τοῦ
Englishman's Concordance
τοῦ (tou) — 2538 Occurrences

Matthew 1:6 Art-GMS
GRK: ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου
INT: of the one [who had been wife] of Uriah

Matthew 1:17 Art-GMS
GRK: Βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ
INT: to Babylon to the Christ generations

Matthew 1:18 Art-GMS
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ
INT: now of Jesus

Matthew 1:22 Art-GMS
GRK: Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: the Lord through the prophet saying

Matthew 1:24 Art-GMS
GRK: Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν
INT: Joseph from the sleep did

Matthew 2:1 Art-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ
INT: moreover Jesus

Matthew 2:1 Art-GMS
GRK: ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδοὺ
INT: [the] days of Herod the king behold

Matthew 2:4 Art-GMS
GRK: καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο
INT: and scribes of the people he inquired

Matthew 2:5 Art-GMS
GRK: γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου
INT: it has been written by the prophet

Matthew 2:7 Art-GMS
GRK: τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
INT: the time of the appearing star

Matthew 2:8 Art-GNS
GRK: ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν
INT: carefully for the child when

Matthew 2:9 Art-GMS
GRK: δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν
INT: moreover having heard the king went away

Matthew 2:13 Art-GMS
GRK: τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
INT: the child to destroy him

Matthew 2:15 Art-GMS
GRK: Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: Lord through the prophet saying

Matthew 2:17 Art-GMS
GRK: διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Jeremiah the prophet saying

Matthew 2:19 Art-GMS
GRK: Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ
INT: having died moreover Herod behold

Matthew 2:20 Art-GNS
GRK: τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου
INT: the life of the child

Matthew 2:22 Art-GMS
GRK: Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
INT: Judea in place of the father of him

Matthew 3:3 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: through Isaiah the prophet saying

Matthew 3:5 Art-GMS
GRK: ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου
INT: the region around of Jordan

Matthew 3:13 Art-GMS
GRK: τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ'
INT: John to be baptized by

Matthew 3:16 Art-GNS
GRK: ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ
INT: went up from the water and

Matthew 3:16 Art-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον
INT: the Spirit of God descending

Matthew 4:1 Art-GNS
GRK: ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι
INT: wilderness by the Spirit to be tempted

Matthew 4:1 Art-GMS
GRK: πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου
INT: to be tempted by the devil

Matthew 4:3 Art-GMS
GRK: υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ
INT: Son you are of God speak

Matthew 4:5 Art-GNS
GRK: τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
INT: the pinnacle of the temple

Matthew 4:6 Art-GMS
GRK: υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε
INT: Son you are of God throw

Matthew 4:8 Art-GMS
GRK: τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ
INT: the kingdoms of the world and

Matthew 4:14 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Isaiah the prophet saying

Matthew 4:15 Art-GMS
GRK: θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία
INT: of [the] sea beyond the Jordan Galilee

Matthew 4:21 Art-GMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
INT: James the [son] of Zebedee and

Matthew 4:21 Art-GMS
GRK: μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν
INT: with Zebedee the father of them

Matthew 4:25 Art-GMS
GRK: καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
INT: and beyond the Jordan

Matthew 5:14 Art-GMS
GRK: τὸ φῶς τοῦ κόσμου οὐ
INT: the light of the world not

Matthew 5:18 Art-GMS
GRK: παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως
INT: shall pass away from the law until

Matthew 5:22 Art-GNS
GRK: τὴν γέενναν τοῦ πυρός
INT: the hell of fire

Matthew 5:24 Art-GNS
GRK: σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ
INT: of you before the altar and

Matthew 5:34 Art-GMS
GRK: θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ
INT: throne it is of God

Matthew 5:35 Art-GMS
GRK: πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως
INT: city it is of the great King

Matthew 5:37 Art-GMS
GRK: τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν
INT: than these from evil comes

