3588. ὁ, (ho, hé, to)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3588. ὁ, (ho, hé, to) — 20012 Occurrences

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ
INT: Abraham was father of Issac Isaac

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ Ἰακὼβ
INT: moreover was father of Jacob Jacob

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ
INT: moreover was father of Judah and

Matthew 1:2 Art-AMP
GRK: Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
INT: Judah and the brothers of him

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ
INT: moreover was father of Perez and

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ
INT: Perez and Zerah of

Matthew 1:3 Art-GFS
GRK: Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ Φαρὲς
INT: Zerah of Tamar Perez

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ Ἑσρὼμ
INT: moreover was father of Hezron Hezron

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
INT: moreover was father of Ram

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ Ἀμιναδὰβ
INT: moreover was father of Amminadab Amminadab

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών Ναασσὼν
INT: moreover was father of Nahshon Nahshon

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών
INT: moreover was father of Salmon

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς ἐκ
INT: moreover was father of Boaz of

Matthew 1:5 Art-GFS
GRK: Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ Βοὲς
INT: Boaz of Rahab Boaz

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ
INT: moreover was father of Obed of

Matthew 1:5 Art-GFS
GRK: Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ Ἰωβὴδ
INT: Obed of Ruth Obed

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
INT: moreover was father of Jesse

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν
KJV: of her [that had been the wife] of Urias;
INT: moreover was father of David the

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα Δαυὶδ
INT: David the king David

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ
INT: moreover was father of Solomon of

Matthew 1:6 Art-GFS
GRK: Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου
INT: Solomon of the one [who had been wife] of Uriah

Matthew 1:6 Art-GMS
GRK: ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου
INT: of the one [who had been wife] of Uriah

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ Ῥοβοὰμ
INT: moreover was father of Rehoboam Rehoboam

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά Ἀβιὰ
INT: moreover was father of Abijah Abijah

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ
INT: moreover was father of Asa

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ Ἰωσαφὰτ
INT: moreover was father of Jehoshaphat Jehoshaphat

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ Ἰωρὰμ
INT: moreover was father of Joram Joram

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν
INT: moreover was father of Uzziah

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ Ἰωαθὰμ
INT: moreover was father of Jotham Jotham

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ Ἀχὰζ
INT: moreover was father of Ahaz Ahaz

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν
INT: moreover was father of Hezekiah

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς
INT: moreover was father of Manasseh Manasseh

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς Ἀμὼς
INT: moreover was father of Amos Amos

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν
INT: moreover was father of Josiah

Matthew 1:11 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ
INT: moreover was father of Jechoniah and

Matthew 1:11 Art-AMP
GRK: Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
INT: Jechoniah and the brothers of him

Matthew 1:11 Art-GFS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: of him at [the time] of the deportation to Babylon

Matthew 1:12 Art-AFS
GRK: Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος
INT: After moreover the deportation to Babylon

Matthew 1:12 Art-AMS
GRK: Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ
INT: Jechoniah was father of Shealtiel Shealtiel

Matthew 1:12 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ
INT: moreover was father of Zerubbabel

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ Ἀβιοὺδ
INT: moreover was father of Abiud Abiud

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ Ἐλιακὶμ
INT: moreover was father of Eliakim Eliakim

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ
INT: moreover was father of Azor

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ Σαδὼκ
INT: moreover was father of Zadok Zadok

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ Ἀχὶμ
INT: moreover was father of Achim Achim

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ
INT: moreover was father of Eliud

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ Ἐλεάζαρ
INT: moreover was father of Eleazar Eleazar

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν Ματθὰν
INT: moreover was father of Matthan Matthan

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
INT: moreover was father of Jacob

Matthew 1:16 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν
KJV: was born Jesus, who is called Christ.
INT: moreover was father of Joseph the

Matthew 1:16 Art-AMS
GRK: τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας
INT: Joseph the husband of Mary

Matthew 1:16 Art-NMS
GRK: ἐγεννήθη Ἰησοῦς λεγόμενος Χριστός
INT: was born Jesus who is called Christ

