ὅτι πλατεῖα ἡ
KJV: gate: for wide
INT: narrow gate for wide the

Matthew 7:23 Conj
GRK: ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων
KJV: will I profess unto them, I never knew
INT: I will declare to them Never knew I

Matthew 8:11 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ
KJV: I say unto you, That many shall come
INT: moreover to you that many from

Matthew 8:27 Conj
GRK: ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ
KJV: is this, that even the winds
INT: is this that even the

Matthew 9:6 Conj
GRK: δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει
KJV: that ye may know that the Son of man
INT: however you might know that authority has

Matthew 9:18 Conj
GRK: αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ
KJV: him, saying, My daughter
INT: to him saying the daughter

Matthew 9:28 Conj
GRK: Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο
KJV: Believe ye that I am able
INT: Jesus Believe you that I am able this

Matthew 9:36 Conj
GRK: περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι
NAS: He felt compassion for them, because they were distressed
KJV: on them, because they fainted, and
INT: for them because they were wearied

Matthew 10:7 Conj
GRK: κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ
KJV: preach, saying, The kingdom of heaven
INT: proclaim saying Has drawn near the

Matthew 10:34 Conj
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν
KJV: Think not that I am come to send
INT: not Think that I came to bring

Matthew 11:20 Conj
GRK: δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι οὐ μετενόησαν
NAS: were done, because they did not repent.
KJV: were done, because they repented
INT: miracles of him because not they repented

Matthew 11:21 Conj
GRK: σοι Βηθσαϊδά ὅτι εἰ ἐν
KJV: Bethsaida! for if
INT: to you Bethsaida for if in

Matthew 11:23 Conj
GRK: ᾅδου καταβήσῃ ὅτι εἰ ἐν
KJV: to hell: for if the mighty works,
INT: Hades will be brought down for if in

Matthew 11:24 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων
KJV: unto you, That it shall be
INT: I say to you that for [the] land of Sodom

Matthew 11:25 Conj
GRK: τῆς γῆς ὅτι ἔκρυψας ταῦτα
KJV: earth, because thou hast hid
INT: the earth that you did hide these things

Matthew 11:26 Conj
GRK: ὁ πατήρ ὅτι οὕτως εὐδοκία
KJV: Even so, Father: for so it seemed
INT: Father for thus well-pleasing

Matthew 11:29 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πραΰς εἰμι
KJV: of me; for I am meek
INT: from me for gentle I am

Matthew 12:5 Conj
GRK: τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν
KJV: the law, how that on the sabbath days
INT: the law that on the Sabbath

Matthew 12:6 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ
KJV: unto you, That in this place
INT: moreover to you that the temple

Matthew 12:36 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα
KJV: I say unto you, That every idle
INT: moreover to you that every word

Matthew 12:41 Conj
GRK: κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς
NAS: and will condemn it because they repented
KJV: it: because they repented
INT: will condenm it for they repented at

Matthew 12:42 Conj
GRK: κατακρινεῖ αὐτήν ὅτι ἦλθεν ἐκ
NAS: and will condemn it, because she came
KJV: shall condemn it: for she came from
INT: will condemn it for she came from

Matthew 13:11 Conj
GRK: εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δέδοται
KJV: unto them, Because it is given
INT: said to them Because to you it has been given

Matthew 13:13 Conj
GRK: αὐτοῖς λαλῶ ὅτι βλέποντες οὐ
NAS: to them in parables; because while seeing
KJV: in parables: because they seeing see
INT: to them I speak because seeing not

Matthew 13:16 Conj
GRK: οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν καὶ
NAS: are your eyes, because they see;
KJV: [are] your eyes, for they see: and
INT: [are] the eyes because they see and

Matthew 13:16 Conj
GRK: ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
NAS: and your ears, because they hear.
KJV: your ears, for they hear.
INT: ears of you because they hear

Matthew 13:17 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται
KJV: I say unto you, That many prophets
INT: I say to you that many prophets

Matthew 14:5 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ὅτι ὡς προφήτην
NAS: the crowd, because they regarded
KJV: the multitude, because they counted
INT: the multitude because as a prophet

Matthew 14:26 Conj
GRK: ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν
INT: were troubled saying a ghost it is