Matthew 5:45 Art-GMS
GRK: γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
NAS: of your Father who is in heaven;
KJV: of your Father which is in heaven:
INT: you might be sons of the Father of you

Matthew 5:45 Art-GMS
GRK: πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς
INT: Father of you who is in [the] heavens

Matthew 6:8 Art-GMS
GRK: ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι
INT: you have before you ask

Matthew 6:13 Art-GMS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι
INT: us from evil For

Matthew 6:22 Art-GNS
GRK: Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν
INT: The lamp of the body is

Matthew 6:24 Art-GMS
GRK: ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει
INT: he will be devoted to and the other he will despise

Matthew 6:25 Art-GNS
GRK: τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
INT: the body than clothing

Matthew 6:26 Art-GMS
GRK: τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι
INT: the birds of the air that

Matthew 6:28 Art-GMS
GRK: τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
INT: the lilies of the field how

Matthew 6:30 Art-GMS
GRK: τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον
INT: the grass of the field today

Matthew 6:33 Art-GMS
GRK: τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ
INT: the kingdom of God and

Matthew 7:3 Art-GMS
GRK: τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου
INT: the eye the brother of you

Matthew 7:4 Art-GMS
GRK: κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου
INT: speck from the eye of you

Matthew 7:5 Art-GMS
GRK: πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ
INT: first out of the eye of you

Matthew 7:5 Art-GMS
GRK: κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ
INT: speck out of the eye of the

Matthew 7:5 Art-GMS
GRK: τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου
INT: the eye of the brother of you

Matthew 7:21 Art-GMS
GRK: τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου
INT: the will the Father of me

Matthew 7:21 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς
INT: Father of me who [is] in the

Matthew 8:1 Art-GNS
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν
INT: he from the mountain followed

Matthew 8:17 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Isaiah the prophet saying

Matthew 8:20 Art-GMS
GRK: τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
INT: the birds of the air nests

Matthew 8:20 Art-GMS
GRK: δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
INT: and [the] Son of man nowhere

Matthew 8:29 Art-GMS
GRK: σοί υἱὲ τοῦ θεοῦ ἦλθες
INT: to you Son of God are you come

Matthew 8:32 Art-GMS
GRK: ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς
INT: herd down the steep bank into

Matthew 9:6 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ
INT: the Son of man on

Matthew 9:15 Art-GMS
GRK: οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν
INT: the sons of the bridechamber mourn

Matthew 9:16 Art-GNS
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ
INT: of it from the garment and

Matthew 9:20 Art-GNS
GRK: ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ
INT: behind touched the fringe of the

Matthew 9:20 Art-GNS
GRK: τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
INT: the fringe of the clothing of him

Matthew 9:21 Art-GNS
GRK: μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
INT: only I shall touch the clothing of him

Matthew 9:23 Art-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ
INT: the house of the ruler and

Matthew 9:33 Art-GNS
GRK: καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν
INT: And having been cast out the demon spoke

Matthew 9:38 Art-GMS
GRK: δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ
INT: pray earnestly to therefore the Lord of the

Matthew 9:38 Art-GMS
GRK: τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως
INT: the Lord of the harvest that

Matthew 10:2 Art-GMS
GRK: Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
INT: James the [son] of Zebedee and

Matthew 10:3 Art-GMS
GRK: Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ
INT: James the [son] of Alphaeus and

Matthew 10:20 Art-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν
INT: the Spirit of the Father of you

Matthew 10:23 Art-GMS
GRK: τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως
INT: the cities of Israel until

Matthew 10:23 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
INT: the Son of man

Matthew 10:29 Art-GMS
GRK: γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
INT: ground apart from the Father of you

Matthew 10:32 Art-GMS
GRK: αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου
INT: him before the Father of me

Matthew 10:32 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς
INT: Father of me who [is] in the

Matthew 10:33 Art-GMS
GRK: αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου
INT: him before the Father of me

