Genesis 39:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4672 [e]way-yim-ṣāוַיִּמְצָ֨אAnd foundVerb
3130 [e]yō-w-sêp̄יוֹסֵ֥ףJosephNoun
2580 [e]ḥênחֵ֛ןgraceNoun
5869 [e]bə-‘ê-nāwבְּעֵינָ֖יוin his sightNoun
8334 [e]way-šā-reṯוַיְשָׁ֣רֶתand he servedVerb
853 [e]’ō-ṯōw;אֹת֑וֹhimAcc
6485 [e]way-yap̄-qi-ḏê-hūוַיַּפְקִדֵ֙הוּ֙and he made appointed himVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
1004 [e]bê-ṯōw,בֵּית֔וֹhis houseNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3426 [e]yeš-יֶשׁ־[that] he hadSubst
  lōwל֖וֹto himPrep
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןhe putVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōw.בְּיָדֽוֹ׃in his chargeNoun
Hebrew Texts
בראשית 39:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמְצָ֨א יֹוסֵ֥ף חֵ֛ן בְּעֵינָ֖יו וַיְשָׁ֣רֶת אֹתֹ֑ו וַיַּפְקִדֵ֙הוּ֙ עַל־בֵּיתֹ֔ו וְכָל־יֶשׁ־לֹ֖ו נָתַ֥ן בְּיָדֹֽו׃

בראשית 39:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על־ביתו וכל־יש־לו נתן בידו׃

Links
Genesis 39:4Genesis 39:4 Text AnalysisGenesis 39:4 InterlinearGenesis 39:4 MultilingualGenesis 39:4 TSKGenesis 39:4 Cross ReferencesGenesis 39:4 Bible HubGenesis 39:4 Biblia ParalelaGenesis 39:4 Chinese BibleGenesis 39:4 French BibleGenesis 39:4 German Bible

Bible Hub
Genesis 39:3
Top of Page
Top of Page