2 Kings 18:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אThen cameVerb
471 [e]’el-yā-qîmאֶלְיָקִ֣יםEliakimNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2518 [e]ḥil-qî-yāhחִלְקִיָּ֣הof HilkiahNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5921 [e]‘al-עַל־over [was]Prep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַ֠בַּיִתthe householdNoun
7644 [e]wə-šeḇ-nāוְשֶׁבְנָ֨אand ShebnaNoun
5608 [e]has-sō-p̄êrהַסֹּפֵ֜רthe scribeVerb
3098 [e]wə-yō-w-’āḥוְיוֹאָ֨חand JoahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
623 [e]’ā-sāp̄אָסָ֧ףof AsaphNoun
2142 [e]ham-maz-kîrהַמַּזְכִּ֛ירthe recorderVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֖הוּHezekiahNoun
7167 [e]qə-rū-‘êקְרוּעֵ֣יtoreVerb
899 [e]ḇə-ḡā-ḏîm;בְגָדִ֑יםwith their clothesNoun
5046 [e]way-yag-gi-ḏūוַיַּגִּ֣דוּand toldVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֖יthe wordsNoun
  raḇ-רַב־ -  
7262 [e]šā-qêh.שָׁקֵֽה׃of Rab-shakehNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א אֶלְיָקִ֣ים בֶּן־חִלְקִיָּ֣ה אֲשֶׁר־עַל־הַ֠בַּיִת וְשֶׁבְנָ֨א הַסֹּפֵ֜ר וְיֹואָ֨ח בֶּן־אָסָ֧ף הַמַּזְכִּ֛יר אֶל־חִזְקִיָּ֖הוּ קְרוּעֵ֣י בְגָדִ֑ים וַיַּגִּ֣דוּ לֹ֔ו דִּבְרֵ֖י רַב־שָׁקֵֽה׃

מלכים ב 18:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אליקים בן־חלקיה אשר־על־הבית ושבנא הספר ויואח בן־אסף המזכיר אל־חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו דברי רב־שקה׃

Links
2 Kings 18:372 Kings 18:37 Text Analysis2 Kings 18:37 Interlinear2 Kings 18:37 Multilingual2 Kings 18:37 TSK2 Kings 18:37 Cross References2 Kings 18:37 Bible Hub2 Kings 18:37 Biblia Paralela2 Kings 18:37 Chinese Bible2 Kings 18:37 French Bible2 Kings 18:37 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:36
Top of Page
Top of Page