2 Samuel 4:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּ֨לְכ֜וּAnd wentVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the sonsNoun
7417 [e]rim-mō-wnרִמּ֤וֹןof RimmonNoun
886 [e]hab-bə-’ê-rō-ṯîהַבְּאֵֽרֹתִי֙BeerothiteAdj
7394 [e]rê-ḵāḇרֵכָ֣בRechabNoun
1196 [e]ū-ḇa-‘ă-nāh,וּבַעֲנָ֔הand BaanahNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙and cameVerb
2527 [e]kə-ḥōmכְּחֹ֣םin the heatNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםof the dayNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֖יתthe houseNoun
  ’îšאִ֣ישׁ -  
378 [e]bō-šeṯ;בֹּ֑שֶׁתof Ish-boshethNoun
1931 [e]wə-hūוְה֣וּאand whoPro
7901 [e]šō-ḵêḇ,שֹׁכֵ֔בlayVerb
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
4904 [e]miš-kaḇמִשְׁכַּ֥בon a bedNoun
6672 [e]haṣ-ṣā-ho-rā-yim.הַֽצָּהֳרָֽיִם׃at noonNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 4:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֨לְכ֜וּ בְּנֵֽי־רִמֹּ֤ון הַבְּאֵֽרֹתִי֙ רֵכָ֣ב וּבַעֲנָ֔ה וַיָּבֹ֙אוּ֙ כְּחֹ֣ם הַיֹּ֔ום אֶל־בֵּ֖ית אִ֣ישׁ בֹּ֑שֶׁת וְה֣וּא שֹׁכֵ֔ב אֵ֖ת מִשְׁכַּ֥ב הַֽצָּהֳרָֽיִם׃

שמואל ב 4:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו בני־רמון הבארתי רכב ובענה ויבאו כחם היום אל־בית איש בשת והוא שכב את משכב הצהרים׃

Links
2 Samuel 4:52 Samuel 4:5 Text Analysis2 Samuel 4:5 Interlinear2 Samuel 4:5 Multilingual2 Samuel 4:5 TSK2 Samuel 4:5 Cross References2 Samuel 4:5 Bible Hub2 Samuel 4:5 Biblia Paralela2 Samuel 4:5 Chinese Bible2 Samuel 4:5 French Bible2 Samuel 4:5 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 4:4
Top of Page
Top of Page