Matthew 15:12 Conj
GRK: αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι
KJV: Knowest thou that the Pharisees
INT: to him Know you that the Pharisees

Matthew 15:17 Conj
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ
KJV: understand, that whatsoever
INT: not yet understand you that everything which

Matthew 15:23 Conj
GRK: Ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι κράζει ὄπισθεν
NAS: Send her away, because she keeps shouting
KJV: her away; for she crieth after
INT: Dismiss her for she cries out after

Matthew 15:32 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι
NAS: for the people, because they have remained
KJV: the multitude, because they continue
INT: the crowd because already days

Matthew 16:7 Conj
GRK: ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ
NAS: saying, [He said that] because we did not bring
KJV: saying, [It is] because we have taken
INT: themselves saying Because bread not

Matthew 16:8 Conj
GRK: ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους οὐκ
KJV: yourselves, because ye have brought
INT: yourselves O [you] of little faith because bread not

Matthew 16:11 Conj
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ
KJV: How is it that ye do not
INT: not understand you that not concerning

Matthew 16:12 Conj
GRK: τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν
KJV: understood they how that he bade
INT: Then they understood that not he said

Matthew 16:17 Conj
GRK: Σίμων Βαριωνᾶ ὅτι σὰρξ καὶ
NAS: Barjona, because flesh
KJV: Simon Barjona: for flesh and
INT: Simon Barjona For flesh and

Matthew 16:18 Conj
GRK: σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ
KJV: also unto thee, That thou art
INT: to you say That you are

Matthew 16:20 Conj
GRK: μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν
KJV: they should tell no man that he was
INT: to no one they should say that he is

Matthew 16:21 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν
KJV: unto his disciples, how that he must
INT: disciples of him that it is necessary for him

Matthew 16:23 Conj
GRK: εἶ ἐμοῦ ὅτι οὐ φρονεῖς
KJV: Satan: thou art an offence unto me:
INT: you are to me for not your thoughts are of

Matthew 16:28 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες
INT: I say to you There are some

Matthew 17:10 Conj
GRK: γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ
KJV: say the scribes that Elias must
INT: scribes say that Elijah must

Matthew 17:12 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη
KJV: I say unto you, That Elias is come
INT: however to you that Elijah already

Matthew 17:13 Conj
GRK: οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου
KJV: understood that he spake
INT: the disciples that concerning John

Matthew 17:15 Conj
GRK: τὸν υἱόν ὅτι σεληνιάζεται καὶ
KJV: on my son: for he is lunatick, and
INT: son for he is epileptic and

Matthew 18:10 Conj
GRK: γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι
KJV: I say unto you, That in heaven
INT: indeed to you that the angels

Matthew 18:13 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ'
INT: I say to you that he rejoices over

Matthew 18:19 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο
KJV: I say unto you, That if two
INT: I say to you that if two

Matthew 19:4 Conj
GRK: Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας
KJV: not read, that he which made
INT: not Have you read that he who having created

Matthew 19:8 Conj
GRK: λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς πρὸς
KJV: He saith unto them, Moses because of
INT: He says to them Moses in view of

Matthew 19:9 Conj
GRK: δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν
KJV: unto you, Whosoever
INT: moreover to you that whoever anyhow

Matthew 19:23 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως
KJV: unto you, That a rich man
INT: I say to you that a rich man with difficulty

Matthew 19:28 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ
KJV: I say unto you, That ye which
INT: I say to you that you who

Matthew 20:7 Conj
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς
NAS: They said to him, 'Because no one
KJV: unto him, Because no man
INT: They say to him Because no one us

Matthew 20:10 Conj
GRK: πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται
KJV: they supposed that they should have received
INT: first they thought that more they would receive

Matthew 20:15 Conj
GRK: πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός
NAS: envious because I am
KJV: eye evil, because I am
INT: envious Is because I generous

Matthew 20:25 Conj
GRK: εἶπεν Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες
KJV: Ye know that the princes
INT: said You know that the rulers

Matthew 20:30 Conj
GRK: ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει
KJV: when they heard that Jesus
INT: road having heard that Jesus is passing by

Matthew 21:3 Conj
GRK: τι ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος
KJV: unto you, ye shall say, The Lord hath
INT: anything you will say The Lord

