1 Chronicles 7:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּהthese [were]Pro
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
836 [e]’ā-šêrאָ֠שֵׁרof AsherNoun
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֨יheadsNoun
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־houseNoun
1 [e]hā-’ā-ḇō-wṯהָאָב֤וֹתof [their] of fatherNoun
1305 [e]bə-rū-rîmבְּרוּרִים֙choiceVerb
1368 [e]gib-bō-w-rêגִּבּוֹרֵ֣יmighty menAdj
2428 [e]ḥă-yā-lîm,חֲיָלִ֔יםof valorNoun
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֖יchiefNoun
5387 [e]han-nə-śî-’îm;הַנְּשִׂיאִ֑יםof the princesNoun
3187 [e]wə-hiṯ-yaḥ-śāmוְהִתְיַחְשָׂ֤םand throughout the genealogyVerb
6635 [e]baṣ-ṣā-ḇāבַּצָּבָא֙for serviceNoun
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh,בַּמִּלְחָמָ֔הin warNoun
4557 [e]mis-pā-rāmמִסְפָּרָ֣םthe numberNoun
376 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֔יםmen [was]Noun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
8337 [e]wə-šiš-šāhוְשִׁשָּׁ֖הand sixNoun
505 [e]’ā-lep̄.אָֽלֶף׃thousandNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־אֵ֣לֶּה בְנֵי־אָ֠שֵׁר רָאשֵׁ֨י בֵית־הָאָבֹ֤ות בְּרוּרִים֙ גִּבֹּורֵ֣י חֲיָלִ֔ים רָאשֵׁ֖י הַנְּשִׂיאִ֑ים וְהִתְיַחְשָׂ֤ם בַּצָּבָא֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה מִסְפָּרָ֣ם אֲנָשִׁ֔ים עֶשְׂרִ֥ים וְשִׁשָּׁ֖ה אָֽלֶף׃ ס

דברי הימים א 7:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־אלה בני־אשר ראשי בית־האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף׃ ס

Links
1 Chronicles 7:401 Chronicles 7:40 Text Analysis1 Chronicles 7:40 Interlinear1 Chronicles 7:40 Multilingual1 Chronicles 7:40 TSK1 Chronicles 7:40 Cross References1 Chronicles 7:40 Bible Hub1 Chronicles 7:40 Biblia Paralela1 Chronicles 7:40 Chinese Bible1 Chronicles 7:40 French Bible1 Chronicles 7:40 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:39
Top of Page
Top of Page