Matthew 1:17 Art-NFP
GRK: Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ
INT: all Therefore the generations from

Matthew 1:17 Art-GFS
GRK: Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: David until the deportation to Babylon

Matthew 1:17 Art-GFS
GRK: καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: and from the deportation to Babylon

Matthew 1:17 Art-GMS
GRK: Βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ
INT: to Babylon to the Christ generations

Matthew 1:18 Art-GMS
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ
INT: now of Jesus

Matthew 1:18 Art-NFS
GRK: ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ γένεσις οὕτως
INT: of Jesus Christ the birth thus

Matthew 1:18 Art-GFS
GRK: ἦν Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ
INT: came about having been betrothed the mother of him

Matthew 1:18 Art-DMS
GRK: αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν
INT: of him Mary to Joseph before

Matthew 1:19 Art-NMS
GRK: Ἰωσὴφ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς
INT: Joseph moreover the husband of her

Matthew 1:20 Art-AFS
GRK: παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου
NAS: as your wife; for the Child who has been conceived
INT: to take to [you] Mary [as] the wife of you

Matthew 1:20 Art-NNS
GRK: γυναῖκά σου τὸ γὰρ ἐν
INT: wife of you that which indeed in

Matthew 1:21 Art-ANS
GRK: καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and you will call the name of him

Matthew 1:21 Art-AMS
GRK: γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
INT: indeed will save the people of him

Matthew 1:21 Art-GFP
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
INT: of him from the sins of them

Matthew 1:22 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
NAS: to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 1:22 Art-GMS
GRK: Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: the Lord through the prophet saying

Matthew 1:23 Art-NFS
GRK: Ἰδοὺ παρθένος ἐν
INT: Behold the virgin in

Matthew 1:23 Art-ANS
GRK: καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and they will call the name of him

Matthew 1:23 Art-NMS
GRK: Μεθ' ἡμῶν θεός
INT: With us God

Matthew 1:24 Art-NMS
GRK: Ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ
INT: having been awoken moreover Joseph from

Matthew 1:24 Art-GMS
GRK: Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν
INT: Joseph from the sleep did

Matthew 1:24 Art-NMS
GRK: προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου
INT: had commanded him the angel of [the] Lord

Matthew 1:24 Art-AFS
GRK: καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: and took to [him] the wife of him

Matthew 1:25 Art-ANS
GRK: καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and he called the name of him

Matthew 2:1 Art-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ
INT: moreover Jesus

Matthew 2:1 Art-GFS
GRK: ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν
INT: in Bethlehem of Judea in

Matthew 2:1 Art-GMS
GRK: ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδοὺ
INT: [the] days of Herod the king behold

Matthew 2:2 Art-NMS
GRK: Ποῦ ἐστὶν τεχθεὶς βασιλεὺς
INT: Where is the [one] having been born King

Matthew 2:2 Art-GMP
GRK: τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν
INT: having been born King of the Jews we saw

Matthew 2:2 Art-AMS
GRK: γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν
INT: indeed of him the star in

Matthew 2:2 Art-DFS
GRK: ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ
INT: star in the east and

Matthew 2:3 Art-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ βασιλεὺς Ἡρῴδης
INT: Having heard moreover the king Herod

Matthew 2:4 Art-AMP
GRK: συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
INT: having gathered together all the chief priests and

Matthew 2:4 Art-GMS
GRK: καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο
INT: and scribes of the people he inquired

Matthew 2:4 Art-NMS
GRK: αὐτῶν ποῦ χριστὸς γεννᾶται
INT: them where the Christ was to be born

Matthew 2:5 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: moreover they said

Matthew 2:5 Art-GFS
GRK: Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας οὕτως
INT: In Bethlehem of Judea thus

Matthew 2:5 Art-GMS
GRK: γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου
INT: it has been written by the prophet

