περὶ
Englishman's Concordance
περὶ (peri) — 333 Occurrences

Matthew 2:8 Prep
GRK: ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου
KJV: diligently for the young child;
INT: search carefully for the child

Matthew 3:4 Prep
GRK: ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
NAS: belt around his waist;
KJV: a leathern girdle about his loins;
INT: a belt of leather about the waist

Matthew 4:6 Prep
GRK: αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ
NAS: HIS ANGELS CONCERNING YOU'; and 'ON [their] HANDS
KJV: angels charge concerning thee: and
INT: of him he will give orders concerning you and

Matthew 6:28 Prep
GRK: καὶ περὶ ἐνδύματος τί
NAS: are you worried about clothing?
KJV: take ye thought for raiment?
INT: and about clothing why

Matthew 8:18 Prep
GRK: Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν
NAS: a crowd around Him, He gave orders
KJV: multitudes about him,
INT: Jesus [a] crowd around him he commanded

Matthew 9:36 Prep
GRK: ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι
KJV: he was moved with compassion on them,
INT: crowds he was moved with compassion for them because

Matthew 11:7 Prep
GRK: τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου Τί
NAS: to the crowds about John,
KJV: unto the multitudes concerning John,
INT: to the crowds concerning John What

Matthew 11:10 Prep
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
NAS: This is the one about whom
KJV: this is [he], of whom it is written,
INT: For this is [he] concerning whom it has been written

Matthew 12:36 Prep
GRK: ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον
KJV: account thereof in
INT: men they will give of it an account

Matthew 15:7 Prep
GRK: καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίας
KJV: Esaias prophesy of you, saying,
INT: rightly prophesied concerning you Isaiah

Matthew 16:11 Prep
GRK: ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον
NAS: that I did not speak to you concerning bread?
KJV: to you concerning bread,
INT: that not concerning bread I spoke

Matthew 17:13 Prep
GRK: μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ
NAS: that He had spoken to them about John
KJV: unto them of John
INT: disciples that concerning John the

Matthew 18:6 Prep
GRK: μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον
NAS: hung around his neck,
INT: a millstone heavy upon the neck

Matthew 18:19 Prep
GRK: τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος
NAS: on earth about anything
KJV: on earth as touching any thing
INT: the earth concerning any matter

Matthew 19:17 Prep
GRK: με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ
NAS: are you asking Me about what
INT: me ask you about what is good

Matthew 20:3 Prep
GRK: καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν
NAS: And he went out about the third hour
KJV: And he went out about the third hour,
INT: And having gone out about the third hour

Matthew 20:5 Prep
GRK: δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ
NAS: he went out about the sixth
KJV: Again he went out about the sixth and
INT: moreover having gone out about [the] sixth and

Matthew 20:6 Prep
GRK: περὶ δὲ τὴν
NAS: And about the eleventh [hour] he went
KJV: And about the eleventh hour
INT: about moreover the

Matthew 20:9 Prep
GRK: δὲ οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην
NAS: those [hired] about the eleventh
KJV: when they came that [were hired] about the eleventh
INT: also those [hired] about the eleventh

Matthew 20:24 Prep
GRK: δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο
KJV: [it], they were moved with indignation against the two
INT: ten were indignant about the two

Matthew 21:45 Prep
GRK: ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει
NAS: that He was speaking about them.
KJV: that he spake of them.
INT: they knew that about them he speaks

Matthew 22:16 Prep
GRK: μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ
KJV: carest thou for any [man]: for
INT: there is care to you about no one not

Matthew 22:31 Prep
GRK: περὶ δὲ τῆς
NAS: But regarding the resurrection
KJV: But as touching the resurrection
INT: concerning moreover the

Matthew 22:42 Prep
GRK: ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ
NAS: do you think about the Christ,
KJV: think ye of Christ? whose
INT: you think concerning the Christ

Matthew 24:36 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῆς
KJV: But of that day
INT: concerning moreover the

Matthew 26:24 Prep
GRK: καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ
KJV: as it is written of him: but
INT: as it has been written concerning him woe

Matthew 26:28 Prep
GRK: διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον
KJV: which is shed for many for
INT: covenant that for many is poured out

Matthew 27:46 Prep
GRK: περὶ δὲ τὴν
NAS: About the ninth hour
KJV: And about the ninth hour
INT: about moreover the

Mark 1:6 Prep
GRK: ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
NAS: belt around his waist,
KJV: of a skin about his
INT: a belt of leather about the waist

Mark 1:30 Prep
GRK: λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
NAS: they spoke to Jesus about her.
KJV: they tell him of her.
INT: they speak to him about her

Mark 1:44 Prep
GRK: καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ
KJV: and offer for thy cleansing
INT: and offer for the cleansing

Mark 3:8 Prep
GRK: Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ
NAS: the Jordan, and the vicinity of Tyre
KJV: Jordan; and they about Tyre and
INT: Jordan and around Tyre and

Mark 3:32 Prep
GRK: καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος
NAS: was sitting around Him, and they said
KJV: the multitude sat about him, and
INT: And sat around him a crowd

Mark 3:34 Prep
GRK: περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ
NAS: who were sitting around Him, He said,
KJV: on them which sat about him, and said,
INT: having looked around on those who around him in a circle

Mark 4:10 Prep
GRK: αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν
KJV: alone, they that were about him
INT: him those about him with

Mark 4:19 Prep
GRK: καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ
KJV: the lusts of other things
INT: and of the other things

Mark 5:16 Prep
GRK: δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων
NAS: to the demon-possessed man, and [all] about the swine.
KJV: and [also] concerning the swine.
INT: possessed by demons and concerning the pigs