Matthew 21:16 Conj
GRK: οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος
KJV: have ye never read, Out of the mouth
INT: never did you read Out of [the] mouth

Matthew 21:31 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι
KJV: I say unto you, That the publicans and
INT: I say to you that the tax collectors

Matthew 21:43 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ'
KJV: say I unto you, The kingdom of God
INT: I say to you that will be taken from

Matthew 21:45 Conj
GRK: αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν
KJV: they perceived that he spake
INT: of him they knew that about them

Matthew 22:16 Conj
GRK: Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ
KJV: Master, we know that thou art true,
INT: Teacher we know that true you are

Matthew 22:34 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς
KJV: had heard that he had put
INT: [the] Pharisees having heard that he had silenced the

Matthew 23:10 Conj
GRK: κληθῆτε καθηγηταί ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν
INT: be called leaders as [the] leader of you

Matthew 23:13 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κλείετε τὴν
NAS: hypocrites, because you shut
KJV: hypocrites! for ye shut up
INT: Pharisees hypocrites for you shut up the

Matthew 23:14 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κατεσθίετε τὰς
KJV: hypocrites! for ye devour
INT: Pharisees hypocrites for you devour the

Matthew 23:15 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι περιάγετε τὴν
NAS: hypocrites, because you travel around
KJV: hypocrites! for ye compass
INT: Pharisees hypocrites for you go about the

Matthew 23:23 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ
KJV: hypocrites! for ye pay tithe
INT: Pharisees hypocrites for you pay tithes of

Matthew 23:25 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ
KJV: hypocrites! for ye make clean
INT: Pharisees hypocrites for you cleanse the

Matthew 23:27 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι παρομοιάζετε τάφοις
KJV: hypocrites! for ye are like
INT: Pharisees hypocrites for you are like tombs

Matthew 23:29 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς
KJV: hypocrites! because ye build
INT: Pharisees hypocrites for you build the

Matthew 23:31 Conj
GRK: μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε
KJV: unto yourselves, that ye are
INT: you bear witness to yourselves that sons you are

Matthew 24:32 Conj
GRK: ἐκφύῃ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ
KJV: leaves, ye know that summer [is] nigh:
INT: it puts forth you know that near [is] the

Matthew 24:33 Conj
GRK: ταῦτα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν
KJV: these things, know that it is near,
INT: these things know that near it is

Matthew 24:34 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ
INT: I say to you that no not

Matthew 24:42 Conj
GRK: γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε
KJV: Watch therefore: for ye know not
INT: Keep watch therefore for not you know

Matthew 24:43 Conj
GRK: δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει
KJV: this, that if
INT: moreover know that if had known

Matthew 24:44 Conj
GRK: γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ οὐ
KJV: also ready: for in such an hour
INT: be ready for in that not

Matthew 24:47 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν
KJV: I say unto you, That he shall make him
INT: I say to you that over all

Matthew 25:8 Conj
GRK: ἐλαίου ὑμῶν ὅτι αἱ λαμπάδες
KJV: your oil; for our lamps
INT: oil of you for the lamps

Matthew 25:13 Conj
GRK: Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε
KJV: Watch therefore, for ye know neither
INT: Watch therefore for neither you do know

Matthew 25:24 Conj
GRK: ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ
KJV: I knew thee that thou art an hard
INT: I knew you that hard you are

Matthew 25:26 Conj
GRK: ὀκνηρέ ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου
KJV: thou knewest that I reap
INT: lazy you knew that I reap where

Matthew 26:2 Conj
GRK: Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο
KJV: Ye know that after two
INT: You know that after two

Matthew 26:21 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ
KJV: I say unto you, that one of
INT: I say to you that one of

Matthew 26:34 Conj
GRK: λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ
KJV: I say unto thee, That this night,
INT: I say to you that during this

Matthew 26:53 Conj
GRK: ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι
KJV: Thinkest thou that I cannot now
INT: Or think you that not I am able

Matthew 26:54 Conj
GRK: αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ
KJV: be fulfilled, that thus
INT: the Scriptures that thus it must

Matthew 26:72 Conj
GRK: μετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα
KJV: with an oath, I do not
INT: with an oath not I know

Matthew 26:74 Conj
GRK: καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα
KJV: and to swear, [saying], I know not
INT: and to swear not I know