Matthew 2:6 Art-DMP
GRK: εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα
INT: are among the rulers of Judah

Matthew 2:6 Art-AMS
GRK: ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου
INT: who will shepherd the people of me

Matthew 2:6 Art-AMS
GRK: λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
INT: people of me Israel

Matthew 2:7 Art-AMP
GRK: λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν
INT: secretly having called the magi inquired earnestly

Matthew 2:7 Art-AMS
GRK: παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ
INT: of them the time of the

Matthew 2:7 Art-GMS
GRK: τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
INT: the time of the appearing star

Matthew 2:8 Art-GNS
GRK: ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν
INT: carefully for the child when

Matthew 2:9 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες
INT: moreover having heard

Matthew 2:9 Art-GMS
GRK: δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν
INT: moreover having heard the king went away

Matthew 2:9 Art-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀστὴρ ὃν
INT: and behold the star which

Matthew 2:9 Art-DFS
GRK: εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν
INT: they saw in the east went before

Matthew 2:9 Art-NNS
GRK: οὗ ἦν τὸ παιδίον
INT: where was the child

Matthew 2:10 Art-AMS
GRK: ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν
INT: having seen moreover the star they rejoiced [with]

Matthew 2:11 Art-AFS
GRK: ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον
INT: having come into the house they found

Matthew 2:11 Art-ANS
GRK: οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ
INT: house they found the child with

Matthew 2:11 Art-GFS
GRK: μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ
INT: with Mary the mother of him

Matthew 2:11 Art-AMP
GRK: καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν
INT: and having opened the treasures of them

Matthew 2:12 Art-AFS
GRK: ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν
INT: they withdrew into the country of them

Matthew 2:13 Art-DMS
GRK: κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων
INT: in a dream to Joseph saying

Matthew 2:13 Art-ANS
GRK: Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ
INT: Having risen take with [you] the child and

Matthew 2:13 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:13 Art-ANS
GRK: Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ
INT: Herod to seek the child

Matthew 2:13 Art-GMS
GRK: τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
INT: the child to destroy him

Matthew 2:14 Art-NMS
GRK: δὲ ἐγερθεὶς
INT: moreover he having risen

Matthew 2:14 Art-ANS
GRK: ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ
INT: he having risen took with [him] the child and

Matthew 2:14 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:15 Art-GFS
GRK: ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου
NAS: [This was] to fulfill what had been spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: there until the death of Herod

Matthew 2:15 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 2:15 Art-GMS
GRK: Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: Lord through the prophet saying

Matthew 2:15 Art-AMS
GRK: Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου
INT: of Egypt have I called the Son of me

Matthew 2:16 Art-GMP
GRK: ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη
INT: he had been tricked by the magi was enraged

Matthew 2:16 Art-AMP
GRK: ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς
INT: he put to death all the boys that [were]

Matthew 2:16 Art-AMP
GRK: τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ
INT: the boys that [were] in Bethlehem

Matthew 2:16 Art-DNP
GRK: ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς
INT: in all the vicinity of it

Matthew 2:16 Art-AMS
GRK: κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν
INT: under according to the time which

Matthew 2:16 Art-GMP
GRK: ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων
INT: he had ascertained from the magi

Matthew 2:17 Art-NNS
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: Then what had been spoken through
KJV: was fulfilled that which was spoken
INT: Then was fulfilled that having been spoken by

Matthew 2:17 Art-GMS
GRK: διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Jeremiah the prophet saying

Matthew 2:18 Art-ANP
GRK: Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς
INT: Rachel weeping [for] the children of her

Matthew 2:19 Art-GMS
GRK: Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ
INT: having died moreover Herod behold

Matthew 2:19 Art-DMS
GRK: κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν
INT: in a dream to Joseph in

Matthew 2:20 Art-ANS
GRK: Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ
NAS: of Israel; for those who sought
KJV: they are dead which sought
INT: Having risen take with [you] the child and

