Jeremiah 46:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]wə-hay-yō-wmוְֽהַיּ֨וֹם[is] the dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאFor thisPro
136 [e]la-ḏō-nāyלַאדֹנָ֧יof the LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֣הGODNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֗וֹתof hostsNoun
3117 [e]yō-wmי֤וֹםa dayNoun
5360 [e]nə-qā-māhנְקָמָה֙of vengeanceNoun
5358 [e]lə-hin-nā-qêmלְהִנָּקֵ֣םthat he may avenge himVerb
6862 [e]miṣ-ṣā-rāw,מִצָּרָ֔יוof his adversariesAdj
398 [e]wə-’ā-ḵə-lāhוְאָכְלָ֥הand shall devourVerb
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֙רֶב֙the swordNoun
7646 [e]wə-śā-ḇə-‘āh,וְשָׂ֣בְעָ֔הand it shall be satiateVerb
7301 [e]wə-rā-wə-ṯāhוְרָוְתָ֖הand made drunkVerb
1818 [e]mid-dā-mām;מִדָּמָ֑םof their bloodNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
2077 [e]ze-ḇaḥזֶ֠בַחhas a sacrificeNoun
136 [e]la-ḏō-nāyלַאדֹנָ֨יfor the LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֧הGODNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֛וֹתof hostsNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץIn the in the landNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wnצָפ֖וֹןnorthNoun
413 [e]’el-אֶל־byPrep
5104 [e]nə-har-נְהַר־the riverNoun
6578 [e]pə-rāṯ.פְּרָֽת׃EuphratesNoun
Hebrew Texts
ירמיה 46:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽהַיֹּ֨ום הַה֜וּא לַאדֹנָ֧י יְהוִ֣ה צְבָאֹ֗ות יֹ֤ום נְקָמָה֙ לְהִנָּקֵ֣ם מִצָּרָ֔יו וְאָכְלָ֥ה חֶ֙רֶב֙ וְשָׂ֣בְעָ֔ה וְרָוְתָ֖ה מִדָּמָ֑ם כִּ֣י זֶ֠בַח לַאדֹנָ֨י יְהוִ֧ה צְבָאֹ֛ות בְּאֶ֥רֶץ צָפֹ֖ון אֶל־נְהַר־פְּרָֽת׃

ירמיה 46:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל־נהר־פרת׃

Links
Jeremiah 46:10Jeremiah 46:10 Text AnalysisJeremiah 46:10 InterlinearJeremiah 46:10 MultilingualJeremiah 46:10 TSKJeremiah 46:10 Cross ReferencesJeremiah 46:10 Bible HubJeremiah 46:10 Biblia ParalelaJeremiah 46:10 Chinese BibleJeremiah 46:10 French BibleJeremiah 46:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:9
Top of Page
Top of Page