Lamentations 1:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8244 [e]niś-qaḏנִשְׂקַד֩is boundVerb
5923 [e]‘ōlעֹ֨לThe yokeNoun
6588 [e]pə-šā-‘ayפְּשָׁעַ֜יof my transgressionsNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֗וֹBy His handNoun
8276 [e]yiś-tā-rə-ḡūיִשְׂתָּ֥רְג֛וּthey are wreathedVerb
5927 [e]‘ā-lūעָל֥וּcome upVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6677 [e]ṣaw-wā-rîצַוָּארִ֖יmy neckNoun
3782 [e]hiḵ-šîlהִכְשִׁ֣ילto fallVerb
3581 [e]kō-ḥî;כֹּחִ֑יhe has made my strengthNoun
5414 [e]nə-ṯā-na-nîנְתָנַ֣נִיhas deliveredVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāy,אֲדֹנָ֔יthe LordNoun
3027 [e]bî-ḏêבִּידֵ֖י[their] me into handsNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַ֥ל[from whom] I am not ableVerb
6965 [e]qūm.קֽוּם׃to rise upVerb
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נִשְׂקַד֩ עֹ֨ל פְּשָׁעַ֜י בְּיָדֹ֗ו יִשְׂתָּ֥רְג֛וּ עָל֥וּ עַל־צַוָּארִ֖י הִכְשִׁ֣יל כֹּחִ֑י נְתָנַ֣נִי אֲדֹנָ֔י בִּידֵ֖י לֹא־אוּכַ֥ל קֽוּם׃ ס

איכה 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על־צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא־אוכל קום׃ ס

Links
Lamentations 1:14Lamentations 1:14 Text AnalysisLamentations 1:14 InterlinearLamentations 1:14 MultilingualLamentations 1:14 TSKLamentations 1:14 Cross ReferencesLamentations 1:14 Bible HubLamentations 1:14 Biblia ParalelaLamentations 1:14 Chinese BibleLamentations 1:14 French BibleLamentations 1:14 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:13
Top of Page
Top of Page