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:20 Art-NMP
GRK: τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν
INT: they have died indeed who were seeking the

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ
INT: who were seeking the life of the

Matthew 2:20 Art-GNS
GRK: τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου
INT: the life of the child

Matthew 2:21 Art-NMS
GRK: δὲ ἐγερθεὶς
INT: moreover he having risen

Matthew 2:21 Art-ANS
GRK: ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ
INT: he having risen took with [him] the child and

Matthew 2:21 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:22 Art-GFS
GRK: Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ
INT: Archelaus reigns over Judea in place of

Matthew 2:22 Art-GMS
GRK: Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
INT: Judea in place of the father of him

Matthew 2:22 Art-ANP
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς
INT: he withdrew into the district

Matthew 2:22 Art-GFS
GRK: τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας
INT: the district of Galilee

Matthew 2:23 Art-NNS
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: so that should be fulfilled that having been spoken through

Matthew 2:23 Art-GMP
GRK: ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι
INT: having been spoken through the prophets that

Matthew 3:1 Art-DFP
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις
INT: in moreover the days those

Matthew 3:1 Art-NMS
GRK: παραγίνεται Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων
INT: comes John the Baptist proclaiming

Matthew 3:1 Art-DFS
GRK: κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς
INT: proclaiming in the wilderness

Matthew 3:1 Art-GFS
GRK: τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
INT: the wilderness of Judea

Matthew 3:2 Art-NFS
GRK: ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν
INT: has drawn near indeed the kingdom of the

Matthew 3:2 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 3:3 Art-NMS
GRK: γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ
INT: indeed is the [one] having been spoken of through

Matthew 3:3 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: through Isaiah the prophet saying

Matthew 3:3 Art-DFS
GRK: βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Matthew 3:3 Art-AFS
GRK: ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου
INT: wilderness Prepare the way of [the] Lord

Matthew 3:3 Art-AFP
GRK: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
INT: straight make the paths of him

Matthew 3:4 Art-NMS
GRK: Αὐτὸς δὲ Ἰωάννης εἶχεν
INT: himself moreover John had

Matthew 3:4 Art-ANS
GRK: Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
INT: John had the garment of him

Matthew 3:4 Art-AFS
GRK: δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ
INT: of leather about the waist of him

Matthew 3:4 Art-NFS
GRK: ὀσφὺν αὐτοῦ δὲ τροφὴ
INT: waist of him and [the] food

Matthew 3:5 Art-NFS
GRK: καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ
INT: and all Judea and

Matthew 3:5 Art-NFS
GRK: καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ
INT: and all the region around of

Matthew 3:5 Art-GMS
GRK: ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου
INT: the region around of Jordan

Matthew 3:6 Art-DMS
GRK: ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
INT: were baptized in the Jordan River

Matthew 3:6 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
INT: him confessing the sins of them

Matthew 3:7 Art-GMP
GRK: δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ
INT: moreover many of the Pharisees and

Matthew 3:7 Art-ANS
GRK: ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ
INT: coming to the baptism of him

Matthew 3:7 Art-GFS
GRK: φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
INT: to flee from the coming wrath

Matthew 3:8 Art-GFS
GRK: καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
INT: fruit worthy of repentance

Matthew 3:9 Art-AMS
GRK: Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω
INT: [For] father we have Abraham I say

Matthew 3:9 Art-NMS
GRK: ὅτι δύναται θεὸς ἐκ
INT: that able is God from

Matthew 3:9 Art-GMP
GRK: θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων
INT: God from the stones these

Matthew 3:9 Art-DMS
GRK: ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
INT: to raise up children for Abraham

Matthew 3:10 Art-NFS
GRK: ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς
INT: already moreover the axe to

Matthew 3:10 Art-AFS
GRK: ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν
INT: axe to the root of the

Matthew 3:10 Art-GNP
GRK: τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται
INT: the root of the trees is applied

