Numbers 18:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5647 [e]wə-‘ā-ḇaḏוְעָבַ֨דBut shall doVerb
3881 [e]hal-lê-wîהַלֵּוִ֜יthe LevitesAdj
1931 [e]hū,ה֗וּאhePro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏaṯעֲבֹדַת֙the serviceNoun
168 [e]’ō-helאֹ֣הֶלof the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ,מוֹעֵ֔דof meetingNoun
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֖םand theyPro
5375 [e]yiś-’ūיִשְׂא֣וּshall bearVerb
5771 [e]‘ă-wō-nām;עֲוֹנָ֑םtheir iniquityNoun
2708 [e]ḥuq-qaṯחֻקַּ֤ת[it shall be] a statuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָם֙foreverNoun
1755 [e]lə-ḏō-rō-ṯê-ḵem,לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םthroughout your generationsNoun
8432 [e]ū-ḇə-ṯō-wḵוּבְתוֹךְ֙that amongNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5157 [e]yin-ḥă-lūיִנְחֲל֖וּdo they haveVerb
5159 [e]na-ḥă-lāh.נַחֲלָֽה׃inheritanceNoun
Hebrew Texts
במדבר 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד וְהֵ֖ם יִשְׂא֣וּ עֲוֹנָ֑ם חֻקַּ֤ת עֹולָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וּבְתֹוךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַחֲלָֽה׃

במדבר 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבד הלוי הוא את־עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה׃

Links
Numbers 18:23Numbers 18:23 Text AnalysisNumbers 18:23 InterlinearNumbers 18:23 MultilingualNumbers 18:23 TSKNumbers 18:23 Cross ReferencesNumbers 18:23 Bible HubNumbers 18:23 Biblia ParalelaNumbers 18:23 Chinese BibleNumbers 18:23 French BibleNumbers 18:23 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:22
Top of Page
Top of Page