Matthew 26:75 Conj
GRK: Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα
KJV: said unto him, Before the cock crow,
INT: of Jesus who had said Before [the] rooster

Matthew 27:3 Conj
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς
KJV: when he saw that he was condemned,
INT: having delivered up him that he was condemned having regretted [it]

Matthew 27:18 Conj
GRK: ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον
KJV: For he knew that for envy
INT: he knew indeed that through envy

Matthew 27:24 Conj
GRK: ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ
KJV: saw that he could prevail
INT: Pilate that nothing it availed

Matthew 27:43 Conj
GRK: εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ
KJV: for he said, I am the Son
INT: he said indeed Of God I am

Matthew 27:47 Conj
GRK: ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ
INT: having heard said Elijah calls

Matthew 27:63 Conj
GRK: Κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ
KJV: Sir, we remember that that deceiver
INT: Sir we have remembered how that

Matthew 28:5 Conj
GRK: οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν
KJV: for I know that ye seek Jesus,
INT: I know indeed that Jesus who

Matthew 28:7 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ
KJV: his disciples that he is risen from
INT: disciples of him that he is risen from

Matthew 28:13 Conj
GRK: λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ
KJV: Saying, Say ye, His disciples
INT: saying Say that the disciples

Mark 1:15 Conj
GRK: καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ
KJV: And saying, The time is fulfilled,
INT: and saying Has been fulfilled the

Mark 1:34 Conj
GRK: τὰ δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν
NAS: to speak, because they knew
KJV: to speak, because they knew
INT: the demons because they knew him

Mark 1:37 Conj
GRK: λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν
KJV: they said unto him, All [men] seek
INT: they say to him Everyone seeks

Mark 1:40 Conj
GRK: λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς
KJV: saying unto him, If thou wilt,
INT: saying to him If you are willing

Mark 2:1 Conj
GRK: ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ
KJV: and it was noised that he was in
INT: days it was heard that in [the] house

Mark 2:8 Conj
GRK: πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται
KJV: in his spirit that they so reasoned
INT: spirit of him that thus they are reasoning

Mark 2:10 Conj
GRK: δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει
KJV: that ye may know that the Son of man
INT: however you might know that authority has

Mark 2:12 Conj
GRK: θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως οὐδέποτε
KJV: God, saying, We never
INT: God saying thus Never

Mark 2:16 Conj
GRK: Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ
KJV: How is it that he eateth
INT: Pharisees having seen him eating with

Mark 2:16 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν
INT: disciples him Why [is it] with the

Mark 2:17 Conj
GRK: λέγει αὐτοῖς ὅτι Οὐ χρείαν
INT: says to them Not need

Mark 3:11 Conj
GRK: ἔκραζον λέγοντες ὅτι Σὺ εἶ
KJV: cried, saying, Thou art
INT: cried saying You are

Mark 3:21 Conj
GRK: ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη
KJV: for they said, He is beside himself.
INT: they said indeed He is out of his mind

Mark 3:22 Conj
GRK: καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει
KJV: Jerusalem said, He hath Beelzebub,
INT: having come down said Beelzebul he has

Mark 3:22 Conj
GRK: ἔχει καὶ ὅτι ἐν τῷ
KJV: He hath Beelzebub, and by
INT: he has and By the

Mark 3:28 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται
KJV: I say unto you, All sins
INT: I say to you that all will be forgiven

Mark 3:30 Conj
GRK: ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα
NAS: because they were saying, He has
KJV: Because they said, He hath
INT: because they said spirit

Mark 4:21 Conj
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Μήτι ἔρχεται
INT: he said to them not is brought

Mark 4:29 Conj
GRK: τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν ὁ
NAS: in the sickle, because the harvest
KJV: the sickle, because the harvest
INT: the sickle for has come the

Mark 4:38 Conj
GRK: μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα
KJV: thou not that we perish?
INT: is it concern to you that we perish

Mark 4:41 Conj
GRK: οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ
KJV: is this, that even the wind
INT: this is that even the

Mark 5:9 Conj
GRK: ὄνομά μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
KJV: name [is] Legion: for we are many.
INT: [is] name to me because many we are

Mark 5:23 Conj
GRK: πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν
KJV: greatly, saying, My little daughter
INT: much saying the little daughter

