1 Kings 20:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣ה ׀and beholdPrt
5030 [e]nā-ḇîנָבִ֣יאa prophetNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֗ד - Adj
5066 [e]nig-gašנִגַּשׁ֮there cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֣בAhabNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand sayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
7200 [e]hə-rā-’î-ṯā,הְֽרָאִ֔יתָhave you seenVerb
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֥וֹןmultitudeNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּד֖וֹלgreatAdj
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
5414 [e]nō-ṯə-nōwנֹתְנ֤וֹI will deliverVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְיָֽדְךָ֙it into your handNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthis dayNoun
3045 [e]wə-yā-ḏa‘-tāוְיָדַעְתָּ֖that you shall knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֣ה ׀ נָבִ֣יא אֶחָ֗ד נִגַּשׁ֮ אֶל־אַחְאָ֣ב מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֒ וַיֹּ֗אמֶר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הְֽרָאִ֔יתָ אֵ֛ת כָּל־הֶהָמֹ֥ון הַגָּדֹ֖ול הַזֶּ֑ה הִנְנִ֨י נֹתְנֹ֤ו בְיָֽדְךָ֙ הַיֹּ֔ום וְיָדַעְתָּ֖ כִּֽי־אֲנִ֥י יְהוָֽה׃

מלכים א 20:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה ׀ נביא אחד נגש אל־אחאב מלך־ישראל ויאמר כה אמר יהוה הראית את כל־ההמון הגדול הזה הנני נתנו בידך היום וידעת כי־אני יהוה׃

Links
1 Kings 20:131 Kings 20:13 Text Analysis1 Kings 20:13 Interlinear1 Kings 20:13 Multilingual1 Kings 20:13 TSK1 Kings 20:13 Cross References1 Kings 20:13 Bible Hub1 Kings 20:13 Biblia Paralela1 Kings 20:13 Chinese Bible1 Kings 20:13 French Bible1 Kings 20:13 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:12
Top of Page
Top of Page