Psalm 34:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5493 [e]sūrס֣וּרDepartVerb
7451 [e]mê-rā‘מֵ֭רָעfrom evilAdj
6213 [e]wa-‘ă-śêh-וַעֲשֵׂה־and doVerb
2896 [e]ṭō-wḇ;ט֑וֹבgoodAdj
1245 [e]baq-qêšבַּקֵּ֖שׁseekVerb
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֣וֹםpeaceNoun
7291 [e]wə-rā-ḏə-p̄ê-hū.וְרָדְפֵֽהוּ׃and pursueVerb
Hebrew Texts
תהילים 34:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ס֣וּר מֵ֭רָע וַעֲשֵׂה־טֹ֑וב בַּקֵּ֖שׁ שָׁלֹ֣ום וְרָדְפֵֽהוּ׃

תהילים 34:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
סור מרע ועשה־טוב בקש שלום ורדפהו׃

Links
Psalm 34:14Psalm 34:14 Text AnalysisPsalm 34:14 InterlinearPsalm 34:14 MultilingualPsalm 34:14 TSKPsalm 34:14 Cross ReferencesPsalm 34:14 Bible HubPsalm 34:14 Biblia ParalelaPsalm 34:14 Chinese BiblePsalm 34:14 French BiblePsalm 34:14 German Bible

Bible Hub
Psalm 34:13
Top of Page
Top of Page