2 Chronicles 9:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
591 [e]’o-nî-yō-wṯאֳנִיּ֤וֹתshipsNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֙לֶךְ֙For the kingNoun
1980 [e]hō-lə-ḵō-wṯהֹלְכ֣וֹתwentVerb
8659 [e]tar-šîš,תַּרְשִׁ֔ישׁto TarshishNoun
5973 [e]‘imעִ֖םwithPrep
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֣יthe servantsNoun
2361 [e]ḥū-rām;חוּרָ֑םof HuramNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַת֩onceAdj
7969 [e]lə-šā-lō-wōšלְשָׁל֨וֹשׁevery threeNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֜יםyearsNoun
935 [e]tā-ḇō-w-nāhתָּב֣וֹאנָה ׀cameVerb
591 [e]’o-nî-yō-wṯאֳנִיּ֣וֹתthe shipsNoun
8659 [e]tar-šîš,תַּרְשִׁ֗ישׁof TarshishNoun
5375 [e]nō-śə-’ō-wṯנֹֽשְׂאוֹת֙bringingVerb
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֣בgoldNoun
3701 [e]wā-ḵe-sep̄,וָכֶ֔סֶףand silverNoun
8143 [e]šen-hab-bîmשֶׁנְהַבִּ֥יםivoryNoun
6971 [e]wə-qō-w-p̄îmוְקוֹפִ֖יםand apesNoun
8500 [e]wə-ṯū-kî-yîm.וְתוּכִּיִּֽים׃and peacocksNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אֳנִיֹּ֤ות לַמֶּ֙לֶךְ֙ הֹלְכֹ֣ות תַּרְשִׁ֔ישׁ עִ֖ם עַבְדֵ֣י חוּרָ֑ם אַחַת֩ לְשָׁלֹ֨ושׁ שָׁנִ֜ים תָּבֹ֣ואנָה ׀ אֳנִיֹּ֣ות תַּרְשִׁ֗ישׁ נֹֽשְׂאֹות֙ זָהָ֣ב וָכֶ֔סֶף שֶׁנְהַבִּ֥ים וְקֹופִ֖ים וְתוּכִּיִּֽים׃ פ

דברי הימים ב 9:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אניות למלך הלכות תרשיש עם עבדי חורם אחת לשלוש שנים תבואנה ׀ אניות תרשיש נשאות זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים׃ פ

Links
2 Chronicles 9:212 Chronicles 9:21 Text Analysis2 Chronicles 9:21 Interlinear2 Chronicles 9:21 Multilingual2 Chronicles 9:21 TSK2 Chronicles 9:21 Cross References2 Chronicles 9:21 Bible Hub2 Chronicles 9:21 Biblia Paralela2 Chronicles 9:21 Chinese Bible2 Chronicles 9:21 French Bible2 Chronicles 9:21 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 9:20
Top of Page
Top of Page