Numbers 4:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3615 [e]wə-ḵil-lāhוְכִלָּ֣הwhen have finishedVerb
175 [e]’a-hă-rōn-אַֽהֲרֹן־AaronNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāwוּ֠בָנָיוand its sonsNoun
3680 [e]lə-ḵas-sōṯלְכַסֹּ֨תcoveringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֜דֶשׁthe sanctuaryNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יthe vesselsNoun
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּדֶשׁ֮of the sanctuaryNoun
5265 [e]bin-sō-a‘בִּנְסֹ֣עַis to set forwardVerb
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶה֒as the campNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַחֲרֵי־that afterAdv
3651 [e]ḵên,כֵ֗ן - Adj
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֤אוּshall comeVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the sonsNoun
6955 [e]qə-hāṯקְהָת֙of KohathNoun
5375 [e]lā-śêṯ,לָשֵׂ֔אתto carryVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־but notAdv
5060 [e]yig-gə-‘ūיִגְּע֥וּthey shall touchVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֖דֶשׁ[any] holy thingNoun
4191 [e]wā-mê-ṯū;וָמֵ֑תוּthat lest they dieVerb
428 [e]’êl-lehאֵ֛לֶּהThese [things are]Pro
4853 [e]maś-śāמַשָּׂ֥אthe burdenNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
6955 [e]qə-hāṯקְהָ֖תof KohathNoun
168 [e]bə-’ō-helבְּאֹ֥הֶלin the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ.מוֹעֵֽד׃of meetingNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִלָּ֣ה אַֽהֲרֹן־וּ֠בָנָיו לְכַסֹּ֨ת אֶת־הַקֹּ֜דֶשׁ וְאֶת־כָּל־כְּלֵ֣י הַקֹּדֶשׁ֮ בִּנְסֹ֣עַ הַֽמַּחֲנֶה֒ וְאַחֲרֵי־כֵ֗ן יָבֹ֤אוּ בְנֵי־קְהָת֙ לָשֵׂ֔את וְלֹֽא־יִגְּע֥וּ אֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ וָמֵ֑תוּ אֵ֛לֶּה מַשָּׂ֥א בְנֵֽי־קְהָ֖ת בְּאֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃

במדבר 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכלה אהרן־ובניו לכסת את־הקדש ואת־כל־כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי־כן יבאו בני־קהת לשאת ולא־יגעו אל־הקדש ומתו אלה משא בני־קהת באהל מועד׃

Links
Numbers 4:15Numbers 4:15 Text AnalysisNumbers 4:15 InterlinearNumbers 4:15 MultilingualNumbers 4:15 TSKNumbers 4:15 Cross ReferencesNumbers 4:15 Bible HubNumbers 4:15 Biblia ParalelaNumbers 4:15 Chinese BibleNumbers 4:15 French BibleNumbers 4:15 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:14
Top of Page
Top of Page