Mark 5:28 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι
KJV: For she said, If I may touch but
INT: she said indeed if I shall touch

Mark 5:29 Conj
GRK: τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ
KJV: in [her] body that she was healed
INT: in [her] body that she was healed from

Mark 5:35 Conj
GRK: ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ
KJV: [house certain] which said, Thy
INT: ruler of synagogue's [house] saying the daughter

Mark 6:4 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν
INT: Jesus Not is

Mark 6:14 Conj
GRK: καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ
KJV: and he said, That John the Baptist
INT: and he said John the

Mark 6:15 Conj
GRK: δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν
KJV: Others said, That it is Elias.
INT: however said Elijah it is

Mark 6:15 Conj
GRK: δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς
KJV: others said, That it is a prophet,
INT: moreover said A prophet or like

Mark 6:17 Conj
GRK: ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν
NAS: Philip, because he had married
KJV: Philip's wife: for he had married her.
INT: brother of him because her he had married

Mark 6:18 Conj
GRK: τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν
KJV: had said unto Herod, It is not
INT: to Herod not It is lawful

Mark 6:34 Conj
GRK: ἐπ' αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς
NAS: and He felt compassion for them because they were like
KJV: toward them, because they were as
INT: toward them because they were as

Mark 6:35 Conj
GRK: αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν
KJV: unto him, and said, This is a desert
INT: to him say Desolate is

Mark 6:49 Conj
GRK: περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν
INT: walking they thought that a ghost [it] is

Mark 6:55 Conj
GRK: ὅπου ἤκουον ὅτι ἔστιν
KJV: where they heard he was.
INT: where they were hearing that he is

Mark 7:2 Conj
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν
INT: disciples of him that with defiled hands

Mark 7:6 Conj
GRK: ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ
KJV: said unto them, Well hath Esaias
INT: as it has been written this

Mark 7:18 Conj
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ
KJV: perceive, that whatsoever thing
INT: not Understand you that everything which

Mark 7:19 Conj
GRK: ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται
NAS: because it does not go into his heart,
KJV: Because it entereth not
INT: because not it enters

Mark 7:20 Conj
GRK: ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ
KJV: And he said, That which cometh out of
INT: he said moreover That which out of

Mark 8:2 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι
NAS: for the people because they have remained
KJV: the multitude, because they have
INT: the crowd because already days

Mark 8:4 Conj
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους
INT: disciples of him from where these

Mark 8:16 Conj
GRK: πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ
KJV: saying, [It is] because we have
INT: with one another Because bread not

Mark 8:17 Conj
GRK: Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ
KJV: Why reason ye, because ye have no
INT: Why reason you because loaves not

Mark 8:24 Conj
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα
KJV: he looked up, and said, I see men
INT: the men for as trees

Mark 8:28 Conj
GRK: αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν
INT: him saying John the

Mark 8:28 Conj
GRK: ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν
INT: others moreover one of the

Mark 8:31 Conj
GRK: διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν
KJV: to teach them, that the Son of man
INT: to teach them that it is necessary for the

Mark 8:33 Conj
GRK: μου Σατανᾶ ὅτι οὐ φρονεῖς
KJV: me, Satan: for thou savourest not
INT: me Satan for not your thoughts are of

Mark 9:1 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες
KJV: I say unto you, That there be some
INT: I say to you That there are some

Mark 9:11 Conj
GRK: αὐτὸν λέγοντες Ὅτι λέγουσιν οἱ
KJV: him, saying, Why say the scribes
INT: him saying say the

Mark 9:11 Conj
GRK: οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ
KJV: say the scribes that Elias must
INT: the scribes that Elijah must

Mark 9:13 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας
KJV: I say unto you, That Elias is
INT: I say to you that also Elijah

Mark 9:25 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος
KJV: saw that the people
INT: Jesus that was running together a crowd

Mark 9:26 Conj
GRK: πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
KJV: one dead; insomuch that many said,
INT: many said that he was dead

Mark 9:28 Conj
GRK: ἐπηρώτων αὐτόν Ὅτι ἡμεῖς οὐκ
KJV: him privately, Why could not
INT: asked him Why we not

Mark 9:31 Conj
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς
KJV: said unto them, The Son of man
INT: said to them the Son

