2 Kings 19:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]wə-zeh-וְזֶה־And thisPro
  lə-ḵāלְּךָ֣toPrep
226 [e]hā-’ō-wṯ,הָא֔וֹת[shall be] a signNoun
398 [e]’ā-ḵō-wlאָכ֤וֹלyou shall eatVerb
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָה֙this yearNoun
5599 [e]sā-p̄î-aḥ,סָפִ֔יחַsuch things as grow of themselvesNoun
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֥הand in the yearNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתsecondNoun
7823 [e]sā-ḥîš;סָחִ֑ישׁthat which springs of the sameNoun
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֣הand in the yearNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîṯ,הַשְּׁלִישִׁ֗יתthirdAdj
2232 [e]zir-‘ūזִרְע֧וּsowVerb
7114 [e]wə-qiṣ-rūוְקִצְר֛וּand reapVerb
5193 [e]wə-niṭ-‘ūוְנִטְע֥וּand plantVerb
3754 [e]ḵə-rā-mîmכְרָמִ֖יםvineyardsNoun
398 [e]wə-’iḵ-lūוְאִכְל֥וּand eatVerb
6529 [e]p̄ir-yām.פִרְיָֽם׃the fruitsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 19:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֶה־לְּךָ֣ הָאֹ֔ות אָכֹ֤ול הַשָּׁנָה֙ סָפִ֔יחַ וּבַשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית סָחִ֑ישׁ וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁלִישִׁ֗ית זִרְע֧וּ וְקִצְר֛וּ וְנִטְע֥וּ כְרָמִ֖ים וְאִכְל֥וּ פִרְיָֽם׃

מלכים ב 19:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזה־לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים׃

Links
2 Kings 19:292 Kings 19:29 Text Analysis2 Kings 19:29 Interlinear2 Kings 19:29 Multilingual2 Kings 19:29 TSK2 Kings 19:29 Cross References2 Kings 19:29 Bible Hub2 Kings 19:29 Biblia Paralela2 Kings 19:29 Chinese Bible2 Kings 19:29 French Bible2 Kings 19:29 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:28
Top of Page
Top of Page