Mark 5:27 Prep
GRK: ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: after hearing about Jesus, she came
KJV: When she had heard of Jesus, came
INT: having heard concerning Jesus

Mark 6:48 Prep
GRK: ἐναντίος αὐτοῖς περὶ τετάρτην φυλακὴν
NAS: was against them, at about the fourth
KJV: unto them: and about the fourth watch
INT: contrary to them about [the] fourth watch

Mark 7:6 Prep
GRK: ἐπροφήτευσεν Ἠσαίας περὶ ὑμῶν τῶν
KJV: prophesied of you
INT: prophesied Isaiah concerning you

Mark 7:25 Prep
GRK: ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ ἧς
KJV: spirit, heard of him, and came
INT: Having heard a woman about him of whom

Mark 8:30 Prep
GRK: μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ
NAS: them to tell no one about Him.
KJV: they should tell no man of him.
INT: no one they should tell concerning him

Mark 9:14 Prep
GRK: ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ
NAS: crowd around them, and [some] scribes
KJV: a great multitude about them, and
INT: a crowd great around them and

Mark 9:42 Prep
GRK: μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον
NAS: hung around his neck,
KJV: were hanged about his
INT: a millstone heavy about the neck

Mark 10:10 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων
NAS: [began] questioning Him about this
KJV: him again of the same [matter].
INT: the disciples concerning the same thing asked

Mark 10:41 Prep
GRK: ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ
KJV: to be much displeased with James
INT: began to be indignant about James and

Mark 12:14 Prep
GRK: μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ
KJV: and carest for no man: for
INT: there is care to you about no one not

Mark 12:26 Prep
GRK: περὶ δὲ τῶν
NAS: But regarding the fact that the dead
KJV: And as touching the dead, that
INT: concerning moreover the

Mark 13:32 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῆς
KJV: But of that day
INT: concerning moreover the

Mark 14:21 Prep
GRK: καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ
KJV: as it is written of him: but
INT: as it has been written concerning him woe

Mark 16:20 Prep
GRK: παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον
INT: these instructions to Peter

Luke 1:1 Prep
GRK: ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων
KJV: a declaration of those things
INT: to draw up a narration concerning have been accomplished

Luke 1:4 Prep
GRK: ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης
NAS: the exact truth about the things
KJV: the certainty of those things,
INT: that you might know concerning which you were instructed

Luke 2:17 Prep
GRK: δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος
NAS: which had been told them about this
KJV: was told them concerning this child.
INT: moreover they made known abroad concerning the saying

Luke 2:17 Prep
GRK: λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου
KJV: [it], they made known abroad the saying which
INT: had been told them concerning the child

Luke 2:18 Prep
GRK: ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων
KJV: [it] wondered at those things which
INT: having heard marveled concerning the things which had been spoken

Luke 2:27 Prep
GRK: τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
KJV: Jesus, to do for him after
INT: by the law for him

Luke 2:33 Prep
GRK: τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ
NAS: at the things which were being said about Him.
KJV: those things which were spoken of him.
INT: the things which were spoken concerning him

Luke 2:38 Prep
GRK: καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν
KJV: and spake of him to all
INT: and spoke concerning him to all

Luke 3:15 Prep
GRK: καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου
NAS: in their hearts about John,
KJV: their hearts of John, whether
INT: hearts of them concerning John

Luke 3:19 Prep
GRK: ὑπ' αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς
NAS: was reprimanded by him because of Herodias,
KJV: by him for Herodias his
INT: by him concerning Herodias the

Luke 3:19 Prep
GRK: αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν
NAS: wife, and because of all
KJV: wife, and for all the evils
INT: of him and concerning all which

Luke 4:10 Prep
GRK: αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ
NAS: HIS ANGELS CONCERNING YOU TO GUARD
KJV: angels charge over thee, to keep
INT: of him he will give orders concerning you

Luke 4:14 Prep
GRK: τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ
NAS: and news about Him spread
KJV: there went out a fame of him through
INT: the region around concerning him

Luke 4:37 Prep
GRK: ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: And the report about Him was spreading
KJV: And the fame of him went out
INT: went out the report concerning him into

Luke 4:38 Prep
GRK: ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς
NAS: fever, and they asked Him to help her.
KJV: they besought him for her.
INT: they appealed to him for her

Luke 5:14 Prep
GRK: καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ
KJV: and offer for thy cleansing,
INT: and offer for the cleansing

Luke 5:15 Prep
GRK: ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: But the news about Him was spreading
KJV: a fame abroad of him: and
INT: the report concerning him and

Luke 6:28 Prep
GRK: ὑμᾶς προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων
INT: you pray for those who mistreat

Luke 7:3 Prep
GRK: ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: When he heard about Jesus, he sent
KJV: And when he heard of Jesus, he sent
INT: having heard moreover about Jesus

Luke 7:17 Prep
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: report concerning Him went
KJV: this rumour of him went forth
INT: Judea concerning him and

Luke 7:18 Prep
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων
NAS: reported to him about all
KJV: shewed him of all these things.
INT: disciples of him concerning all these things

Luke 7:24 Prep
GRK: τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου Τί
NAS: to the crowds about John,
KJV: unto the people concerning John, What
INT: the crowds concerning John What

Luke 7:27 Prep
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
NAS: This is the one about whom
KJV: This is [he], of whom it is written,
INT: This is he concerning whom it has been written

Luke 9:9 Prep
GRK: ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω
NAS: but who is this man about whom I hear
KJV: is this, of whom I
INT: is this concerning whom I hear

