2 Chronicles 6:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-hê-šî-ḇūוְהֵשִׁ֙יבוּ֙and turnVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3824 [e]lə-ḇā-ḇām,לְבָבָ֔םthoughtNoun
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֖רֶץin the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwherePrt
7617 [e]niš-bū-נִשְׁבּוּ־they are carried captiveVerb
8033 [e]šām;שָׁ֑םwhereAdv
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֣בוּ ׀andVerb
2603 [e]wə-hiṯ-ḥan-nə-nūוְהִֽתְחַנְּנ֣וּprayVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֤רֶץto You in the landNoun
7633 [e]šiḇ-yāmשִׁבְיָם֙captivesNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָ֥אנוּWe have sinnedVerb
5753 [e]he-‘ĕ-wî-nūהֶעֱוִ֖ינוּwe have done amissVerb
7561 [e]wə-rā-šā-‘ə-nū.וְרָשָֽׁעְנוּ׃and have dealt wickedlyVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵשִׁ֙יבוּ֙ אֶל־לְבָבָ֔ם בָּאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבּוּ־שָׁ֑ם וְשָׁ֣בוּ ׀ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ אֵלֶ֗יךָ בְּאֶ֤רֶץ שִׁבְיָם֙ לֵאמֹ֔ר חָטָ֥אנוּ הֶעֱוִ֖ינוּ וְרָשָֽׁעְנוּ׃

דברי הימים ב 6:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשיבו אל־לבבם בארץ אשר נשבו־שם ושבו ׀ והתחננו אליך בארץ שבים לאמר חטאנו העוינו ורשענו׃

Links
2 Chronicles 6:372 Chronicles 6:37 Text Analysis2 Chronicles 6:37 Interlinear2 Chronicles 6:37 Multilingual2 Chronicles 6:37 TSK2 Chronicles 6:37 Cross References2 Chronicles 6:37 Bible Hub2 Chronicles 6:37 Biblia Paralela2 Chronicles 6:37 Chinese Bible2 Chronicles 6:37 French Bible2 Chronicles 6:37 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:36
Top of Page
Top of Page