Matthew 10:33 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς
INT: Father of me who [is] in the

Matthew 10:35 Art-GMS
GRK: ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
INT: a man against the Father of him

Matthew 10:36 Art-GMS
GRK: καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ
INT: And enemies of the man the

Matthew 11:1 Art-GMS
GRK: μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ
INT: he departed from there to teach and

Matthew 11:2 Art-GMS
GRK: τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας
INT: the works of the Christ having sent

Matthew 11:11 Art-GMS
GRK: μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ὁ
INT: one greater than John the Baptist

Matthew 11:12 Art-GMS
GRK: ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως
INT: days of John the Baptist until

Matthew 11:19 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων
INT: the Son the of man eating

Matthew 11:25 Art-GMS
GRK: πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ
INT: O Father Lord of the heaven and

Matthew 11:27 Art-GMS
GRK: παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου
INT: were delivered by the Father of me

Matthew 12:4 Art-GMS
GRK: τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ
INT: the house of God and

Matthew 12:6 Art-GNS
GRK: ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν
INT: to you that the temple a greater

Matthew 12:8 Art-GNS
GRK: γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ
INT: indeed is of the Sabbath the

Matthew 12:8 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
INT: the son of the man

Matthew 12:17 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Isaiah the prophet saying

Matthew 12:28 Art-GMS
GRK: ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
INT: the kingdom of God

Matthew 12:29 Art-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ
INT: the house of the strong [man] and

Matthew 12:31 Art-GNS
GRK: ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία
INT: and [the] against the Spirit blasphemy

Matthew 12:32 Art-GMS
GRK: λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ
INT: a word against the Son the

Matthew 12:32 Art-GMS
GRK: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται
INT: the Son the of man it will be forgiven

Matthew 12:32 Art-GNS
GRK: εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ
INT: speaks against the Spirit the

Matthew 12:32 Art-GNS
GRK: τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ
INT: the Spirit the Holy not

Matthew 12:33 Art-GMS
GRK: ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ
INT: out of indeed the fruit the

Matthew 12:34 Art-GNS
GRK: ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς
INT: out of indeed the abundance of the

Matthew 12:35 Art-GMS
GRK: ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ
INT: man out of his good treasure

Matthew 12:35 Art-GMS
GRK: ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ
INT: man out of his evil treasure

Matthew 12:39 Art-GMS
GRK: σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου
INT: sign of Jonah the prophet

Matthew 12:40 Art-GNS
GRK: τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς
INT: the belly of the great fish three

Matthew 12:40 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν
INT: the Son the of man in

Matthew 12:43 Art-GMS
GRK: ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται
INT: is gone out from the man it goes

Matthew 12:45 Art-GMS
GRK: τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου
INT: the last the man of that

Matthew 12:50 Art-GMS
GRK: τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου
INT: the will the Father of me

Matthew 12:50 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
INT: Father of me who [is] in [the] heavens

Matthew 13:3 Art-GMS
GRK: ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν
INT: the sower to sow

Matthew 13:15 Art-GMS
GRK: ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου
INT: the heart people of this

Matthew 13:18 Art-GMS
GRK: τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος
INT: the parable of the having sown

Matthew 13:22 Art-GMS
GRK: ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ
INT: the care the age and

Matthew 13:22 Art-GMS
GRK: ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει
INT: the deceit of riches choke

Matthew 13:25 Art-GMS
GRK: ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ
INT: in [the] midst of the wheat and

Matthew 13:27 Art-GMS
GRK: οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον
INT: the servants of the master of the house said

Matthew 13:30 Art-GMS
GRK: ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ καὶ
INT: both until the harvest and

Matthew 13:30 Art-GMS
GRK: ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ
INT: in the time of the harvest I will say

Matthew 13:32 Art-GMS
GRK: τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
INT: the birds of the air and

Matthew 13:35 Art-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: having been spoken by the prophet saying

Matthew 13:36 Art-GMS
GRK: τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ
INT: of the weeds of the field