Luke 9:11 Prep
GRK: ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας
NAS: them, He [began] speaking to them about the kingdom
KJV: unto them of the kingdom
INT: he spoke to them concerning the kingdom

Luke 9:45 Prep
GRK: ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος
NAS: to ask Him about this
KJV: to ask him of that saying.
INT: to ask him concerning the saying

Luke 10:40 Prep
GRK: Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν
KJV: was cumbered about much
INT: Martha was distracted about much service

Luke 10:41 Prep
GRK: καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά
NAS: and bothered about so many things;
KJV: and troubled about many things:
INT: and troubled about many things

Luke 11:53 Prep
GRK: ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων
KJV: him to speak of many things:
INT: to make speak him about many things

Luke 12:26 Prep
GRK: δύνασθε τί περὶ τῶν λοιπῶν
NAS: why do you worry about other matters?
KJV: why take ye thought for the rest?
INT: you are able [to do] why about the rest

Luke 13:1 Prep
GRK: ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων
NAS: who reported to Him about the Galileans
KJV: that told him of the Galilaeans, whose
INT: telling him about the Galileans

Luke 13:8 Prep
GRK: ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ
NAS: I dig around it and put
KJV: till I shall dig about it, and
INT: when I shall dig about it and

Luke 16:2 Prep
GRK: τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ ἀπόδος
NAS: I hear about you? Give
KJV: is it that I hear this of thee? give
INT: this I hear concerning you give

Luke 17:2 Prep
GRK: μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον
NAS: were hung around his neck
KJV: were hanged about his
INT: of a mill is put around the neck

Luke 19:37 Prep
GRK: φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν
KJV: voice for all
INT: with a voice loud for all which

Luke 21:5 Prep
GRK: τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ
NAS: were talking about the temple,
KJV: as some spake of the temple, how
INT: as some were speaking about the temple

Luke 22:32 Prep
GRK: δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα
KJV: I have prayed for thee, that
INT: however begged for you that

Luke 22:37 Prep
GRK: γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος
NAS: WITH TRANSGRESSORS; for that which refers to Me has
KJV: for the things concerning me
INT: indeed the things concerning me an end

Luke 22:49 Prep
GRK: δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ
NAS: who were around Him saw
KJV: When they which were about him saw
INT: moreover those around him what

Luke 23:8 Prep
GRK: τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: he had been hearing about Him and was hoping
KJV: he had heard many things of him; and
INT: hearing concerning him and

Luke 24:4 Prep
GRK: ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ
NAS: they were perplexed about this,
KJV: were much perplexed thereabout,
INT: were perplexed they about this that

Luke 24:14 Prep
GRK: πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν
NAS: with each other about all
KJV: talked together of all these things
INT: with one another about all which

Luke 24:19 Prep
GRK: αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: And they said to Him, The things about Jesus
KJV: unto him, Concerning Jesus
INT: to him The things concerning Jesus of

Luke 24:27 Prep
GRK: γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ
NAS: He explained to them the things concerning Himself
KJV: the scriptures the things concerning himself.
INT: Scriptures the things concerning himself

Luke 24:44 Prep
GRK: καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
NAS: which are written about Me in the Law
KJV: and [in] the psalms, concerning me.
INT: and psalms concerning me

John 1:7 Prep
GRK: ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
NAS: to testify about the Light,
KJV: to bear witness of the Light, that
INT: that he might testify concerning the light

John 1:8 Prep
GRK: ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
NAS: but [he came] to testify about the Light.
KJV: bear witness of that Light.
INT: that he might witness concerning the light

John 1:15 Prep
GRK: Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: testified about Him and cried
KJV: John bare witness of him, and
INT: John witnesses concerning him and

John 1:22 Prep
GRK: τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
NAS: us? What do you say about yourself?
KJV: What sayest thou of thyself?
INT: what say you about yourself

John 1:47 Prep
GRK: καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε
KJV: and saith of him, Behold
INT: and says concerning him Behold

John 2:21 Prep
GRK: δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ
KJV: he spake of the temple of his
INT: however spoke concerning the temple

John 2:25 Prep
GRK: τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to testify concerning man,
KJV: any should testify of man: for
INT: any should testify concerning the man

John 3:25 Prep
GRK: μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ
NAS: with a Jew about purification.
KJV: and the Jews about purifying.
INT: with [some] Jews about purification

John 5:31 Prep
GRK: ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἡ
NAS: I [alone] testify about Myself,
KJV: I bear witness of myself, my
INT: I bear witness concerning myself the

John 5:32 Prep
GRK: ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ καὶ
NAS: which He gives about Me is true.
KJV: that beareth witness of me;
INT: who bears witness concerning me and

John 5:32 Prep
GRK: ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
KJV: which he witnesseth of me is
INT: which he witnesses concerning me

John 5:36 Prep
GRK: ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι
NAS: testify about Me, that the Father
KJV: do, bear witness of me, that
INT: I do bear witness concerning me that

John 5:37 Prep
GRK: ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ οὔτε
KJV: me, hath borne witness of me. Ye have
INT: himself has borne witness concerning me Neither

John 5:39 Prep
GRK: αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
NAS: it is these that testify about Me;
KJV: are they which testify of me.
INT: which bear witness concerning me

John 5:46 Prep
GRK: ἂν ἐμοί περὶ γὰρ ἐμοῦ
NAS: Me, for he wrote about Me.
KJV: he wrote of me.
INT: anyhow me concerning indeed me

John 6:41 Prep
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: were grumbling about Him, because
KJV: then murmured at him, because
INT: the Jews about him because

