Genesis 33:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3290 [e]wə-ya-‘ă-qōḇוְיַעֲקֹב֙And JacobNoun
5265 [e]nā-sa‘נָסַ֣עjourneyedVerb
5523 [e]suk-kō-ṯāh,סֻכֹּ֔תָהto SuccothNoun
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֥בֶןand builtVerb
  lōwל֖וֹto himselfPrep
1004 [e]bā-yiṯ;בָּ֑יִתa houseNoun
4735 [e]ū-lə-miq-nê-hūוּלְמִקְנֵ֙הוּ֙and for his livestockNoun
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הmadeVerb
5521 [e]suk-kōṯ,סֻכֹּ֔תsheltersNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֛ןthusAdj
7121 [e]qā-rāקָרָ֥אis calledVerb
8034 [e]šêm-שֵׁם־the nameNoun
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֖וֹםof the placeNoun
5523 [e]suk-kō-wṯ.סֻכּֽוֹת׃SuccothNoun
  sס -  
Hebrew Texts
בראשית 33:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיַעֲקֹב֙ נָסַ֣ע סֻכֹּ֔תָה וַיִּ֥בֶן לֹ֖ו בָּ֑יִת וּלְמִקְנֵ֙הוּ֙ עָשָׂ֣ה סֻכֹּ֔ת עַל־כֵּ֛ן קָרָ֥א שֵׁם־הַמָּקֹ֖ום סֻכֹּֽות׃ ס

בראשית 33:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על־כן קרא שם־המקום סכות׃ ס

Links
Genesis 33:17Genesis 33:17 Text AnalysisGenesis 33:17 InterlinearGenesis 33:17 MultilingualGenesis 33:17 TSKGenesis 33:17 Cross ReferencesGenesis 33:17 Bible HubGenesis 33:17 Biblia ParalelaGenesis 33:17 Chinese BibleGenesis 33:17 French BibleGenesis 33:17 German Bible

Bible Hub
Genesis 33:16
Top of Page
Top of Page