Matthew 13:37 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
INT: the Son of man

Matthew 13:38 Art-GMS
GRK: οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ
INT: the sons of the evil [one]

Matthew 13:40 Art-GMS
GRK: τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
INT: the completion of the age

Matthew 13:41 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς
INT: the Son the of man the

Matthew 13:42 Art-GNS
GRK: τὴν κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ
INT: the furnace of the fire there

Matthew 13:43 Art-GMS
GRK: τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν
INT: the kingdom of the Father of them

Matthew 13:49 Art-GMS
GRK: τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται
INT: the completion of the age will go out

Matthew 13:50 Art-GNS
GRK: τὴν κάμινον τοῦ πυρός ἐκεῖ
INT: the furnace of the fire there

Matthew 13:52 Art-GMS
GRK: ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ
INT: puts forth out of the treasure of him

Matthew 13:55 Art-GMS
GRK: ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός
INT: is the of the carpenter son

Matthew 14:3 Art-GMS
GRK: γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
INT: wife of Philip the brother of him

Matthew 14:6 Art-GMS
GRK: δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο
INT: moreover having been celebrated of Herod danced

Matthew 14:8 Art-GMS
GRK: κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
INT: head of John the Baptist

Matthew 14:19 Art-GMS
GRK: ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου λαβὼν
INT: to sit down on the grass having taken

Matthew 14:26 Art-GMS
GRK: καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν
INT: And in fear they cried out

Matthew 14:29 Art-GNS
GRK: καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ
INT: having descended from the boat

Matthew 14:35 Art-GMS
GRK: οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου
INT: the men the place of that

Matthew 14:36 Art-GNS
GRK: μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ
INT: only they might touch the fringe of the

Matthew 14:36 Art-GNS
GRK: τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
INT: the fringe of the clothing of him

Matthew 15:3 Art-GMS
GRK: τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ
INT: the commandment of God on account of

Matthew 15:6 Art-GMS
GRK: τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ
INT: the commandment of God on account of

Matthew 15:11 Art-GNS
GRK: ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο
INT: goes forth out of the mouth this

Matthew 15:18 Art-GNS
GRK: ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ
INT: go forth out of the mouth out of

Matthew 16:1 Art-GMS
GRK: σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι
INT: a sign out of heaven to show

Matthew 16:3 Art-GMS
GRK: μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε
INT: indeed appearance of the sky you know [how]

Matthew 16:13 Art-GMS
GRK: τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
INT: the Son of man

Matthew 16:16 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ
INT: the Son of God the

Matthew 16:16 Art-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
INT: of God the living

Matthew 16:23 Art-GMS
GRK: φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ
INT: your thoughts are of the things of God but

Matthew 16:27 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
INT: the Son of the man to come

Matthew 16:27 Art-GMS
GRK: τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
INT: the glory the Father of him

Matthew 16:28 Art-GMS
GRK: τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον
INT: the Son the of man coming

Matthew 17:9 Art-GNS
GRK: αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο
INT: they from the mountain instructed

Matthew 17:9 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ
INT: the Son of man from among [the]

Matthew 17:12 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει
INT: the Son of man is about

Matthew 17:13 Art-GMS
GRK: περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν
INT: concerning John the Baptist he spoke

Matthew 17:22 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι
INT: the Son the of man to be betrayed

Matthew 18:9 Art-GNS
GRK: τὴν γέενναν τοῦ πυρός
INT: the hell of the fire

Matthew 18:10 Art-GMS
GRK: τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
INT: the face of the Father of me

Matthew 18:10 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
INT: Father of me who [is] in [the] heavens

Matthew 18:11 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι
INT: the Son of man to save

Matthew 18:14 Art-GMS
GRK: θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός ὑμῶν
KJV: your Father which is in heaven,
INT: [the] will of the Father of you