John 6:61 Prep
GRK: ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ
KJV: disciples murmured at it, he said
INT: that grumble concerning this the

John 7:7 Prep
GRK: ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι
KJV: I testify of it, that
INT: I bear witness concerning it that

John 7:12 Prep
GRK: καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν
NAS: the crowds concerning Him; some
KJV: the people concerning him:
INT: And grumbling concerning him there was

John 7:13 Prep
GRK: παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ
KJV: spake openly of him for
INT: publicly spoke concerning him because of

John 7:17 Prep
GRK: ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς
KJV: he shall know of the doctrine,
INT: to practice he will know concerning the teaching

John 7:32 Prep
GRK: ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα
NAS: these things about Him, and the chief priests
KJV: such things concerning him;
INT: crowd grumbling concerning him these things

John 7:39 Prep
GRK: δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος
KJV: this spake he of the Spirit, which
INT: moreover he said concerning the Spirit

John 8:13 Prep
GRK: Φαρισαῖοι Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς
NAS: to Him, You are testifying about Yourself;
KJV: Thou bearest record of thyself; thy
INT: Pharisees You concerning yourself bear witness

John 8:14 Prep
GRK: ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής
NAS: I testify about Myself,
KJV: I bear record of myself, [yet] my
INT: I bear witness concerning myself true

John 8:18 Prep
GRK: ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ
NAS: He who testifies about Myself,
KJV: one that bear witness of myself,
INT: who bears witness concerning myself and

John 8:18 Prep
GRK: καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ
NAS: who sent Me testifies about Me.
KJV: me beareth witness of me.
INT: and bears witness concerning me the

John 8:26 Prep
GRK: πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν
NAS: and to judge concerning you, but He who sent
KJV: and to judge of you: but
INT: Many things I have concerning you to say

John 8:46 Prep
GRK: ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας εἰ
KJV: convinceth me of sin? And
INT: convicts me concerning sin if

John 9:17 Prep
GRK: σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: do you say about Him, since
KJV: sayest thou of him, that
INT: You say concerning him for

John 9:18 Prep
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι
KJV: not believe concerning him, that
INT: the Jews concerning him that

John 9:21 Prep
GRK: ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει
KJV: he shall speak for himself.
INT: has he concerning himself he will speak

John 10:13 Prep
GRK: μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων
NAS: and is not concerned about the sheep.
KJV: careth not for the sheep.
INT: is himself concerned to him about the sheep

John 10:25 Prep
GRK: ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
KJV: they bear witness of me.
INT: these bear witness concerning me

John 10:33 Prep
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου
KJV: him, saying, For a good work
INT: the Jews For a good work

John 10:33 Prep
GRK: σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας καὶ
KJV: not; but for blasphemy; and
INT: you but for blasphemy and

John 10:41 Prep
GRK: εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ
NAS: John said about this man was true.
KJV: John spake of this man were
INT: said John concerning this [man] true

John 11:13 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου
KJV: Jesus spake of his death:
INT: Jesus of the death

John 11:13 Prep
GRK: ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως
KJV: he had spoken of taking of rest
INT: thought that of the rest

John 11:19 Prep
GRK: παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: to console them concerning [their] brother.
KJV: comfort them concerning their brother.
INT: they might console them concerning the brother

John 12:6 Prep
GRK: οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν
NAS: he was concerned about the poor,
KJV: he cared for the poor; but
INT: not that for the poor

John 12:41 Prep
GRK: καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ
KJV: and spake of him.
INT: and spoke concerning him

John 13:18 Prep
GRK: οὐ περὶ πάντων ὑμῶν
KJV: I speak not of you all:
INT: Not of all of you

John 13:22 Prep
GRK: μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
KJV: doubting of whom
INT: disciples uncertain of whom he speaks

John 13:24 Prep
GRK: ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει
KJV: it should be of whom he spake.
INT: it is about whom he speaks

John 15:22 Prep
GRK: οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας
KJV: no cloke for their sin.
INT: not they have for the sin

John 15:26 Prep
GRK: ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
NAS: He will testify about Me,
KJV: he shall testify of me:
INT: he will bear witness concerning me

John 16:8 Prep
GRK: τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ
NAS: the world concerning sin
KJV: will reprove the world of sin, and
INT: the world concerning sin and

John 16:8 Prep
GRK: ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ
KJV: sin, and of righteousness, and
INT: sin and concerning righteousness and

John 16:8 Prep
GRK: δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως
KJV: righteousness, and of judgment:
INT: righteousness and concerning judgment

John 16:9 Prep
GRK: περὶ ἁμαρτίας μέν
NAS: concerning sin, because
KJV: Of sin,
INT: Concerning sin indeed

John 16:10 Prep
GRK: περὶ δικαιοσύνης δέ
NAS: and concerning righteousness, because
KJV: Of righteousness, because
INT: concerning righteousness moreover

John 16:11 Prep
GRK: περὶ δὲ κρίσεως
NAS: and concerning judgment, because
KJV: Of judgment, because
INT: concerning moreover judgment

John 16:19 Prep
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε
NAS: together about this,
KJV: among yourselves of that I said,
INT: he said to them Concerning this do you inquire

John 16:25 Prep
GRK: ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς
KJV: you plainly of the Father.
INT: but plainly concerning the Father

John 16:26 Prep
GRK: τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν
NAS: of the Father on your behalf;
KJV: will pray the Father for you:
INT: the Father for you

John 17:9 Prep
GRK: Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ
NAS: I ask on their behalf; I do not ask
KJV: I pray for them: I pray
INT: I concerning them ask