Matthew 3:11 Art-NMS
GRK: εἰς μετάνοιαν δὲ ὀπίσω
INT: to repentance moreover after

Matthew 3:11 Art-ANP
GRK: εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι
INT: I am fit the sandals to carry

Matthew 3:12 Art-NNS
GRK: οὗ τὸ πτύον ἐν
INT: Of whom the winnowing fork [is] in

Matthew 3:12 Art-DFS
GRK: πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
INT: winnowing fork [is] in the hand of him

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
INT: and he will clear the threshing floor of him

Matthew 3:12 Art-AMS
GRK: καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ
INT: and will gather the wheat of him

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην τὸ
INT: of him into the barn

Matthew 3:12 Art-ANS
GRK: τὴν ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον
INT: the barn and [the] chaff

Matthew 3:13 Art-NMS
GRK: Τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ
INT: Then comes Jesus from

Matthew 3:13 Art-GFS
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ
INT: Jesus from Galilee to

Matthew 3:13 Art-AMS
GRK: Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς
INT: Galilee to the Jordan to

Matthew 3:13 Art-AMS
GRK: Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ
INT: Jordan to John

Matthew 3:13 Art-GMS
GRK: τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ'
INT: John to be baptized by

Matthew 3:14 Art-NMS
GRK: δὲ Ἰωάννης
INT: moreover John

Matthew 3:15 Art-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
INT: having answered moreover Jesus said

Matthew 3:16 Art-NMS
GRK: βαπτισθεὶς δὲ Ἰησοῦς εὐθὺς
INT: having been baptized moreover Jesus immediately

Matthew 3:16 Art-GNS
GRK: ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ
INT: went up from the water and

Matthew 3:16 Art-NMP
GRK: ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καὶ
INT: were opened to him the heavens and

Matthew 3:16 Art-AMS
GRK: καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ
INT: and he saw the Spirit of

Matthew 3:16 Art-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον
INT: the Spirit of God descending

Matthew 3:17 Art-GMP
GRK: φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα
INT: a voice out of the heavens saying

Matthew 3:17 Art-NMS
GRK: Οὗτός ἐστιν υἱός μου
INT: This is the Son of me

Matthew 3:17 Art-NMS
GRK: υἱός μου ἀγαπητός ἐν
INT: Son of me the beloved in

Matthew 4:1 Art-NMS
GRK: Τότε Ἰησοῦς ἀνήχθη
INT: Then Jesus was led up

Matthew 4:1 Art-AFS
GRK: ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ
INT: was led up into the wilderness by

Matthew 4:1 Art-GNS
GRK: ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι
INT: wilderness by the Spirit to be tempted

Matthew 4:1 Art-GMS
GRK: πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου
INT: to be tempted by the devil

Matthew 4:3 Art-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν
INT: And having come the tempter said

Matthew 4:3 Art-GMS
GRK: υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ
INT: Son you are of God speak

Matthew 4:3 Art-NMP
GRK: εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι
INT: speak that the stones these

Matthew 4:4 Art-NMS
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς
INT: moreover having answered

Matthew 4:4 Art-NMS
GRK: μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ'
INT: alone will live the man but

Matthew 4:5 Art-NMS
GRK: παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς
INT: takes him the devil to

Matthew 4:5 Art-AFS
GRK: διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν
INT: devil to the holy city

Matthew 4:5 Art-ANS
GRK: αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ
INT: him upon the pinnacle of the

Matthew 4:5 Art-GNS
GRK: τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
INT: the pinnacle of the temple

Matthew 4:6 Art-GMS
GRK: υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε
INT: Son you are of God throw

Matthew 4:6 Art-DMP
GRK: γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
INT: indeed to the angels of him

Matthew 4:6 Art-AMS
GRK: πρὸς λίθον τὸν πόδα σου
INT: against a stone the foot of you

Matthew 4:7 Art-NMS
GRK: ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς Πάλιν
INT: Said to him Jesus Again