Mark 9:38 Conj
GRK: ἐκωλύομεν αὐτόν ὅτι οὐκ ἠκολούθει
NAS: and we tried to prevent him because he was not following
KJV: him, because he followeth
INT: we forbade him because not he follows

Mark 9:41 Conj
GRK: ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ
NAS: to drink because of your name
KJV: my name, because ye belong to Christ,
INT: in name because Christ's you are

Mark 9:41 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ
INT: I say to you that no not

Mark 10:33 Conj
GRK: ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν
KJV: [Saying], Behold, we go up
INT: Behold we go up

Mark 10:42 Conj
GRK: αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες
KJV: Ye know that they which are accounted
INT: to them You know that those who are accounted

Mark 10:47 Conj
GRK: καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ
KJV: And when he heard that it was Jesus
INT: And having heard that Jesus of

Mark 11:17 Conj
GRK: Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός
KJV: not written, My house
INT: not has it been written the house

Mark 11:23 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν
KJV: unto you, That whosoever
INT: I say to you that whoever anyhow

Mark 11:23 Conj
GRK: ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ
KJV: shall believe that those things which
INT: but shall believe that what he says

Mark 11:24 Conj
GRK: αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε καὶ
KJV: believe that ye receive
INT: you ask believe that you receive and [they]

Mark 11:32 Conj
GRK: Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν
KJV: John, that he was
INT: John indeed that a prophet he was

Mark 12:6 Conj
GRK: αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν
KJV: them, saying, They will reverence my
INT: them saying They will have respect for the

Mark 12:7 Conj
GRK: ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν
KJV: among themselves, This is the heir;
INT: themselves said This is

Mark 12:12 Conj
GRK: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς
KJV: they knew that he had spoken
INT: they knew indeed that against them

Mark 12:14 Conj
GRK: Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ
KJV: Master, we know that thou art true,
INT: Teacher we know that true you are

Mark 12:19 Conj
GRK: ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος
KJV: wrote unto us, If a man's brother
INT: wrote for us that if of anyone

Mark 12:26 Conj
GRK: τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ
NAS: But regarding the fact that the dead
KJV: the dead, that they rise:
INT: the dead that they rise not

Mark 12:28 Conj
GRK: συζητούντων ἰδὼν ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη
KJV: and perceiving that he had answered
INT: reasoning together having seen that well he answered

Mark 12:29 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν
KJV: answered him, The first of all
INT: Jesus the foremost is

Mark 12:32 Conj
GRK: ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν
KJV: the truth: for there is one
INT: truth you have said that one he is

Mark 12:34 Conj
GRK: ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη
KJV: when Jesus saw that he answered
INT: having seen him that intelligently he answered

Mark 12:35 Conj
GRK: οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ χριστὸς
KJV: say the scribes that Christ is
INT: the scribes that the Christ

Mark 12:43 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα
KJV: I say unto you, That this poor
INT: I say to you that the widow

Mark 13:6 Conj
GRK: μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι
KJV: name, saying, I am
INT: of me saying I am [he]

Mark 13:28 Conj
GRK: φύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ
KJV: leaves, ye know that summer is
INT: leaves you know that near the

Mark 13:29 Conj
GRK: γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν
KJV: come to pass, know that it is nigh,
INT: coming to pass know that near it is

Mark 13:30 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ
KJV: I say unto you, that this generation
INT: I say to you that no not

Mark 14:14 Conj
GRK: τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος
KJV: to the goodman of the house, The Master
INT: to the master of the house The teacher

Mark 14:18 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ
KJV: I say unto you, One of
INT: I say to you that one of

Mark 14:21 Conj
GRK: ὅτι ὁ μὲν
INT: For indeed

Mark 14:25 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ
KJV: I will drink no more of the fruit
INT: I say to you that no more never

Mark 14:27 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε
NAS: fall away, because it is written,
KJV: unto them, All ye
INT: Jesus All you will fall away

Mark 14:27 Conj
GRK: νυκτὶ ταύτη ὅτι γέγραπται Πατάξω
KJV: night: for it is written,
INT: night this for it has been written I will strike

Mark 14:30 Conj
GRK: λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον
KJV: unto thee, That this day,
INT: I say to you that yourself today

Mark 14:58 Conj
GRK: ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν
KJV: him say, I will destroy
INT: We heard