John 17:9 Prep
GRK: ἐρωτῶ οὐ περὶ τοῦ κόσμου
NAS: I do not ask on behalf of the world,
KJV: I pray not for the world, but
INT: ask not concerning the world

John 17:9 Prep
GRK: ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς
KJV: but for them which
INT: make I request but concerning whom you have given

John 17:20 Prep
GRK: Οὐ περὶ τούτων δὲ
NAS: I do not ask on behalf of these
KJV: Neither pray I for these alone,
INT: Not for these however

John 17:20 Prep
GRK: ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων
KJV: but for them also
INT: but also for those who shall believe

John 18:19 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν
NAS: Jesus about His disciples,
KJV: asked Jesus of his disciples,
INT: Jesus concerning the disciples

John 18:19 Prep
GRK: αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς
NAS: His disciples, and about His teaching.
KJV: disciples, and of his doctrine.
INT: of him and concerning the teaching

John 18:23 Prep
GRK: ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ
KJV: evil, bear witness of the evil: but
INT: I spoke bear witness concerning the evil

John 18:34 Prep
GRK: εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ
NAS: did others tell you about Me?
KJV: tell it thee of me?
INT: did say [it] to you concerning me

John 19:24 Prep
GRK: ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος
KJV: but cast lots for it, whose
INT: but let us cast lots for it whose

John 21:24 Prep
GRK: ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ
KJV: which testifieth of these things, and
INT: who bears witness concerning these things and

Acts 1:1 Prep
GRK: ΛΟΓΟΝ ἐποιησάμην περὶ πάντων ὦ
NAS: Theophilus, about all
KJV: O Theophilus, of all that
INT: account I made concerning all things O

Acts 1:3 Prep
GRK: λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας
NAS: and speaking of the things concerning the kingdom
KJV: speaking of the things pertaining to the kingdom
INT: speaking the things concerning the kingdom

Acts 1:16 Prep
GRK: στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ
NAS: of David concerning Judas,
KJV: spake before concerning Judas,
INT: [the] mouth of David concerning Judas

Acts 2:29 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου
NAS: say to you regarding the patriarch
KJV: unto you of the patriarch David,
INT: to you concerning the patriarch

Acts 2:31 Prep
GRK: προιδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως
KJV: spake of the resurrection
INT: having foreseen he spoke concerning the resurrection

Acts 5:24 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί
NAS: they were greatly perplexed about them as to what
KJV: things, they doubted of them whereunto
INT: chief priests were perplexed concerning them what

Acts 7:52 Prep
GRK: τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως
KJV: shewed before of the coming
INT: the [ones] having foretold concerning the coming

Acts 8:12 Prep
GRK: Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας
NAS: preaching the good news about the kingdom
KJV: preaching the things concerning the kingdom
INT: Philip proclaiming the gospel concerning the kingdom

Acts 8:15 Prep
GRK: καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως
KJV: prayed for them,
INT: having come down prayed for them that

Acts 8:34 Prep
GRK: Δέομαί σου περὶ τίνος ὁ
KJV: I pray thee, of whom speaketh
INT: I pray you concerning whom the

Acts 8:34 Prep
GRK: λέγει τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ ἢ
KJV: the prophet this? of himself, or
INT: says this concerning himself or

Acts 8:34 Prep
GRK: ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός
KJV: himself, or of some other man?
INT: himself or concerning man some

Acts 9:13 Prep
GRK: ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς
NAS: I have heard from many about this man,
KJV: by many of this man,
INT: from many concerning the man

Acts 10:3 Prep
GRK: φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην
INT: plainly as if about hour the ninth

Acts 10:9 Prep
GRK: δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην
NAS: up on the housetop about the sixth
KJV: to pray about the sixth
INT: housetop to pray about hour the sixth

Acts 10:19 Prep
GRK: Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος
KJV: thought on the vision,
INT: Peter was thinking over the vision

Acts 11:22 Prep
GRK: ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν καὶ
NAS: The news about them reached the ears
KJV: Then tidings of these things came
INT: in Jerusalem concerning them and

Acts 12:5 Prep
GRK: τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ
INT: God concerning him

Acts 13:13 Prep
GRK: Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον
KJV: when Paul and his company loosed
INT: Paphos [with] those about [him] Paul came

Acts 13:29 Prep
GRK: πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα
NAS: that was written concerning Him, they took Him down
KJV: that was written of him,
INT: all things that concerning him had been written

Acts 15:2 Prep
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος
NAS: and elders concerning this
KJV: and elders about this question.
INT: to Jerusalem about the question

Acts 15:6 Prep
GRK: πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου
KJV: for to consider of this
INT: elders to see about the matter

Acts 17:32 Prep
GRK: Ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ
NAS: you again concerning this.
KJV: thee again of this [matter].
INT: We will hear you concerning this also

Acts 18:15 Prep
GRK: ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ
NAS: there are questions about words
KJV: it be a question of words and
INT: a question it be about a word and

Acts 18:25 Prep
GRK: ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: accurately the things concerning Jesus,
KJV: diligently the things of the Lord,
INT: earnestly the things concerning Jesus

Acts 19:8 Prep
GRK: πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας
NAS: and persuading [them] about the kingdom
KJV: persuading the things concerning the kingdom
INT: persuading concerning the kingdom

Acts 19:23 Prep
GRK: οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ
NAS: small disturbance concerning the Way.
KJV: small stir about that way.
INT: not small about the Way

Acts 19:25 Prep
GRK: καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα
KJV: with the workmen of like occupation,
INT: also the in such things

