1 Kings 10:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]wat-tā-ḇōוַתָּבֹ֣אAnd she cameVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lə-māh,יְרוּשָׁלְַ֗מָהto JerusalemNoun
2428 [e]bə-ḥa-yilבְּחַיִל֮trainNoun
3515 [e]kā-ḇêḏכָּבֵ֣דgreatAdj
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹד֒with a veryAdj
1581 [e]gə-mal-lîmגְּ֠מַלִּיםwith camelsNoun
5375 [e]nō-śə-’îmנֹשְׂאִ֨יםthat boreVerb
1314 [e]bə-śā-mîmבְּשָׂמִ֧יםspicesNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇוְזָהָ֛בand goldNoun
7227 [e]raḇ-רַב־muchAdj
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֖דveryAdj
68 [e]wə-’e-ḇenוְאֶ֣בֶןand stonesNoun
3368 [e]yə-qā-rāh;יְקָרָ֑הpreciousAdj
935 [e]wat-tā-ḇōוַתָּבֹא֙when she was comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֔הSolomonNoun
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֣רand she talkedVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוwithPrep
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1961 [e]hā-yāhהָיָ֖הwasVerb
5973 [e]‘im-עִם־in herPrep
3824 [e]lə-ḇā-ḇāh.לְבָבָֽהּ׃heartNoun
Hebrew Texts
מלכים א 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּבֹ֣א יְרוּשָׁלְַ֗מָה בְּחַיִל֮ כָּבֵ֣ד מְאֹד֒ גְּ֠מַלִּים נֹשְׂאִ֨ים בְּשָׂמִ֧ים וְזָהָ֛ב רַב־מְאֹ֖ד וְאֶ֣בֶן יְקָרָ֑ה וַתָּבֹא֙ אֶל־שְׁלֹמֹ֔ה וַתְּדַבֵּ֣ר אֵלָ֔יו אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה עִם־לְבָבָֽהּ׃

מלכים א 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב־מאד ואבן יקרה ותבא אל־שלמה ותדבר אליו את כל־אשר היה עם־לבבה׃

Links
1 Kings 10:21 Kings 10:2 Text Analysis1 Kings 10:2 Interlinear1 Kings 10:2 Multilingual1 Kings 10:2 TSK1 Kings 10:2 Cross References1 Kings 10:2 Bible Hub1 Kings 10:2 Biblia Paralela1 Kings 10:2 Chinese Bible1 Kings 10:2 French Bible1 Kings 10:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:1
Top of Page
Top of Page