2 Samuel 13:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
3082 [e]yə-hō-w-nā-ḏāḇ,יְה֣וֹנָדָ֔בJonadabNoun
7901 [e]šə-ḵaḇשְׁכַ֥בLay you downVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4904 [e]miš-kā-ḇə-ḵāמִשְׁכָּבְךָ֖your bedNoun
2470 [e]wə-hiṯ-ḥāl;וְהִתְחָ֑לand make yourself sickVerb
935 [e]ū-ḇāוּבָ֧אwhen comesVerb
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֣יךָyour fatherNoun
7200 [e]lir-’ō-w-ṯe-ḵā,לִרְאוֹתֶ֗ךָto seeVerb
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֣you sayVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֡יוuntoPrep
935 [e]tā-ḇōתָּ֣בֹאcome himVerb
4994 [e]נָא֩I prayInj
8559 [e]ṯā-mārתָמָ֨רTamarNoun
269 [e]’ă-ḥō-w-ṯîאֲחוֹתִ֜יlet my sisterNoun
1262 [e]wə-ṯaḇ-rê-nîוְתַבְרֵ֣נִיand give meVerb
3899 [e]le-ḥem,לֶ֗חֶםfoodNoun
6213 [e]wə-‘ā-śə-ṯāhוְעָשְׂתָ֤הand dressVerb
5869 [e]lə-‘ê-nayלְעֵינַי֙in my sightNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1279 [e]hab-bir-yāh,הַבִּרְיָ֔הthe foodNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר.. .. ..Prt
7200 [e]’er-’eh,אֶרְאֶ֔הI may see [it]Verb
398 [e]wə-’ā-ḵal-tîוְאָכַלְתִּ֖יand eatVerb
3027 [e]mî-yā-ḏāh.מִיָּדָֽהּ׃from her handNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ יְהֹ֣ונָדָ֔ב שְׁכַ֥ב עַל־מִשְׁכָּבְךָ֖ וְהִתְחָ֑ל וּבָ֧א אָבִ֣יךָ לִרְאֹותֶ֗ךָ וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֡יו תָּ֣בֹא נָא֩ תָמָ֨ר אֲחֹותִ֜י וְתַבְרֵ֣נִי לֶ֗חֶם וְעָשְׂתָ֤ה לְעֵינַי֙ אֶת־הַבִּרְיָ֔ה לְמַ֙עַן֙ אֲשֶׁ֣ר אֶרְאֶ֔ה וְאָכַלְתִּ֖י מִיָּדָֽהּ׃

שמואל ב 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו יהונדב שכב על־משכבך והתחל ובא אביך לראותך ואמרת אליו תבא נא תמר אחותי ותברני לחם ועשתה לעיני את־הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה׃

Links
2 Samuel 13:52 Samuel 13:5 Text Analysis2 Samuel 13:5 Interlinear2 Samuel 13:5 Multilingual2 Samuel 13:5 TSK2 Samuel 13:5 Cross References2 Samuel 13:5 Bible Hub2 Samuel 13:5 Biblia Paralela2 Samuel 13:5 Chinese Bible2 Samuel 13:5 French Bible2 Samuel 13:5 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 13:4
Top of Page
Top of Page