Acts 19:40 Prep
GRK: ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον
NAS: of a riot in connection with today's
KJV: to be called in question for this day's
INT: to be accused of insurrection in regard to this day

Acts 19:40 Prep
GRK: αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ οὐ
NAS: [for it], and in this connection we will be unable
KJV: no cause whereby we may give
INT: cause existing concerning which not

Acts 19:40 Prep
GRK: ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς
INT: to give a reason concerning the commotion

Acts 21:21 Prep
GRK: κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι
NAS: and they have been told about you, that you are teaching
KJV: And they are informed of thee, that
INT: they were informed moreover concerning you that

Acts 21:24 Prep
GRK: ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδὲν
NAS: they have been told about you, but that you yourself
KJV: they were informed concerning thee,
INT: of which they have been informed about you nothing

Acts 21:25 Prep
GRK: περὶ δὲ τῶν
NAS: But concerning the Gentiles
KJV: As touching the Gentiles
INT: concerning moreover those

Acts 22:6 Prep
GRK: τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης
NAS: Damascus about noontime,
KJV: unto Damascus about noon,
INT: to Damascus about noon suddenly

Acts 22:6 Prep
GRK: φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ
NAS: flashed from heaven all around me,
KJV: light round about me.
INT: a light great around me

Acts 22:10 Prep
GRK: σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν
KJV: thee of all things
INT: you it will be told concerning all things which

Acts 22:18 Prep
GRK: σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
NAS: your testimony about Me.'
KJV: thy testimony concerning me.
INT: your testimony concerning me

Acts 23:6 Prep
GRK: υἱὸς Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος καὶ
KJV: the son of a Pharisee: of the hope and
INT: son of a Pharisee concerning [the] hope and

Acts 23:11 Prep
GRK: διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς
KJV: as thou hast testified of me in
INT: you did fully testify the things concerning me at

Acts 23:15 Prep
GRK: ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ ἡμεῖς
KJV: something more perfectly concerning him:
INT: more earnestly the things concerning him we

Acts 23:20 Prep
GRK: ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ
NAS: somewhat more thoroughly about him.
KJV: somewhat of him
INT: more earnestly to inquire concerning him

Acts 23:29 Prep
GRK: εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ
NAS: him to be accused over questions
KJV: to be accused of questions
INT: I found to be accused concerning questions of the

Acts 24:8 Prep
GRK: αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων
NAS: him yourself concerning all
KJV: take knowledge of all
INT: yourself having examined concerning all theses things

Acts 24:10 Prep
GRK: εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
KJV: the more cheerfully answer for myself:
INT: more cheerfully [as to] the things concerning myself I make defense

Acts 24:13 Prep
GRK: δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ
KJV: can they prove the things whereof they
INT: are they able to you concerning [the things] of which now

Acts 24:21 Prep
GRK: περὶ μιᾶς ταύτης
KJV: Except it be for this one
INT: [other] than concerning one this

Acts 24:21 Prep
GRK: ἑστὼς ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν
INT: standing Concerning [the] resurrection of [the] dead

Acts 24:22 Prep
GRK: εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ
NAS: knowledge about the Way,
KJV: knowledge of [that] way,
INT: knowing the things concerning the Way

Acts 24:24 Prep
GRK: ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς
NAS: and heard him [speak] about faith
KJV: heard him concerning the faith in
INT: heard him conerning the in

Acts 24:25 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ
KJV: reasoned of righteousness,
INT: moreover he concerning righteousness and

Acts 25:9 Prep
GRK: ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι
KJV: be judged of these things
INT: having gone up there concerning these things to be judged

Acts 25:15 Prep
GRK: περὶ οὗ γενομένου
NAS: brought charges against him, asking
KJV: About whom, when
INT: concerning whom having been

Acts 25:16 Prep
GRK: ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος
NAS: to make his defense against the charges.
KJV: to answer for himself concerning the crime laid against him.
INT: of defense he may get concerning the accusation

Acts 25:18 Prep
GRK: περὶ οὗ σταθέντες
NAS: charges against him not of such
KJV: Against whom when the accusers
INT: concerning whom having stood up

Acts 25:19 Prep
GRK: δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας
NAS: points of disagreement with him about their own
KJV: against him of their own superstition,
INT: moreover certain concerning the own

Acts 25:19 Prep
GRK: αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ
NAS: religion and about a dead
KJV: superstition, and of one Jesus,
INT: him and concerning a certain Jesus

Acts 25:20 Prep
GRK: ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν
KJV: of such manner of questions, I asked
INT: I concerning this inquiry

Acts 25:20 Prep
GRK: κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων
KJV: and there be judged of these matters.
INT: and there to be judged concerning these things

Acts 25:24 Prep
GRK: θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν
NAS: this man about whom
KJV: ye see this man, about whom all
INT: you see this one concerning whom all

Acts 25:26 Prep
GRK: περὶ οὗ ἀσφαλές
NAS: definite about him to write
KJV: Of whom I have
INT: concerning whom definite

Acts 26:1 Prep
GRK: Ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν
INT: It is allowed you for yourself to speak

Acts 26:2 Prep
GRK: Περὶ πάντων ὧν
NAS: In regard to all the things of which
KJV: thee touching all the things
INT: Concerning all of which

Acts 26:7 Prep
GRK: ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ ἧς ἐλπίδος
KJV: hope to come. For which hope's sake,
INT: hope to attain concerning which hope

Acts 26:26 Prep
GRK: ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ
NAS: knows about these
KJV: knoweth of these
INT: understands indeed concerning these things the

