Jeremiah 46:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]‘ă-lūעֲל֤וּCome up youVerb
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִים֙horsesNoun
1984 [e]wə-hiṯ-hō-lə-lūוְהִתְהֹלְל֣וּand rage youVerb
7393 [e]hā-re-ḵeḇ,הָרֶ֔כֶבchariotsNoun
3318 [e]wə-yê-ṣə-’ūוְיֵצְא֖וּand come forthVerb
1368 [e]hag-gib-bō-w-rîm;הַגִּבּוֹרִ֑יםlet the mighty menAdj
3568 [e]kūšכּ֤וּשׁthe EthiopiansNoun
6316 [e]ū-p̄ūṭוּפוּט֙that the LibyansNoun
8610 [e]tō-p̄ə-śêתֹּפְשֵׂ֣יhandleVerb
4043 [e]mā-ḡên,מָגֵ֔ןthe shieldNoun
3866 [e]wə-lū-ḏîmוְלוּדִ֕יםthat the LydiansAdj
8610 [e]tō-p̄ə-śêתֹּפְשֵׂ֖יhandleVerb
1869 [e]dō-rə-ḵêדֹּ֥רְכֵיbendVerb
7198 [e]qā-šeṯ.קָֽשֶׁת׃the bowNoun
Hebrew Texts
ירמיה 46:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲל֤וּ הַסּוּסִים֙ וְהִתְהֹלְל֣וּ הָרֶ֔כֶב וְיֵצְא֖וּ הַגִּבֹּורִ֑ים כּ֤וּשׁ וּפוּט֙ תֹּפְשֵׂ֣י מָגֵ֔ן וְלוּדִ֕ים תֹּפְשֵׂ֖י דֹּ֥רְכֵי קָֽשֶׁת׃

ירמיה 46:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כוש ופוט תפשי מגן ולודים תפשי דרכי קשת׃

Links
Jeremiah 46:9Jeremiah 46:9 Text AnalysisJeremiah 46:9 InterlinearJeremiah 46:9 MultilingualJeremiah 46:9 TSKJeremiah 46:9 Cross ReferencesJeremiah 46:9 Bible HubJeremiah 46:9 Biblia ParalelaJeremiah 46:9 Chinese BibleJeremiah 46:9 French BibleJeremiah 46:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:8
Top of Page
Top of Page