1 Kings 11:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הWhy the LORDNoun
8010 [e]liš-lō-mōh,לִשְׁלֹמֹ֗הto SolomonNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןForasmuchPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רasPrt
1961 [e]hā-yə-ṯāh-הָֽיְתָה־isVerb
2063 [e]zōṯזֹּ֣אתthisPro
5973 [e]‘im-māḵ,עִמָּ֔ךְdone of youPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
8104 [e]šā-mar-tāשָׁמַ֙רְתָּ֙do keptVerb
1285 [e]bə-rî-ṯîבְּרִיתִ֣יmy covenantNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qō-ṯay,וְחֻקֹּתַ֔יand my statutesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֖יתִיI have commandedVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā;עָלֶ֑יךָfromPrep
7167 [e]qā-rō-a‘קָרֹ֨עַyou I will surelyVerb
7167 [e]’eq-ra‘אֶקְרַ֤עtearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4467 [e]ham-mam-lā-ḵāhהַמַּמְלָכָה֙the kingdomNoun
5921 [e]mê-‘ā-le-ḵā,מֵֽעָלֶ֔יךָand youPrep
5414 [e]ū-nə-ṯat-tî-hāוּנְתַתִּ֖יהָand will giveVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-de-ḵā.לְעַבְדֶּֽךָ׃it to your servantNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה לִשְׁלֹמֹ֗ה יַ֚עַן אֲשֶׁ֣ר הָֽיְתָה־זֹּ֣את עִמָּ֔ךְ וְלֹ֤א שָׁמַ֙רְתָּ֙ בְּרִיתִ֣י וְחֻקֹּתַ֔י אֲשֶׁ֥ר צִוִּ֖יתִי עָלֶ֑יךָ קָרֹ֨עַ אֶקְרַ֤ע אֶת־הַמַּמְלָכָה֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וּנְתַתִּ֖יהָ לְעַבְדֶּֽךָ׃

מלכים א 11:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה לשלמה יען אשר היתה־זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את־הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך׃

Links
1 Kings 11:111 Kings 11:11 Text Analysis1 Kings 11:11 Interlinear1 Kings 11:11 Multilingual1 Kings 11:11 TSK1 Kings 11:11 Cross References1 Kings 11:11 Bible Hub1 Kings 11:11 Biblia Paralela1 Kings 11:11 Chinese Bible1 Kings 11:11 French Bible1 Kings 11:11 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:10
Top of Page
Top of Page