Acts 28:7 Prep
GRK: δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον
NAS: Now in the neighborhood of that place
INT: moreover the [parts] about the place

Acts 28:15 Prep
GRK: ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν
NAS: when they heard about us, came
KJV: heard of us,
INT: having heard the things concerning us came out

Acts 28:21 Prep
GRK: οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
NAS: from Judea concerning you, nor
KJV: out of Judaea concerning thee, neither
INT: neither letters concerning you received

Acts 28:21 Prep
GRK: ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν
NAS: anything bad about you.
KJV: any harm of thee.
INT: said anything concerning you evil

Acts 28:22 Prep
GRK: ἃ φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ
NAS: your views are; for concerning this
KJV: for as concerning this
INT: what you think concerning truly indeed

Acts 28:23 Prep
GRK: τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and trying to persuade them concerning Jesus,
KJV: persuading them concerning Jesus, both
INT: moreover them concerning Jesus

Acts 28:31 Prep
GRK: διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου
NAS: and teaching concerning the Lord
KJV: teaching those things which concern the Lord
INT: teaching the things concerning the Lord

Romans 1:3 Prep
GRK: περὶ τοῦ υἱοῦ
NAS: concerning His Son, who was born
KJV: Concerning his Son
INT: concerning the Son

Romans 1:8 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν
INT: Jesus Christ for all of you

Romans 8:3 Prep
GRK: ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν
KJV: flesh, and for sin, condemned
INT: of sin and for sin condemned

Romans 14:12 Prep
GRK: ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον
KJV: shall give account of himself to God.
INT: each of us concerning himself account

Romans 15:14 Prep
GRK: αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι
NAS: And concerning you, my brethren,
KJV: also am persuaded of you, my
INT: myself I concerning you that

Romans 15:21 Prep
GRK: οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ καὶ
KJV: not spoken of, they shall see: and
INT: not it was proclaimed concerning him and

1 Corinthians 1:4 Prep
GRK: μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ
NAS: always concerning you for the grace
KJV: on your behalf, for the grace
INT: of me always concerning you for

1 Corinthians 1:11 Prep
GRK: γάρ μοι περὶ ὑμῶν ἀδελφοί
NAS: For I have been informed concerning you, my brethren,
KJV: unto me of you,
INT: indeed to me concerning you brothers

1 Corinthians 7:1 Prep
GRK: Περὶ δὲ ὧν
NAS: Now concerning the things about which
KJV: Now concerning the things whereof
INT: concerning moreover what things

1 Corinthians 7:25 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῶν
NAS: Now concerning virgins I have
KJV: Now concerning virgins I have
INT: concerning moreover the

1 Corinthians 7:37 Prep
GRK: δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου
NAS: but has authority over his own will,
KJV: hath power over his own will,
INT: moreover has over the own

1 Corinthians 8:1 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῶν
NAS: Now concerning things sacrificed to idols,
KJV: Now as touching things offered unto idols,
INT: concerning moreover the things

1 Corinthians 8:4 Prep
GRK: Περὶ τῆς βρώσεως
NAS: Therefore concerning the eating
KJV: As concerning therefore the eating
INT: concerning the eating

1 Corinthians 12:1 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῶν
NAS: Now concerning spiritual
KJV: Now concerning spiritual
INT: concerning moreover

1 Corinthians 16:1 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῆς
NAS: Now concerning the collection
KJV: Now concerning the collection for
INT: concerning moreover the

1 Corinthians 16:12 Prep
GRK: Περὶ δὲ Ἀπολλὼ
NAS: But concerning Apollos our brother,
KJV: As touching [our] brother Apollos,
INT: concerning moreover Apollos

2 Corinthians 9:1 Prep
GRK: Περὶ μὲν γὰρ
NAS: for me to write to you about this
KJV: For as touching the ministering to
INT: concerning now indeed

2 Corinthians 10:8 Prep
GRK: τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας
NAS: further about our authority,
KJV: somewhat more of our authority,
INT: somewhat I should boast concerning the authority

Ephesians 6:18 Prep
GRK: καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν
KJV: and supplication for all saints;
INT: and supplication for all

Ephesians 6:22 Prep
GRK: γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ
NAS: that you may know about us, and that he may comfort
KJV: our affairs, and
INT: you might know the things concerning us and

Philippians 1:27 Prep
GRK: ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν ὅτι
KJV: of your affairs, that
INT: I might hear the things concerning you that

Philippians 2:19 Prep
GRK: γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν
KJV: when I know your state.
INT: having known the things concerning you

Philippians 2:20 Prep
GRK: γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει
KJV: care for your state.
INT: genuinely the things relative to you will care for

Philippians 2:23 Prep
GRK: ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς
KJV: I shall see how it will go with me.
INT: I shall have seen the things concerning me at once

Colossians 1:3 Prep
GRK: Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
KJV: praying always for you,
INT: Christ continually for you praying

Colossians 4:3 Prep
GRK: ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν ἵνα
KJV: praying also for us, that
INT: at the same time also for us that

Colossians 4:8 Prep
GRK: γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ
NAS: purpose, that you may know about our circumstances
KJV: he might know your estate, and comfort
INT: you might know the things concerning us and

Colossians 4:10 Prep
GRK: ἀνεψιὸς Βαρνάβα περὶ οὗ ἐλάβετε
NAS: cousin Mark (about whom you received
KJV: to Barnabas, (touching whom
INT: cousin of Barnabas concerning whom you received

1 Thessalonians 1:2 Prep
GRK: θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν
KJV: to God always for you all,
INT: God always concerning all of you

