2 Chronicles 29:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרAnd saidVerb
  lā-hemלָהֶ֖םto themPrep
8085 [e]šə-mā-‘ū-nîשְׁמָע֣וּנִיHear me youVerb
3881 [e]hal-wî-yim;הַלְוִיִּ֑םLevitesAdj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֣הyourselves nowAdv
6942 [e]hiṯ-qad-də-šū,הִֽתְקַדְּשׁ֗וּsanctifyVerb
6942 [e]wə-qad-də-šūוְקַדְּשׁוּ֙and sanctifyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֤יתthe houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-ḵem,אֲבֹתֵיכֶ֔םof your fathersNoun
3318 [e]wə-hō-w-ṣî-’ūוְהוֹצִ֥יאוּand carry forthVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5079 [e]han-nid-dāhהַנִּדָּ֖הthe filthinessNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
6944 [e]haq-qō-ḏeš.הַקֹּֽדֶשׁ׃the holyNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֥אמֶר לָהֶ֖ם שְׁמָע֣וּנִי הַלְוִיִּ֑ם עַתָּ֣ה הִֽתְקַדְּשׁ֗וּ וְקַדְּשׁוּ֙ אֶת־בֵּ֤ית יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵיכֶ֔ם וְהֹוצִ֥יאוּ אֶת־הַנִּדָּ֖ה מִן־הַקֹּֽדֶשׁ׃

דברי הימים ב 29:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את־בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את־הנדה מן־הקדש׃

Links
2 Chronicles 29:52 Chronicles 29:5 Text Analysis2 Chronicles 29:5 Interlinear2 Chronicles 29:5 Multilingual2 Chronicles 29:5 TSK2 Chronicles 29:5 Cross References2 Chronicles 29:5 Bible Hub2 Chronicles 29:5 Biblia Paralela2 Chronicles 29:5 Chinese Bible2 Chronicles 29:5 French Bible2 Chronicles 29:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:4
Top of Page
Top of Page