1 Kings 18:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֙And it came to passVerb
3117 [e]yā-mîmיָמִ֣יםdaysNoun
7227 [e]rab-bîm,רַבִּ֔ים[after] manyAdj
1697 [e]ū-ḏə-ḇar-וּדְבַר־that the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָה֙cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵ֣לִיָּ֔הוּElijahNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֥הin the yearNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîṯהַשְּׁלִישִׁ֖יתthirdAdj
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
1980 [e]lêḵלֵ֚ךְGoVerb
7200 [e]hê-rā-’êhהֵרָאֵ֣הshowVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֔בAhabNoun
5414 [e]wə-’et-tə-nāhוְאֶתְּנָ֥הand I will sendVerb
4306 [e]mā-ṭārמָטָ֖רrainNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥י.. .. ..Noun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh.הָאֲדָמָֽה׃the earthNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ יָמִ֣ים רַבִּ֔ים וּדְבַר־יְהוָ֗ה הָיָה֙ אֶל־אֵ֣לִיָּ֔הוּ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ית לֵאמֹ֑ר לֵ֚ךְ הֵרָאֵ֣ה אֶל־אַחְאָ֔ב וְאֶתְּנָ֥ה מָטָ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃

מלכים א 18:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ימים רבים ודבר־יהוה היה אל־אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל־אחאב ואתנה מטר על־פני האדמה׃

Links
1 Kings 18:11 Kings 18:1 Text Analysis1 Kings 18:1 Interlinear1 Kings 18:1 Multilingual1 Kings 18:1 TSK1 Kings 18:1 Cross References1 Kings 18:1 Bible Hub1 Kings 18:1 Biblia Paralela1 Kings 18:1 Chinese Bible1 Kings 18:1 French Bible1 Kings 18:1 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:24
Top of Page
Top of Page