Leviticus 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֥יםand thirtyNoun
3117 [e]yō-wmיוֹם֙daysNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šeṯוּשְׁלֹ֣שֶׁתand threeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֔יםthe daysNoun
3427 [e]tê-šêḇתֵּשֵׁ֖בshe Then shall continueVerb
1818 [e]biḏ-mêבִּדְמֵ֣יin the bloodNoun
2893 [e]ṭā-ho-rāh;טָהֳרָ֑הof her purifyingNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־anyNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֣דֶשׁhallowed thingNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5060 [e]ṯig-gā‘,תִגָּ֗עshe shall touchVerb
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and intoPrep
4720 [e]ham-miq-dāšהַמִּקְדָּשׁ֙the sanctuaryNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
935 [e]ṯā-ḇō,תָבֹ֔אcomeVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
4390 [e]mə-lōṯמְלֹ֖אתbe fulfilledVerb
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2893 [e]ṭā-ho-rāh.טָהֳרָֽהּ׃of purificationNoun
Hebrew Texts
ויקרא 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁלֹשִׁ֥ים יֹום֙ וּשְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֔ים תֵּשֵׁ֖ב בִּדְמֵ֣י טָהֳרָ֑ה בְּכָל־קֹ֣דֶשׁ לֹֽא־תִגָּ֗ע וְאֶל־הַמִּקְדָּשׁ֙ לֹ֣א תָבֹ֔א עַד־מְלֹ֖את יְמֵ֥י טָהֳרָֽהּ׃

ויקרא 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל־קדש לא־תגע ואל־המקדש לא תבא עד־מלאת ימי טהרה׃

Links
Leviticus 12:4Leviticus 12:4 Text AnalysisLeviticus 12:4 InterlinearLeviticus 12:4 MultilingualLeviticus 12:4 TSKLeviticus 12:4 Cross ReferencesLeviticus 12:4 Bible HubLeviticus 12:4 Biblia ParalelaLeviticus 12:4 Chinese BibleLeviticus 12:4 French BibleLeviticus 12:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 12:3
Top of Page
Top of Page