2 Kings 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd they saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֡יוunto himPrep
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
4994 [e]נָ֣אnowInj
3426 [e]yêš-יֵֽשׁ־there beSubst
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶיךָ֩your servantsNoun
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֨יםfiftyNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֜יםmenNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־strongNoun
2428 [e]ḥa-yil,חַ֗יִל.. .. ..Noun
1980 [e]yê-lə-ḵūיֵ֣לְכוּlet them goVerb
4994 [e]נָא֮we pray youInj
1245 [e]wî-ḇaq-šūוִיבַקְשׁ֣וּseekVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵāאֲדֹנֶיךָ֒your masterNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lest supposeConj
5375 [e]nə-śā-’ōwנְשָׂאוֹ֙has taken him upVerb
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַthe SpiritNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
7993 [e]way-yaš-li-ḵê-hūוַיַּשְׁלִכֵ֙הוּ֙and cast himVerb
259 [e]bə-’a-ḥaḏבְּאַחַ֣דon someAdj
2022 [e]he-hā-rîm,הֶהָרִ֔יםmountainNoun
176 [e]’ōwא֖וֹorConj
259 [e]bə-’a-ḥaṯבְּאַחַ֣תinto someAdj
  [hag-gə-yā-’ō-wṯ[הַגְּיָאֹות -  
  ḵ]כ] -  
1516 [e](hag-gê-’ā-yō-wṯ;(הַגֵּאָיֹ֑ותvalleyNoun
  q)ק) -  
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֖אמֶרAnd he saidVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7971 [e]ṯiš-lā-ḥū.תִשְׁלָֽחוּ׃do sendVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֡יו הִנֵּה־נָ֣א יֵֽשׁ־אֶת־עֲבָדֶיךָ֩ חֲמִשִּׁ֨ים אֲנָשִׁ֜ים בְּנֵֽי־חַ֗יִל יֵ֣לְכוּ נָא֮ וִיבַקְשׁ֣וּ אֶת־אֲדֹנֶיךָ֒ פֶּן־נְשָׂאֹו֙ ר֣וּחַ יְהוָ֔ה וַיַּשְׁלִכֵ֙הוּ֙ בְּאַחַ֣ד הֶהָרִ֔ים אֹ֖ו בְּאַחַ֣ת [הַגְּיָאֹות כ] (הַגֵּאָיֹ֑ות ק) וַיֹּ֖אמֶר לֹ֥א תִשְׁלָֽחוּ׃

מלכים ב 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו הנה־נא יש־את־עבדיך חמשים אנשים בני־חיל ילכו נא ויבקשו את־אדניך פן־נשאו רוח יהוה וישלכהו באחד ההרים או באחת [הגיאות כ] (הגאיות ק) ויאמר לא תשלחו׃

Links
2 Kings 2:162 Kings 2:16 Text Analysis2 Kings 2:16 Interlinear2 Kings 2:16 Multilingual2 Kings 2:16 TSK2 Kings 2:16 Cross References2 Kings 2:16 Bible Hub2 Kings 2:16 Biblia Paralela2 Kings 2:16 Chinese Bible2 Kings 2:16 French Bible2 Kings 2:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:15
Top of Page
Top of Page