Genesis 37:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]lə-ḵūלְכ֞וּComeVerb
4376 [e]wə-nim-kə-ren-nūוְנִמְכְּרֶ֣נּוּand let us sell himVerb
3459 [e]lay-yiš-mə-‘ê-lîm,לַיִּשְׁמְעֵאלִ֗יםto the IshmaelitesAdj
3027 [e]wə-yā-ḏê-nūוְיָדֵ֙נוּ֙and our handNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
1961 [e]tə-hî-תְּהִי־let beVerb
  ḇōw,ב֔וֹinPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
251 [e]’ā-ḥî-nūאָחִ֥ינוּour brotherNoun
1320 [e]ḇə-śā-rê-nūבְשָׂרֵ֖נוּour fleshNoun
1931 [e]hū;ה֑וּאhe [is]Pro
8085 [e]way-yiš-mə-‘ūוַֽיִּשְׁמְע֖וּAnd were contentVerb
251 [e]’e-ḥāw.אֶחָֽיו׃his brothersNoun
Hebrew Texts
בראשית 37:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְכ֞וּ וְנִמְכְּרֶ֣נּוּ לַיִּשְׁמְעֵאלִ֗ים וְיָדֵ֙נוּ֙ אַל־תְּהִי־בֹ֔ו כִּֽי־אָחִ֥ינוּ בְשָׂרֵ֖נוּ ה֑וּא וַֽיִּשְׁמְע֖וּ אֶחָֽיו׃

בראשית 37:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל־תהי־בו כי־אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו׃

Links
Genesis 37:27Genesis 37:27 Text AnalysisGenesis 37:27 InterlinearGenesis 37:27 MultilingualGenesis 37:27 TSKGenesis 37:27 Cross ReferencesGenesis 37:27 Bible HubGenesis 37:27 Biblia ParalelaGenesis 37:27 Chinese BibleGenesis 37:27 French BibleGenesis 37:27 German Bible

Bible Hub
Genesis 37:26
Top of Page
Top of Page