Matthew 4:7 Art-AMS
GRK: ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν σου
INT: You will test [the] Lord the God of you

Matthew 4:8 Art-NMS
GRK: παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς
INT: takes him the devil to

Matthew 4:8 Art-AFP
GRK: αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ
INT: to him all the kingdoms of the

Matthew 4:8 Art-GMS
GRK: τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ
INT: the kingdoms of the world and

Matthew 4:8 Art-AFS
GRK: κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
INT: world and the glory of them

Matthew 4:10 Art-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ὕπαγε
INT: says to him Jesus Get you away

Matthew 4:10 Art-AMS
GRK: γάρ Κύριον τὸν θεόν σου
INT: indeed [The] Lord the God of you

Matthew 4:11 Art-NMS
GRK: ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος καὶ
INT: leaves him the devil and

Matthew 4:12 Art-AFS
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
INT: he withdrew into Galilee

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν
KJV: Capernaum, which is upon the sea coast,
INT: and having left Nazareth having come

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν
INT: at Capernaum which [is] on the sea-side in

Matthew 4:14 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 4:14 Art-GMS
GRK: διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
INT: by Isaiah the prophet saying

Matthew 4:15 Art-GMS
GRK: θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία
INT: of [the] sea beyond the Jordan Galilee

Matthew 4:15 Art-GNP
GRK: Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
INT: Jordan Galilee of the Gentiles

Matthew 4:16 Art-NMS
GRK: λαὸς ὁ
NAS: LIGHT, AND THOSE WHO WERE SITTING
KJV: The people which sat in
INT: the people who

Matthew 4:16 Art-NMS
GRK: ὁ λαὸς καθήμενος ἐν
KJV: light; and to them which sat in
INT: the people who were sitting in

Matthew 4:16 Art-DMP
GRK: μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
INT: great and to those who were sitting in [the]

Matthew 4:17 Art-NMS
GRK: ΤΟΤΕ ἤρξατο Ἰησοῦς κηρύσσειν
INT: that time began Jesus to proclaim

Matthew 4:17 Art-NFS
GRK: ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν
INT: has drawn near indeed the kingdom of the

Matthew 4:17 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
INT: moreover by the sea

Matthew 4:18 Art-GFS
GRK: τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν
INT: the sea of Galilee he saw

Matthew 4:18 Art-AMS
GRK: ἀδελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον
INT: brothers Simon who is called Peter

Matthew 4:18 Art-AMS
GRK: καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and Andrew the brother of him

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν
INT: a large net into the sea they were

Matthew 4:20 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εὐθέως
INT: moreover immediately

Matthew 4:20 Art-ANP
GRK: εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν
INT: immediately having left the nets they followed

Matthew 4:21 Art-AMS
GRK: ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
KJV: James [the son] of Zebedee,
INT: brothers James the [son] of Zebedee

Matthew 4:21 Art-GMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
INT: James the [son] of Zebedee and

Matthew 4:21 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and John the brother of him

Matthew 4:21 Art-DNS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ
INT: of him in the boat with

Matthew 4:21 Art-GMS
GRK: μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν
INT: with Zebedee the father of them

Matthew 4:21 Art-ANP
GRK: αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν
INT: of them mending the nets of them

Matthew 4:22 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εὐθέως
INT: moreover immediately

Matthew 4:22 Art-ANS
GRK: εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ
INT: immediately having left the boat and

Matthew 4:22 Art-AMS
GRK: πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
INT: boat and the father of them

Matthew 4:23 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων
INT: throughout all Galilee teaching

Matthew 4:23 Art-DFP
GRK: διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
INT: teaching in the synagogues of them

Matthew 4:23 Art-ANS
GRK: καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
INT: and proclaiming the gospel of the

Matthew 4:23 Art-GFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ
INT: the gospel of the kingdom and

Matthew 4:23 Art-DMS
GRK: μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
INT: sickness among the people