Mark 14:58 Conj
GRK: αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω
INT: him saying I will destroy

Mark 14:69 Conj
GRK: τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ
KJV: to them that stood by, This is
INT: to those standing by This [one] of

Mark 14:71 Conj
GRK: καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα
KJV: to swear, [saying], I know not
INT: and to swear not I know

Mark 14:72 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα
KJV: said unto him, Before the cock
INT: Jesus Before [the] rooster

Mark 15:10 Conj
GRK: ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον
KJV: he knew that the chief priests
INT: he knew indeed that because of envy

Mark 15:39 Conj
GRK: ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν
KJV: him, saw that he so cried out,
INT: opposite of him that thus he breathed his last

Mark 16:4 Conj
GRK: ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ
KJV: they saw that the stone
INT: having looked up they see that has been rolled away the

Mark 16:7 Conj
GRK: τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς
KJV: and Peter that he goeth before you
INT: to Peter that he goes before you

Mark 16:11 Conj
GRK: κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ
KJV: when they had heard that he was alive,
INT: And they having heard that he is alive and

Mark 16:14 Conj
GRK: καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις
NAS: and hardness of heart, because they had not believed
KJV: hardness of heart, because they believed
INT: and hardness of heart because the [ones] having seen

Luke 1:22 Conj
GRK: καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν
KJV: they perceived that he had seen
INT: and they recognized that a vision he has seen

Luke 1:25 Conj
GRK: ὅτι Οὕτως μοι
INT: Thus to me

Luke 1:37 Conj
GRK: ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
KJV: For with God
INT: for not will be impossible

Luke 1:45 Conj
GRK: ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις
KJV: [is] she that believed: for there shall be
INT: the [one] having believed for there will be a fulfillment

Luke 1:48 Conj
GRK: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ
KJV: For he hath regarded the low estate
INT: For he looked upon

Luke 1:49 Conj
GRK: ὅτι ἐποίησέν μοι
KJV: For he that is mighty hath done
INT: For has done to me

Luke 1:58 Conj
GRK: συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος
KJV: heard how the Lord
INT: relatives of her that was magnifying [the] Lord

Luke 1:61 Conj
GRK: πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν
KJV: unto her, There is none
INT: to her No one is

Luke 1:68 Conj
GRK: τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ
KJV: God of Israel; for he hath visited and
INT: of Israel because he visited and

Luke 2:11 Conj
GRK: ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν
KJV: For unto you is born
INT: for was born to you

Luke 2:23 Conj
GRK: νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν
KJV: the law of the Lord, Every male
INT: law of [the] Lord That every male

Luke 2:30 Conj
GRK: ὅτι εἶδον οἱ
KJV: For mine eyes
INT: for have seen the

Luke 2:49 Conj
GRK: αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με
KJV: them, How is it that ye sought me?
INT: them Why [is it] that you were seeking me

Luke 2:49 Conj
GRK: οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς
KJV: wist ye not that I must
INT: not knew you that in the [house]

Luke 3:8 Conj
GRK: γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ
KJV: I say unto you, That God is able
INT: indeed to you that is able

Luke 4:4 Conj
GRK: Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ'
KJV: saying, It is written, That man shall
INT: Jesus It has been written That not on

Luke 4:6 Conj
GRK: δόξαν αὐτῶν ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται
KJV: of them: for that is delivered
INT: glory of them for to me it has been delivered

Luke 4:10 Conj
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις
INT: it has been written indeed That to angels

Luke 4:11 Conj
GRK: καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν
INT: and that in [their] hands

Luke 4:12 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ
KJV: unto him, It is said, Thou shalt
INT: Jesus It has been said not

Luke 4:21 Conj
GRK: πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται
KJV: unto them, This day is
INT: to them today is fulfilled

Luke 4:24 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης
KJV: I say unto you, No prophet
INT: I say to you that no prophet

Luke 4:32 Conj
GRK: διδαχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ
KJV: his doctrine: for his word
INT: teaching of him for with authority

Luke 4:36 Conj
GRK: λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ
KJV: a word [is] this! for with authority
INT: word [is] this that with authority

Luke 4:41 Conj
GRK: καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ
NAS: them to speak, because they knew
KJV: and saying, Thou art
INT: and saying You are