Matthew 18:14 Art-GMS
GRK: πατρός ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς
INT: Father of you who [is] in [the] heavens

Matthew 18:19 Art-GMS
GRK: αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου
INT: to them by the Father of me

Matthew 18:19 Art-GMS
GRK: πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
INT: Father of me who [is] in [the] heavens

Matthew 18:27 Art-GMS
GRK: ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
INT: the master the servant of that

Matthew 19:1 Art-GMS
GRK: Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου
INT: of Judea beyond the Jordan

Matthew 19:10 Art-GMS
GRK: ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ
INT: the case of the man with

Matthew 19:17 Art-GNS
GRK: ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ εἷς
INT: ask you about what is good Only One

Matthew 19:24 Art-GMS
GRK: τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
INT: the kingdom of God

Matthew 19:28 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ
INT: the Son the of man upon

Matthew 19:28 Art-GMS
GRK: δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
INT: twelve tribes of Israel

Matthew 19:29 Art-GNS
GRK: ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ μου ὀνόματος
INT: lands for the sake of my name

Matthew 20:8 Art-GMS
GRK: ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ
INT: the master of the vineyard to

Matthew 20:11 Art-GMS
GRK: ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
INT: they grumbled against the master of the house

Matthew 20:18 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται
INT: the Son the of man will be betrayed

Matthew 20:23 Art-GMS
GRK: ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου
INT: it has been prepared by the Father of me

Matthew 20:28 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
INT: the Son the of man not

Matthew 21:4 Art-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: having been spoken by the prophet saying

Matthew 21:23 Art-GMS
GRK: οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες
INT: the elders of the people saying

Matthew 21:31 Art-GMS
GRK: τὸ θέλημα τοῦ πατρός λέγουσιν
INT: the will of the father They say

Matthew 21:31 Art-GMS
GRK: τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
INT: the kingdom of God

Matthew 21:32 Art-GMS
GRK: μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ
INT: did repent afterward to believe him

Matthew 21:39 Art-GMS
GRK: ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ
INT: they cast [him] out of the vineyard and

Matthew 21:40 Art-GMS
GRK: ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί
INT: the master of the vineyard what

Matthew 21:43 Art-GMS
GRK: ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ
INT: the kingdom of God and

Matthew 22:16 Art-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν
INT: the way of God in

Matthew 22:19 Art-GMS
GRK: τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου οἱ
INT: the coin of the tribute

Matthew 22:21 Art-GMS
GRK: καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ
INT: and the things of God

Matthew 22:29 Art-GMS
GRK: τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
INT: the power of God

Matthew 22:31 Art-GMS
GRK: ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος
INT: to you by God saying

Matthew 22:42 Art-GMS
GRK: δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ τίνος
INT: think concerning the Christ of whom

Matthew 22:42 Art-GMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυίδ
INT: They say to him of David

Matthew 23:16 Art-GMS
GRK: τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει
INT: the gold of the temple is bound by his oath

Matthew 23:22 Art-GMS
GRK: τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ
INT: the throne of God and

Matthew 23:23 Art-GMS
GRK: τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν
INT: the weightier [matters] of the law

Matthew 23:25 Art-GNS
GRK: τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ
INT: the outside of the cup and

Matthew 23:26 Art-GNS
GRK: τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ
INT: the inside of the cup and

Matthew 23:35 Art-GNS
GRK: γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ
INT: earth from the blood of Abel

Matthew 23:35 Art-GMS
GRK: αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως
INT: blood of Abel the righteous to

Matthew 23:35 Art-GNS
GRK: δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου
INT: righteous to the blood of Zechariah

Matthew 23:35 Art-GMS
GRK: ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ
INT: you murdered between the temple and

Matthew 23:35 Art-GNS
GRK: ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου
INT: temple and the altar

Matthew 24:1 Art-GNS
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο
INT: Jesus from the temple went away

Matthew 24:1 Art-GNS
GRK: τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ
INT: the buildings of the temple

