1 Chronicles 14:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wî-hîוִ֠יהִיit shall beVerb
8085 [e]kə-šā-mə-‘ă-ḵāכְּֽשָׁמְעֲךָ֞when you shall hearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֤וֹלa soundNoun
6807 [e]haṣ-ṣə-‘ā-ḏāhהַצְּעָדָה֙of goingNoun
7218 [e]bə-rā-šêבְּרָאשֵׁ֣יin the topsNoun
1057 [e]hab-bə-ḵā-’îm,הַבְּכָאִ֔יםof the mulberry treesNoun
227 [e]’āzאָ֖זthenAdv
3318 [e]tê-ṣêתֵּצֵ֣א[that] you shall go outVerb
4421 [e]ḇam-mil-ḥā-māh;בַמִּלְחָמָ֑הto battleNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֤אis gone forthVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָֽאֱלֹהִים֙for GodNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָbefore youNoun
5221 [e]lə-hak-kō-wṯלְהַכּ֖וֹתto strikeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4264 [e]ma-ḥă-nêhמַחֲנֵ֥הthe hostNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm.פְלִשְׁתִּֽים׃of the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 14:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִ֠יהִי כְּֽשָׁמְעֲךָ֞ אֶת־קֹ֤ול הַצְּעָדָה֙ בְּרָאשֵׁ֣י הַבְּכָאִ֔ים אָ֖ז תֵּצֵ֣א בַמִּלְחָמָ֑ה כִּֽי־יָצָ֤א הָֽאֱלֹהִים֙ לְפָנֶ֔יךָ לְהַכֹּ֖ות אֶת־מַחֲנֵ֥ה פְלִשְׁתִּֽים׃

דברי הימים א 14:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמעך את־קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי־יצא האלהים לפניך להכות את־מחנה פלשתים׃

Links
1 Chronicles 14:151 Chronicles 14:15 Text Analysis1 Chronicles 14:15 Interlinear1 Chronicles 14:15 Multilingual1 Chronicles 14:15 TSK1 Chronicles 14:15 Cross References1 Chronicles 14:15 Bible Hub1 Chronicles 14:15 Biblia Paralela1 Chronicles 14:15 Chinese Bible1 Chronicles 14:15 French Bible1 Chronicles 14:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 14:14
Top of Page
Top of Page