2 Chronicles 33:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6887 [e]ū-ḵə-hā-ṣêrוּכְהָצֵ֣רwhen he was in afflictionVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
2470 [e]ḥil-lāhחִלָּ֕הhe soughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw;אֱלֹהָ֑יוhis GodNoun
3665 [e]way-yik-kā-na‘וַיִּכָּנַ֣עand humbledVerb
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דhimself greatlyAdj
6440 [e]mil-lip̄-nêמִלִּפְנֵ֖יacceptNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יthe GodNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw.אֲבֹתָֽיו׃of his fathersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְהָצֵ֣ר לֹ֔ו חִלָּ֕ה אֶת־פְּנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יו וַיִּכָּנַ֣ע מְאֹ֔ד מִלִּפְנֵ֖י אֱלֹהֵ֥י אֲבֹתָֽיו׃

דברי הימים ב 33:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכהצר לו חלה את־פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃

Links
2 Chronicles 33:122 Chronicles 33:12 Text Analysis2 Chronicles 33:12 Interlinear2 Chronicles 33:12 Multilingual2 Chronicles 33:12 TSK2 Chronicles 33:12 Cross References2 Chronicles 33:12 Bible Hub2 Chronicles 33:12 Biblia Paralela2 Chronicles 33:12 Chinese Bible2 Chronicles 33:12 French Bible2 Chronicles 33:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:11
Top of Page
Top of Page