Matthew 24:3 Art-GNS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν
INT: he upon the mount

Matthew 24:3 Art-GMS
GRK: καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος
INT: and the completion of the age

Matthew 24:15 Art-GMS
GRK: διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς
INT: by Daniel the prophet standing

Matthew 24:17 Art-GNS
GRK: ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ
INT: the [one] on the housetop not

Matthew 24:21 Art-GMS
GRK: κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ'
INT: of [the] world until now no

Matthew 24:27 Art-GMS
GRK: ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
INT: the coming of the Son

Matthew 24:27 Art-GMS
GRK: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
INT: of the Son of man

Matthew 24:29 Art-GMS
GRK: πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
INT: will fall from the sky and

Matthew 24:30 Art-GMS
GRK: τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ
INT: the sign of the Son the

Matthew 24:30 Art-GMS
GRK: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν
INT: of the Son the of man in

Matthew 24:30 Art-GMS
GRK: τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον
INT: the Son of man coming

Matthew 24:30 Art-GMS
GRK: τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ
INT: the clouds of heaven with

Matthew 24:37 Art-GMS
GRK: αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε οὕτως
INT: the days of the Noah so

Matthew 24:37 Art-GMS
GRK: ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
INT: the coming of the Son

Matthew 24:37 Art-GMS
GRK: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
INT: of the Son of man

Matthew 24:38 Art-GMS
GRK: ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες
INT: before the flood eating

Matthew 24:39 Art-GMS
GRK: ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
INT: the coming of the Son

Matthew 24:39 Art-GMS
GRK: τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
INT: of the Son of man

Matthew 24:44 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
INT: the Son the of man comes

Matthew 24:45 Art-GMS
GRK: οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς
INT: household of him to give to them

Matthew 24:50 Art-GMS
GRK: ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
INT: the master the servant of that

Matthew 25:1 Art-GMS
GRK: εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου
INT: to meet the bridegroom

Matthew 25:5 Art-GMS
GRK: χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν
INT: delaying moreover the bridegroom they became drowsy

Matthew 25:8 Art-GNS
GRK: ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν
INT: us of the oil of you

Matthew 25:13 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
INT: the Son of man comes

Matthew 25:18 Art-GMS
GRK: τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ
INT: the money of the master of him

Matthew 25:21 Art-GMS
GRK: τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου
INT: the joy of the master of you

Matthew 25:23 Art-GMS
GRK: τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου
INT: the joy of the master of you

Matthew 25:29 Art-GMS
GRK: καὶ περισσευθήσεται τοῦ δὲ μὴ
INT: and [he] will have in abundance moreover not

Matthew 25:31 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν
INT: the Son of man in

Matthew 25:34 Art-GMS
GRK: οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου
INT: the blessed of the Father of me

Matthew 26:2 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται
INT: the Son of man is betrayed

Matthew 26:3 Art-GMS
GRK: οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς
INT: the elders of the people in

Matthew 26:3 Art-GMS
GRK: τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ
INT: the court of the high priest who

Matthew 26:3 Art-GMS
GRK: τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καιάφα
INT: of the high priest who was called Caiaphas

Matthew 26:6 Art-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ
INT: moreover Jesus

Matthew 26:6 Art-GMS
GRK: οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
INT: house of Simon the leper

Matthew 26:12 Art-GNS
GRK: τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου
INT: this on the body of me

Matthew 26:24 Art-GMS
GRK: μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
INT: indeed [the] Son of man goes

Matthew 26:24 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται
INT: the Son of man is betrayed

Matthew 26:29 Art-GNS
GRK: ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς
INT: of this the fruit of the

Matthew 26:29 Art-GMS
GRK: τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου
INT: the kingdom the Father of me

Matthew 26:45 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται
INT: the Son of man is betrayed

Matthew 26:47 Art-GMS
GRK: καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
INT: and elders of the people

