2 Chronicles 33:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֨אand broughtVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הWhy the LORDNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֗םon themPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֤יthe captainsNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇāהַצָּבָא֙of the host ofNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֣לֶךְof the kingNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֔וּרof AssyriaNoun
3920 [e]way-yil-kə-ḏūוַיִּלְכְּד֥וּand tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁ֖הManassehNoun
2336 [e]ba-ḥō-ḥîm;בַּחֹחִ֑יםwith hooksNoun
631 [e]way-ya-’as-ru-hūוַיַּֽאַסְרֻ֙הוּ֙and bound himVerb
5178 [e]ban-ḥuš-ta-yim,בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםwith fettersNoun
1980 [e]way-yō-w-lî-ḵu-hūוַיּוֹלִיכֻ֖הוּand carried himVerb
894 [e]bā-ḇe-lāh.בָּבֶֽלָה׃to BabylonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֨א יְהוָ֜ה עֲלֵיהֶ֗ם אֶת־שָׂרֵ֤י הַצָּבָא֙ אֲשֶׁר֙ לְמֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וַיִּלְכְּד֥וּ אֶת־מְנַשֶּׁ֖ה בַּחֹחִ֑ים וַיַּֽאַסְרֻ֙הוּ֙ בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִם וַיֹּולִיכֻ֖הוּ בָּבֶֽלָה׃

דברי הימים ב 33:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא יהוה עליהם את־שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את־מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה׃

Links
2 Chronicles 33:112 Chronicles 33:11 Text Analysis2 Chronicles 33:11 Interlinear2 Chronicles 33:11 Multilingual2 Chronicles 33:11 TSK2 Chronicles 33:11 Cross References2 Chronicles 33:11 Bible Hub2 Chronicles 33:11 Biblia Paralela2 Chronicles 33:11 Chinese Bible2 Chronicles 33:11 French Bible2 Chronicles 33:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:10
Top of Page
Top of Page