Psalm 144:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2617 [e]ḥas-dîחַסְדִּ֥יMy covenant loyaltyNoun
4686 [e]ū-mə-ṣū-ḏā-ṯîוּמְצוּדָתִי֮and my fortressNoun
4869 [e]miś-gab-bîמִשְׂגַּבִּ֪יmy high towerNoun
6403 [e]ū-mə-p̄al-ṭîוּֽמְפַלְטִ֫יand my delivererVerb
  לִ֥יto mePrep
4043 [e]mā-ḡin-nîמָ֭גִנִּיshieldNoun
  ū-ḇōwוּב֣וֹ -  
2620 [e]ḥā-sî-ṯî;חָסִ֑יתִי[he] and in whom I trustVerb
7286 [e]hā-rō-w-ḏêḏהָרוֹדֵ֖דwho subduesVerb
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣יmy peopleNoun
8478 [e]ṯaḥ-tāy.תַחְתָּֽי׃underNoun
Hebrew Texts
תהילים 144:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חַסְדִּ֥י וּמְצוּדָתִי֮ מִשְׂגַּבִּ֪י וּֽמְפַלְטִ֫י לִ֥י מָ֭גִנִּי וּבֹ֣ו חָסִ֑יתִי הָרֹודֵ֖ד עַמִּ֣י תַחְתָּֽי׃

תהילים 144:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

Links
Psalm 144:2Psalm 144:2 Text AnalysisPsalm 144:2 InterlinearPsalm 144:2 MultilingualPsalm 144:2 TSKPsalm 144:2 Cross ReferencesPsalm 144:2 Bible HubPsalm 144:2 Biblia ParalelaPsalm 144:2 Chinese BiblePsalm 144:2 French BiblePsalm 144:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 144:1
Top of Page
Top of Page