Esther 2:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and every dayNoun
3117 [e]yō-wmי֣וֹםevery dayNoun
3117 [e]wā-yō-wm,וָי֔וֹםAndNoun
4782 [e]mā-rə-do-ḵayמָרְדֳּכַי֙MordecaiNoun
1980 [e]miṯ-hal-lêḵ,מִתְהַלֵּ֔ךְwalkedVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
2691 [e]ḥă-ṣarחֲצַ֣רthe courtNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the haremNoun
802 [e]han-nā-šîm;הַנָּשִׁ֑יםof the womenNoun
3045 [e]lā-ḏa-‘aṯלָדַ֙עַת֙to learnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7965 [e]šə-lō-wmשְׁל֣וֹםdidNoun
635 [e]’es-têr,אֶסְתֵּ֔רhow EstherNoun
4100 [e]ū-mah-וּמַה־and whatPro
6213 [e]yê-‘ā-śehיֵּעָשֶׂ֖הshould becomeVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
אסתר 2:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְכָל־יֹ֣ום וָיֹ֔ום מָרְדֳּכַי֙ מִתְהַלֵּ֔ךְ לִפְנֵ֖י חֲצַ֣ר בֵּית־הַנָּשִׁ֑ים לָדַ֙עַת֙ אֶת־שְׁלֹ֣ום אֶסְתֵּ֔ר וּמַה־יֵּעָשֶׂ֖ה בָּֽהּ׃

אסתר 2:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובכל־יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית־הנשים לדעת את־שלום אסתר ומה־יעשה בה׃

Links
Esther 2:11Esther 2:11 Text AnalysisEsther 2:11 InterlinearEsther 2:11 MultilingualEsther 2:11 TSKEsther 2:11 Cross ReferencesEsther 2:11 Bible HubEsther 2:11 Biblia ParalelaEsther 2:11 Chinese BibleEsther 2:11 French BibleEsther 2:11 German Bible

Bible Hub
Esther 2:10
Top of Page
Top of Page