Zechariah 11:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wā-’ō-marוָאֹמַ֣רAnd I saidVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֗םunto themPrep
518 [e]’im-אִם־IfConj
2896 [e]ṭō-wḇט֧וֹבgoodAdj
5869 [e]bə-‘ê-nê-ḵemבְּעֵינֵיכֶ֛םin your sightNoun
3051 [e]hā-ḇūהָב֥וּgiveVerb
7939 [e]śə-ḵā-rîשְׂכָרִ֖י[me] my priceNoun
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
3808 [e]לֹ֣א ׀notAdv
2308 [e]ḥă-ḏā-lū;חֲדָ֑לוּdo forbearVerb
8254 [e]way-yiš-qə-lūוַיִּשְׁקְל֥וּso they weighedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7939 [e]śə-ḵā-rîשְׂכָרִ֖יmy priceNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
3701 [e]kā-sep̄.כָּֽסֶף׃[pieces] of silverNoun
Hebrew Texts
זכריה 11:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמַ֣ר אֲלֵיהֶ֗ם אִם־טֹ֧וב בְּעֵינֵיכֶ֛ם הָב֥וּ שְׂכָרִ֖י וְאִם־לֹ֣א ׀ חֲדָ֑לוּ וַיִּשְׁקְל֥וּ אֶת־שְׂכָרִ֖י שְׁלֹשִׁ֥ים כָּֽסֶף׃

זכריה 11:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר אליהם אם־טוב בעיניכם הבו שכרי ואם־לא ׀ חדלו וישקלו את־שכרי שלשים כסף׃

Links
Zechariah 11:12Zechariah 11:12 Text AnalysisZechariah 11:12 InterlinearZechariah 11:12 MultilingualZechariah 11:12 TSKZechariah 11:12 Cross ReferencesZechariah 11:12 Bible HubZechariah 11:12 Biblia ParalelaZechariah 11:12 Chinese BibleZechariah 11:12 French BibleZechariah 11:12 German Bible

Bible Hub
Zechariah 11:11
Top of Page
Top of Page