Lamentations 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]šā-ḵə-ḇūשָׁכְב֨וּlieVerb
776 [e]lā-’ā-reṣלָאָ֤רֶץOn the groundNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯחוּצוֹת֙in the streetsNoun
5288 [e]na-‘arנַ֣עַרThe youngNoun
2205 [e]wə-zā-qên,וְזָקֵ֔ןand the oldAdj
1330 [e]bə-ṯū-lō-ṯayבְּתוּלֹתַ֥יmy virginsNoun
970 [e]ū-ḇa-ḥū-rayוּבַחוּרַ֖יand my young menNoun
5307 [e]nā-p̄ə-lūנָפְל֣וּare fallenVerb
2719 [e]ḇe-ḥā-reḇ;בֶחָ֑רֶבby the swordNoun
2026 [e]hā-raḡ-tāהָרַ֙גְתָּ֙you have slainVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹם[them] in the dayNoun
639 [e]’ap-pe-ḵā,אַפֶּ֔ךָof your angerNoun
2873 [e]ṭā-ḇaḥ-tāטָבַ֖חְתָּyou have killedVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2550 [e]ḥā-mā-lə-tā.חָמָֽלְתָּ׃do pitiedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁכְב֨וּ לָאָ֤רֶץ חוּצֹות֙ נַ֣עַר וְזָקֵ֔ן בְּתוּלֹתַ֥י וּבַחוּרַ֖י נָפְל֣וּ בֶחָ֑רֶב הָרַ֙גְתָּ֙ בְּיֹ֣ום אַפֶּ֔ךָ טָבַ֖חְתָּ לֹ֥א חָמָֽלְתָּ׃ ס

איכה 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃ ס

Links
Lamentations 2:21Lamentations 2:21 Text AnalysisLamentations 2:21 InterlinearLamentations 2:21 MultilingualLamentations 2:21 TSKLamentations 2:21 Cross ReferencesLamentations 2:21 Bible HubLamentations 2:21 Biblia ParalelaLamentations 2:21 Chinese BibleLamentations 2:21 French BibleLamentations 2:21 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:20
Top of Page
Top of Page