Jeremiah 37:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7107 [e]way-yiq-ṣə-p̄ūוַיִּקְצְפ֧וּand were angryVerb
8269 [e]haś-śā-rîmהַשָּׂרִ֛יםWhy the princesNoun
5921 [e]‘al-עַֽל־withPrep
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֖הוּJeremiahNoun
5221 [e]wə-hik-kūוְהִכּ֣וּand struckVerb
853 [e]’ō-ṯōw;אֹת֑וֹhimAcc
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנ֨וּand putVerb
853 [e]’ō-w-ṯōwאוֹת֜וֹ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתin the house himNoun
612 [e]hā-’ê-sūr,הָאֵס֗וּרin prisonNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֚יתin the houseNoun
3083 [e]yə-hō-w-nā-ṯānיְהוֹנָתָ֣ןof JonathanNoun
5608 [e]has-sō-p̄êr,הַסֹּפֵ֔רthe scribeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֥וֹ - Acc
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֖וּthey had madeVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֥יתinto the prisonNoun
3608 [e]hak-ke-le.הַכֶּֽלֶא׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
ירמיה 37:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְצְפ֧וּ הַשָּׂרִ֛ים עַֽל־יִרְמְיָ֖הוּ וְהִכּ֣וּ אֹתֹ֑ו וְנָתְנ֨וּ אֹותֹ֜ו בֵּ֣ית הָאֵס֗וּר בֵּ֚ית יְהֹונָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר כִּֽי־אֹתֹ֥ו עָשׂ֖וּ לְבֵ֥ית הַכֶּֽלֶא׃

ירמיה 37:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקצפו השרים על־ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי־אתו עשו לבית הכלא׃

Links
Jeremiah 37:15Jeremiah 37:15 Text AnalysisJeremiah 37:15 InterlinearJeremiah 37:15 MultilingualJeremiah 37:15 TSKJeremiah 37:15 Cross ReferencesJeremiah 37:15 Bible HubJeremiah 37:15 Biblia ParalelaJeremiah 37:15 Chinese BibleJeremiah 37:15 French BibleJeremiah 37:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 37:14
Top of Page
Top of Page