Nehemiah 13:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יand it came to passVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רwhenPrt
6751 [e]ṣā-lă-lūצָֽלֲלוּ֩began to be darkVerb
8179 [e]ša-‘ă-rêשַׁעֲרֵ֨יthe gatesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ,הַשַּׁבָּ֗תthe SabbathNoun
559 [e]wā-’ō-mə-rāhוָאֹֽמְרָה֙and I commandedVerb
5462 [e]way-yis-sā-ḡə-rūוַיִּסָּגְר֣וּthat should be shutVerb
1817 [e]had-də-lā-ṯō-wṯ,הַדְּלָת֔וֹתthe gatesNoun
559 [e]wā-’ō-mə-rāh,וָאֹ֣מְרָ֔הthat chargedVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙ - Prt
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6605 [e]yip̄-tā-ḥūm,יִפְתָּח֔וּםdo be openedVerb
5704 [e]‘aḏעַ֖דuntilPrep
310 [e]’a-ḥarאַחַ֣רafterAdv
7676 [e]haš-šab-bāṯ;הַשַּׁבָּ֑תthe SabbathNoun
5288 [e]ū-min-nə-‘ā-ray,וּמִנְּעָרַ֗י[some] and of my servantsNoun
5975 [e]he-‘ĕ-maḏ-tîהֶֽעֱמַ֙דְתִּי֙setVerb
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
8179 [e]haš-šə-‘ā-rîm,הַשְּׁעָרִ֔יםthe gatesNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
935 [e]yā-ḇō-wיָב֥וֹאdo be brought inVerb
4853 [e]maś-śāמַשָּׂ֖א[that] burdenNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםon the dayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ.הַשַּׁבָּֽת׃SabbathNoun
Hebrew Texts
נחמיה 13:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י כַּאֲשֶׁ֣ר צָֽלֲלוּ֩ שַׁעֲרֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם לִפְנֵ֣י הַשַּׁבָּ֗ת וָאֹֽמְרָה֙ וַיִּסָּגְר֣וּ הַדְּלָתֹ֔ות וָאֹ֣מְרָ֔ה אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִפְתָּח֔וּם עַ֖ד אַחַ֣ר הַשַּׁבָּ֑ת וּמִנְּעָרַ֗י הֶֽעֱמַ֙דְתִּי֙ עַל־הַשְּׁעָרִ֔ים לֹא־יָבֹ֥וא מַשָּׂ֖א בְּיֹ֥ום הַשַּׁבָּֽת׃

נחמיה 13:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כאשר צללו שערי ירושלם לפני השבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשר לא יפתחום עד אחר השבת ומנערי העמדתי על־השערים לא־יבוא משא ביום השבת׃

Links
Nehemiah 13:19Nehemiah 13:19 Text AnalysisNehemiah 13:19 InterlinearNehemiah 13:19 MultilingualNehemiah 13:19 TSKNehemiah 13:19 Cross ReferencesNehemiah 13:19 Bible HubNehemiah 13:19 Biblia ParalelaNehemiah 13:19 Chinese BibleNehemiah 13:19 French BibleNehemiah 13:19 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 13:18
Top of Page
Top of Page