2 Kings 7:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֣וּAnd they wentVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hemאַחֲרֵיהֶם֮after themAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֒JordanNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand seePrt
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
1870 [e]had-de-reḵ,הַדֶּ֗רֶךְthe way [was]Noun
4392 [e]mə-lê-’āhמְלֵאָ֤הfullAdj
899 [e]ḇə-ḡā-ḏîmבְגָדִים֙of clothesNoun
3627 [e]wə-ḵê-lîm,וְכֵלִ֔יםand vesselsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7993 [e]hiš-lî-ḵūהִשְׁלִ֥יכוּhad cast awayVerb
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֖םthe SyriansNoun
  [bə-hê-ḥā-p̄ə-zām[בְּהֵחָפְזָם -  
  ḵ]כ] -  
2648 [e](bə-ḥā-p̄ə-zām;(בְּחָפְזָ֑םin their hasteVerb
  q)ק) -  
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֙בוּ֙And returnedVerb
4397 [e]ham-mal-’ā-ḵîm,הַמַּלְאָכִ֔יםthe messengersNoun
5046 [e]way-yag-gi-ḏūוַיַּגִּ֖דוּand toldVerb
4428 [e]lam-me-leḵ.לַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֣וּ אַחֲרֵיהֶם֮ עַד־הַיַּרְדֵּן֒ וְהִנֵּ֣ה כָל־הַדֶּ֗רֶךְ מְלֵאָ֤ה בְגָדִים֙ וְכֵלִ֔ים אֲשֶׁר־הִשְׁלִ֥יכוּ אֲרָ֖ם [בְּהֵחָפְזָם כ] (בְּחָפְזָ֑ם ק) וַיָּשֻׁ֙בוּ֙ הַמַּלְאָכִ֔ים וַיַּגִּ֖דוּ לַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים ב 7:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו אחריהם עד־הירדן והנה כל־הדרך מלאה בגדים וכלים אשר־השליכו ארם [בהחפזם כ] (בחפזם ק) וישבו המלאכים ויגדו למלך׃

Links
2 Kings 7:152 Kings 7:15 Text Analysis2 Kings 7:15 Interlinear2 Kings 7:15 Multilingual2 Kings 7:15 TSK2 Kings 7:15 Cross References2 Kings 7:15 Bible Hub2 Kings 7:15 Biblia Paralela2 Kings 7:15 Chinese Bible2 Kings 7:15 French Bible2 Kings 7:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:14
Top of Page
Top of Page