Matthew 26:51 Art-GMS
GRK: τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν
INT: the servant of the high priest cut off

Matthew 26:58 Art-GMS
GRK: τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ
INT: to the court of the high priest and

Matthew 26:59 Art-GMS
GRK: ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως
INT: false evidence against Jesus so that

Matthew 26:61 Art-GMS
GRK: τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ
INT: the temple of God and

Matthew 26:63 Art-GMS
GRK: σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ
INT: you by God the

Matthew 26:63 Art-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα
INT: God the living that

Matthew 26:63 Art-GMS
GRK: ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
INT: the Son of God

Matthew 26:64 Art-GMS
GRK: τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον
INT: the Son of man sitting

Matthew 26:64 Art-GMS
GRK: τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
INT: the clouds of heaven

Matthew 26:69 Art-GMS
GRK: μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου
INT: with Jesus the Galilean

Matthew 26:71 Art-GMS
GRK: μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
INT: with Jesus of Nazareth

Matthew 26:75 Art-GNS
GRK: ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ
INT: Peter the word of Jesus

Matthew 27:1 Art-GMS
GRK: οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ
INT: the elders of the people against

Matthew 27:1 Art-GMS
GRK: λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε
INT: people against Jesus so that

Matthew 27:7 Art-GMS
GRK: τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς
INT: the field of the potter for

Matthew 27:9 Art-GMS
GRK: διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Jeremiah the prophet saying

Matthew 27:9 Art-GMS
GRK: τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν
INT: the price of him who was set a price on whom

Matthew 27:10 Art-GMS
GRK: τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως καθὰ
INT: the field of the potter as

Matthew 27:11 Art-GMS
GRK: ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ
INT: stood before the governor and

Matthew 27:19 Art-GNS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν
INT: he on the judgment seat sent

Matthew 27:24 Art-GMS
GRK: χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων
INT: hands before the crowd saying

Matthew 27:24 Art-GNS
GRK: εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου
INT: I am of the blood of this

Matthew 27:27 Art-GMS
GRK: οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες
INT: the soldiers of the governor having taken with [them]

Matthew 27:35 Art-GMS
GRK: ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου διεμερίσαντο
INT: was spoken by the prophet They divided

Matthew 27:40 Art-GMS
GRK: υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ καὶ
INT: son you are of God moreover

Matthew 27:40 Art-GMS
GRK: κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
INT: descend from the cross

Matthew 27:42 Art-GMS
GRK: νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ
INT: now from the cross and

Matthew 27:51 Art-GMS
GRK: τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη
INT: the veil of the temple was torn

Matthew 27:56 Art-GMS
GRK: Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ
INT: Mary the of James and

Matthew 27:58 Art-GMS
GRK: τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ τότε
INT: the body of Jesus Then

Matthew 27:60 Art-GNS
GRK: τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν
INT: to the door of the tomb went away

Matthew 27:61 Art-GMS
GRK: καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου
INT: sitting opposite the tomb

Matthew 28:4 Art-GMS
GRK: ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ
INT: from moreover the fear of him

Matthew 28:8 Art-GNS
GRK: ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ
INT: quickly from the tomb with

Matthew 28:14 Art-GMS
GRK: τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς
INT: this by the governor we

Matthew 28:19 Art-GMS
GRK: τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ
INT: the name of the Father and

Matthew 28:19 Art-GMS
GRK: πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ
INT: Father and of the Son and

Matthew 28:19 Art-GNS
GRK: υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
INT: Son and of the Holy Spirit

Matthew 28:20 Art-GMS
GRK: τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
INT: the completion of the age

Mark 1:1 Art-GNS
GRK: ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ
INT: BEGINNING of the gospel of Jesus

Mark 1:10 Art-GNS
GRK: ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν
INT: going up from the water he saw

Mark 1:13 Art-GMS
GRK: πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ
INT: tempted by Satan and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page