1 Thessalonians 1:9 Prep
GRK: αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν
NAS: report about us what kind
KJV: themselves shew of us what manner
INT: they themselves indeed concerning us report

1 Thessalonians 3:9 Prep
GRK: θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ
KJV: to God again for you, for
INT: to God to give concerning you for

1 Thessalonians 4:6 Prep
GRK: ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων
KJV: [is] the avenger of all
INT: avenging [is] [the] Lord concerning all these things

1 Thessalonians 4:9 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῆς
KJV: But as touching brotherly love ye need
INT: concerning moreover

1 Thessalonians 4:13 Prep
GRK: ἀγνοεῖν ἀδελφοί περὶ τῶν κοιμωμένων
NAS: brethren, about those
KJV: brethren, concerning them which are asleep,
INT: to be ignorant brothers concerning those who have fallen asleep

1 Thessalonians 5:1 Prep
GRK: Περὶ δὲ τῶν
KJV: But of the times and
INT: concerning moreover the

1 Thessalonians 5:25 Prep
GRK: προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν
KJV: Brethren, pray for us.
INT: pray and for us

2 Thessalonians 1:3 Prep
GRK: θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοί
KJV: God always for you, brethren,
INT: God always concerning you brothers

2 Thessalonians 1:11 Prep
GRK: προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν ἵνα
KJV: we pray always for you, that
INT: we pray always for you that

2 Thessalonians 2:13 Prep
GRK: θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοὶ
KJV: alway to God for you, brethren
INT: to God always concerning you brothers

2 Thessalonians 3:1 Prep
GRK: προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ ἡμῶν ἵνα
KJV: brethren, pray for us, that
INT: pray brothers for us that

1 Timothy 1:7 Prep
GRK: λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται
NAS: or the matters about which
KJV: they say, nor whereof they affirm.
INT: they say nor concerning what they strongly affirm

1 Timothy 1:19 Prep
GRK: τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν
NAS: and suffered shipwreck in regard to their faith.
KJV: having put away concerning faith
INT: some having cast away as to faith

1 Timothy 6:4 Prep
GRK: ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ
KJV: but doting about questions and
INT: but unhealthy about questions and

1 Timothy 6:21 Prep
GRK: τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν
KJV: have erred concerning the faith.
INT: some professing in reference to the faith

2 Timothy 1:3 Prep
GRK: ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν
KJV: I have remembrance of thee in
INT: I have the of you remembrance

2 Timothy 2:18 Prep
GRK: οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν
KJV: Who concerning the truth have erred,
INT: who concerning the truth

2 Timothy 3:8 Prep
GRK: νοῦν ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν
NAS: mind, rejected in regard to the faith.
KJV: minds, reprobate concerning the faith.
INT: in mind found worthless as regards the faith

Titus 2:7 Prep
GRK: περὶ πάντα σεαυτὸν
KJV: In all things shewing
INT: in all things yourself

Titus 2:8 Prep
GRK: ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον
NAS: bad to say about us.
KJV: thing to say of you.
INT: having to say concerning us evil

Titus 3:8 Prep
GRK: λόγος καὶ περὶ τούτων βούλομαί
NAS: statement; and concerning these things
KJV: and these things I will
INT: saying and concerning these things I desire

Philemon 1:10 Prep
GRK: παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ
KJV: I beseech thee for my son
INT: I exhort you for my

Hebrews 2:5 Prep
GRK: τὴν μέλλουσαν περὶ ἧς λαλοῦμεν
NAS: to come, concerning which
KJV: the world to come, whereof we speak.
INT: which is to come of which we speak

Hebrews 4:4 Prep
GRK: γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης
NAS: somewhere concerning the seventh
KJV: in a certain place of the seventh
INT: indeed somewhere concerning the seventh [day]

Hebrews 4:8 Prep
GRK: οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει
KJV: afterward have spoken of another day.
INT: not anyhow concerning another [day] would he have spoken

Hebrews 5:3 Prep
GRK: ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ
KJV: he ought, as for the people, so
INT: he is obligated even as for the people

Hebrews 5:3 Prep
GRK: οὕτως καὶ περὶ αὐτοῦ προσφέρειν
KJV: so also for himself, to offer
INT: so also for himself to offer

Hebrews 5:3 Prep
GRK: αὐτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν
INT: himself to offer for sins

Hebrews 5:11 Prep
GRK: Περὶ οὗ πολὺς
NAS: Concerning him we have much to say,
KJV: Of whom we
INT: Concerning whom [is] much

Hebrews 6:9 Prep
GRK: Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν ἀγαπητοί
NAS: of better things concerning you, and things that accompany
KJV: better things of you,
INT: we are persuaded however concerning you beloved

Hebrews 7:14 Prep
GRK: ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν
NAS: spoke nothing concerning priests.
KJV: spake nothing concerning priesthood.
INT: which tribe concerning priesthood nothing

Hebrews 9:5 Prep
GRK: τὸ ἱλαστήριον περὶ ὧν οὐκ
KJV: the mercyseat; of which
INT: the mercy seat concerning which not

Hebrews 10:6 Prep
GRK: ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ
KJV: and [sacrifices] for sin
INT: Burnt offerings and [sacrifices] for sin not

Hebrews 10:7 Prep
GRK: βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ
KJV: it is written of me,)
INT: of [the] book it is written of me

Hebrews 10:8 Prep
GRK: ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ
KJV: and [offering] for sin
INT: burnt offerings and [sacrifices] for sin not

Hebrews 10:18 Prep
GRK: οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
KJV: offering for sin.
INT: no longer [is there] an offering for sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page