2 Kings 7:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
702 [e]wə-’ar-bā-‘āhוְאַרְבָּעָ֧הand fourNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֛יםmenNoun
1961 [e]hā-yūהָי֥וּthere wereVerb
6879 [e]mə-ṣō-rā-‘îmמְצֹרָעִ֖יםleprousVerb
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַחat the entering inNoun
8179 [e]haš-šā-‘ar;הַשָּׁ֑עַרof the gateNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and they saidVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7453 [e]rê-‘ê-hū,רֵעֵ֔הוּanotherNoun
4100 [e]māh,מָ֗הWhyPro
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֛חְנוּwePro
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִ֥יםsitVerb
6311 [e]pōhפֹּ֖הhereAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
4191 [e]mā-ṯə-nū.מָֽתְנוּ׃we dieVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַרְבָּעָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים הָי֥וּ מְצֹרָעִ֖ים פֶּ֣תַח הַשָּׁ֑עַר וַיֹּֽאמְרוּ֙ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֔הוּ מָ֗ה אֲנַ֛חְנוּ יֹשְׁבִ֥ים פֹּ֖ה עַד־מָֽתְנוּ׃

מלכים ב 7:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וארבעה אנשים היו מצרעים פתח השער ויאמרו איש אל־רעהו מה אנחנו ישבים פה עד־מתנו׃

Links
2 Kings 7:32 Kings 7:3 Text Analysis2 Kings 7:3 Interlinear2 Kings 7:3 Multilingual2 Kings 7:3 TSK2 Kings 7:3 Cross References2 Kings 7:3 Bible Hub2 Kings 7:3 Biblia Paralela2 Kings 7:3 Chinese Bible2 Kings 7:3 French Bible2 Kings 7:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:2
Top of Page
Top of Page