Daniel 10:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêh,וְהִנֵּ֗הand beholdPrt
1823 [e]kiḏ-mūṯכִּדְמוּת֙[one] like the similitudeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
120 [e]’ā-ḏām,אָדָ֔םof menNoun
5060 [e]nō-ḡê-a‘נֹגֵ֖עַtouchedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
8193 [e]śə-p̄ā-ṯāy;שְׂפָתָ֑יmy lipsNoun
6605 [e]wā-’ep̄-taḥ-וָאֶפְתַּח־then I openedVerb
6310 [e]pî,פִּ֗יmy mouthNoun
1696 [e]wā-’ă-ḏab-bə-rāhוָאֲדַבְּרָה֙and spokeVerb
559 [e]wā-’ō-mə-rāhוָאֹֽמְרָה֙and saidVerb
413 [e]’el-אֶל־unto himPrep
5975 [e]hā-‘ō-mêḏהָעֹמֵ֣דwho stoodVerb
5048 [e]lə-neḡ-dî,לְנֶגְדִּ֔יbefore meSubst
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֗יO my lordNoun
4759 [e]bam-mar-’āhבַּמַּרְאָה֙by the visionNoun
2015 [e]ne-hep̄-ḵūנֶהֶפְכ֤וּare turnedVerb
6735 [e]ṣî-rayצִירַי֙my sorrowsNoun
5921 [e]‘ā-lay,עָלַ֔יonPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noAdv
6113 [e]‘ā-ṣar-tîעָצַ֖רְתִּיand I have retainedVerb
3581 [e]kō-aḥ.כֹּֽחַ׃strengthNoun
Hebrew Texts
דניאל 10:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֗ה כִּדְמוּת֙ בְּנֵ֣י אָדָ֔ם נֹגֵ֖עַ עַל־שְׂפָתָ֑י וָאֶפְתַּח־פִּ֗י וָאֲדַבְּרָה֙ וָאֹֽמְרָה֙ אֶל־הָעֹמֵ֣ד לְנֶגְדִּ֔י אֲדֹנִ֗י בַּמַּרְאָה֙ נֶהֶפְכ֤וּ צִירַי֙ עָלַ֔י וְלֹ֥א עָצַ֖רְתִּי כֹּֽחַ׃

דניאל 10:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה כדמות בני אדם נגע על־שפתי ואפתח־פי ואדברה ואמרה אל־העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח׃

Links
Daniel 10:16Daniel 10:16 Text AnalysisDaniel 10:16 InterlinearDaniel 10:16 MultilingualDaniel 10:16 TSKDaniel 10:16 Cross ReferencesDaniel 10:16 Bible HubDaniel 10:16 Biblia ParalelaDaniel 10:16 Chinese BibleDaniel 10:16 French BibleDaniel 10:16 German Bible

Bible Hub
Daniel 10:15
Top of Page
Top of Page