Luke 4:41 Conj
GRK: αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν
KJV: not to speak: for they knew that he
INT: them to speak because they knew the

Luke 4:43 Conj
GRK: πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς
KJV: unto them, I must
INT: to them Also to the

Luke 4:43 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ὅτι ἐπὶ τοῦτο
KJV: cities also: for therefore am I sent.
INT: of God because for this

Luke 5:8 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός
KJV: from me; for I am a sinful
INT: from me for a man sinful

Luke 5:24 Conj
GRK: δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς
KJV: that ye may know that the Son of man
INT: however you might know that the Son

Luke 5:26 Conj
GRK: φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα
KJV: saying, We have seen
INT: with fear saying We have seen remarkable things

Luke 5:36 Conj
GRK: πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα
KJV: unto them; No man putteth
INT: to them No one a piece

Luke 6:19 Conj
GRK: ἅπτεσθαι αὐτοῦ ὅτι δύναμις παρ'
KJV: to touch him: for there went virtue
INT: to touch him for power from

Luke 6:20 Conj
GRK: οἱ πτωχοί ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν
KJV: Blessed [be ye] poor: for yours is
INT: the poor for yours is

Luke 6:21 Conj
GRK: πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε μακάριοι
KJV: now: for ye shall be filled.
INT: hunger now for you will be filled Blessed

Luke 6:21 Conj
GRK: κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε
KJV: now: for ye shall laugh.
INT: weep now for you will laugh

Luke 6:24 Conj
GRK: τοῖς πλουσίοις ὅτι ἀπέχετε τὴν
KJV: that are rich! for ye have received
INT: who are rich for you are receiving the

Luke 6:25 Conj
GRK: ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτι πεινάσετε οὐαί
KJV: that are full! for ye shall hunger.
INT: having been filled now for you will hunger Woe to you

Luke 6:25 Conj
GRK: γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε καὶ
KJV: that laugh now! for ye shall mourn and
INT: laugh now for you will mourn and

Luke 6:35 Conj
GRK: υἱοὶ Ὑψίστου ὅτι αὐτὸς χρηστός
KJV: the children of the Highest: for he is
INT: sons of the Most High for he kind

Luke 7:4 Conj
GRK: σπουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν
KJV: instantly, saying, That he was worthy
INT: earnestly saying that worthy he is

Luke 7:16 Conj
GRK: θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας
KJV: God, saying, That a great prophet
INT: God saying A prophet great

Luke 7:16 Conj
GRK: ἡμῖν καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ
KJV: us; and, That God hath visited
INT: us and Has visited

Luke 7:37 Conj
GRK: καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν
KJV: when she knew that [Jesus] sat at meat
INT: And she having known that he had reclined [at table] in

Luke 7:39 Conj
GRK: ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
KJV: toucheth him: for she is a sinner.
INT: touches him for a sinner she is

Luke 7:43 Conj
GRK: εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ
KJV: I suppose that [he], to whom
INT: said I take it that [he] to whom the

Luke 7:47 Conj
GRK: αἱ πολλαί ὅτι ἠγάπησεν πολύ
KJV: are forgiven; for she loved
INT: many for she loved much

Luke 8:25 Conj
GRK: οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς
KJV: is this! for he commandeth even
INT: this is that even the

Luke 8:30 Conj
GRK: εἶπεν Λεγιών ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια
KJV: he said, Legion: because many devils
INT: he said Legion because were entered demons

Luke 8:37 Conj
GRK: ἀπ' αὐτῶν ὅτι φόβῳ μεγάλῳ
KJV: them; for they were taken
INT: from them for with fear great

Luke 8:42 Conj
GRK: ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς
KJV: For he had
INT: because daughter an only

Luke 8:47 Conj
GRK: ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν
KJV: when the woman saw that she was not
INT: the woman that not she was hid

Luke 8:49 Conj
GRK: ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ
KJV: [house], saying to him, Thy daughter
INT: ruler of synagogue saying Has died the

Luke 8:53 Conj
GRK: αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
KJV: to scorn, knowing that she was dead.
INT: him knowing that she was dead

Luke 9:7 Conj
GRK: ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη
KJV: of some, that John was risen
INT: by some John has been raised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page