2 Kings 11:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֣הand the yearNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îṯהַ֠שְּׁבִיעִיתseventhAdj
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֨חsentVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֜עJehoiadaNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣ח ׀and fetchedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יthe rulersNoun
  [ham-mê-yō-wṯ[הַמֵּאיֹות -  
  ḵ]כ] -  
3967 [e](ham-mê-’ō-wṯ,(הַמֵּאֹ֗ותover hundredsNoun
  q)ק) -  
3746 [e]lak-kā-rîלַכָּרִי֙of the CaritesAdj
7323 [e]wə-lā-rā-ṣîm,וְלָ֣רָצִ֔יםand the guardVerb
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֥אand broughtVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֛םthemAcc
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֖יוunto himPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3772 [e]way-yiḵ-rōṯוַיִּכְרֹת֩and madeVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֨םlikePro
1285 [e]bə-rîṯבְּרִ֜יתa covenantNoun
7650 [e]way-yaš-ba‘וַיַּשְׁבַּ֤עand took an oathVerb
854 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙inPrep
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֥רְאand showedVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖ם - Acc
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]ben-בֶּן־son themNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 11:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַשָּׁנָ֣ה הַ֠שְּׁבִיעִית שָׁלַ֨ח יְהֹויָדָ֜ע וַיִּקַּ֣ח ׀ אֶת־שָׂרֵ֣י [הַמֵּאיֹות כ] (הַמֵּאֹ֗ות ק) לַכָּרִי֙ וְלָ֣רָצִ֔ים וַיָּבֵ֥א אֹתָ֛ם אֵלָ֖יו בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַיִּכְרֹת֩ לָהֶ֨ם בְּרִ֜ית וַיַּשְׁבַּ֤ע אֹתָם֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה וַיַּ֥רְא אֹתָ֖ם אֶת־בֶּן־הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים ב 11:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח ׀ את־שרי [המאיות כ] (המאות ק) לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את־בן־המלך׃

Links
2 Kings 11:42 Kings 11:4 Text Analysis2 Kings 11:4 Interlinear2 Kings 11:4 Multilingual2 Kings 11:4 TSK2 Kings 11:4 Cross References2 Kings 11:4 Bible Hub2 Kings 11:4 Biblia Paralela2 Kings 11:4 Chinese Bible2 Kings 11:4 French Bible2 Kings 11:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 11:3
Top of Page
Top of Page