Joshua 12:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֣לֶּהAnd these [are]Pro
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יthe kingsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֡רֶץof the countryNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
5221 [e]hik-kāhהִכָּ֨הstruckVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֜עַJoshuaNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
5676 [e]bə-‘ê-ḇerבְּעֵ֤בֶרon this sideNoun
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֙JordanNoun
3220 [e]yām-māh,יָ֔מָּהon the westNoun
  mib-ba-‘alמִבַּ֤עַלfromPrep
1171 [e]gāḏגָּד֙Baal-gadNoun
1237 [e]bə-ḇiq-‘aṯבְּבִקְעַ֣תin the valleyNoun
3844 [e]hal-lə-ḇā-nō-wn,הַלְּבָנ֔וֹןof LebanonNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
2022 [e]hā-hārהָהָ֥רthe mountNoun
2510 [e]he-ḥā-lāqהֶחָלָ֖קHalakNoun
5927 [e]hā-‘ō-lehהָעֹלֶ֣הthat goes upVerb
8165 [e]śê-‘î-rāh;שֵׂעִ֑ירָהto SeirNoun
5414 [e]way-yit-tə-nāhוַיִּתְּנָ֨הּand gaveVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֜עַthat JoshuaNoun
7626 [e]lə-šiḇ-ṭêלְשִׁבְטֵ֧יto the tribesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
3425 [e]yə-ruš-šāhיְרֻשָּׁ֖ה[for] a possessionNoun
4256 [e]kə-maḥ-lə-qō-ṯām.כְּמַחְלְקֹתָֽם׃according to their divisionsNoun
Hebrew Texts
יהושע 12:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֣לֶּה מַלְכֵ֣י הָאָ֡רֶץ אֲשֶׁר֩ הִכָּ֨ה יְהֹושֻׁ֜עַ וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל בְּעֵ֤בֶר הַיַּרְדֵּן֙ יָ֔מָּה מִבַּ֤עַל גָּד֙ בְּבִקְעַ֣ת הַלְּבָנֹ֔ון וְעַד־הָהָ֥ר הֶחָלָ֖ק הָעֹלֶ֣ה שֵׂעִ֑ירָה וַיִּתְּנָ֨הּ יְהֹושֻׁ֜עַ לְשִׁבְטֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל יְרֻשָּׁ֖ה כְּמַחְלְקֹתָֽם׃

יהושע 12:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד־ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃

Links
Joshua 12:7Joshua 12:7 Text AnalysisJoshua 12:7 InterlinearJoshua 12:7 MultilingualJoshua 12:7 TSKJoshua 12:7 Cross ReferencesJoshua 12:7 Bible HubJoshua 12:7 Biblia ParalelaJoshua 12:7 Chinese BibleJoshua 12:7 French BibleJoshua 12:7 German Bible

Bible Hub
Joshua 12:6
Top of Page
Top of Page