Matthew 4:24 Art-NFS
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ
INT: And went out the news of him

Matthew 4:24 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ
INT: into all Syria And

Matthew 4:24 Art-AMP
GRK: αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: to him all sick who were

Matthew 4:25 Art-GFS
GRK: πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: great from Galilee and

Matthew 4:25 Art-GMS
GRK: καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
INT: and beyond the Jordan

Matthew 5:1 Art-AMP
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη
INT: having seen moreover the crowds he went up

Matthew 5:1 Art-ANS
GRK: ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ
INT: he went up on the mountain and

Matthew 5:1 Art-NMP
GRK: προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: came to him the disciples to him

Matthew 5:2 Art-ANS
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ
INT: And having opened the mouth of him

Matthew 5:3 Art-NMP
GRK: ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ τῷ
INT: Blessed [are] the poor in the

Matthew 5:3 Art-DNS
GRK: οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι
INT: the poor in the spirit for

Matthew 5:3 Art-NFS
GRK: αὐτῶν ἐστὶν βασιλεία τῶν
INT: theirs is the kingdom of the

Matthew 5:3 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:4 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι
NAS: Blessed are those who mourn,
INT: Blessed they who mourn for

Matthew 5:5 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι
INT: Blessed the meek for

Matthew 5:5 Art-AFS
GRK: αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
INT: they will inherit the earth

Matthew 5:6 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ
NAS: Blessed are those who hunger
KJV: Blessed [are] they which do hunger and
INT: Blessed they who hunger and

Matthew 5:6 Art-AFS
GRK: καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι
INT: and thirst for righteousness for

Matthew 5:7 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι
INT: Blessed the merciful for

Matthew 5:8 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ
INT: Blessed the pure

Matthew 5:8 Art-DFS
GRK: οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι
INT: the pure in heart for

Matthew 5:8 Art-AMS
GRK: ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
INT: for they God will see

Matthew 5:9 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι
INT: Blessed the peacemakers for

Matthew 5:10 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν
NAS: Blessed are those who have been persecuted
INT: Blessed they who have been persecuted on account of

Matthew 5:10 Art-NFS
GRK: αὐτῶν ἐστὶν βασιλεία τῶν
INT: theirs is the kingdom of the

Matthew 5:10 Art-GMP
GRK: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
INT: the kingdom of the heavens

Matthew 5:12 Art-NMS
GRK: ἀγαλλιᾶσθε ὅτι μισθὸς ὑμῶν
KJV: the prophets which were before
INT: exult for the reward of you

Matthew 5:12 Art-DMP
GRK: πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὕτως
INT: [is] great in the heavens thus

Matthew 5:12 Art-AMP
GRK: γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς
INT: indeed they persecuted the prophets who [were]

Matthew 5:12 Art-AMP
GRK: τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν
INT: the prophets who [were] before you

Matthew 5:13 Art-NNS
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς
INT: You are the salt of the

Matthew 5:13 Art-GFS
GRK: τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν
INT: the salt of the earth if

Matthew 5:13 Art-NNS
GRK: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ
INT: if however the salt become tasteless

Matthew 5:13 Art-GMP
GRK: καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
INT: to be trampled upon by men

Matthew 5:14 Art-NNS
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ
INT: You are the light of the

Matthew 5:14 Art-GMS
GRK: τὸ φῶς τοῦ κόσμου οὐ
INT: the light of the world not

Matthew 5:15 Art-AMS
GRK: αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ'
INT: it under a basket but

Matthew 5:15 Art-AFS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ
INT: but upon the lampstand and

Matthew 5:15 Art-DMP
GRK: λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ
INT: it shines for all who [are] in the

Matthew 5:15 Art-DFS
GRK: τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ
INT: who [are] in the house

Matthew 5:16 Art-NNS
GRK: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
KJV: your Father which is in heaven.
INT: Thus let shine the light of you

Matthew 5:16 Art-GMP
GRK: ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως
INT: of you before men so that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page