Psalm 77:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםIn the dayNoun
6869 [e]ṣā-rā-ṯîצָרָתִי֮of my troubleNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֪יthe LordNoun
1875 [e]dā-rā-šə-tîדָּ֫רָ֥שְׁתִּיI soughtVerb
3027 [e]yā-ḏîיָדִ֤י ׀my veryNoun
3915 [e]lay-lāhלַ֣יְלָהIn the nightNoun
5064 [e]nig-gə-rāhנִ֭גְּרָהranVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6313 [e]ṯā-p̄ūḡ;תָפ֑וּגdo ceasedVerb
3985 [e]mê-’ă-nāhמֵאֲנָ֖הrefusedVerb
5162 [e]hin-nā-ḥêmהִנָּחֵ֣םto be comfortedVerb
5315 [e]nap̄-šî.נַפְשִֽׁי׃My soulNoun
Hebrew Texts
תהילים 77:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּיֹ֥ום צָרָתִי֮ אֲדֹנָ֪י דָּ֫רָ֥שְׁתִּי יָדִ֤י ׀ לַ֣יְלָה נִ֭גְּרָה וְלֹ֣א תָפ֑וּג מֵאֲנָ֖ה הִנָּחֵ֣ם נַפְשִֽׁי׃

תהילים 77:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום צרתי אדני דרשתי ידי ׀ לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃

Links
Psalm 77:2Psalm 77:2 Text AnalysisPsalm 77:2 InterlinearPsalm 77:2 MultilingualPsalm 77:2 TSKPsalm 77:2 Cross ReferencesPsalm 77:2 Bible HubPsalm 77:2 Biblia ParalelaPsalm 77:2 Chinese BiblePsalm 77:2 French BiblePsalm 77:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 77:1
Top of Page
Top of Page