1 Samuel 19:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1245 [e]way-ḇaq-qêšוַיְבַקֵּ֨שׁAnd soughtVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֜וּלSaulNoun
5221 [e]lə-hak-kō-wṯלְהַכּ֤וֹתto pinVerb
2595 [e]ba-ḥă-nîṯבַּֽחֲנִית֙with the spearNoun
1732 [e]bə-ḏā-wiḏבְּדָוִ֣דDavidNoun
7023 [e]ū-ḇaq-qîr,וּבַקִּ֔ירbut even to the wallNoun
6362 [e]way-yip̄-ṭarוַיִּפְטַר֙he slipped awayVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יpresenceNoun
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֔וּלof out of SaulNoun
5221 [e]way-yaḵוַיַּ֥ךְand he struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
2595 [e]ha-ḥă-nîṯהַחֲנִ֖יתthe javelinNoun
7023 [e]baq-qîr;בַּקִּ֑ירinto the wallNoun
1732 [e]wə-ḏā-wiḏוְדָוִ֛דand DavidNoun
5127 [e]nāsנָ֥סfledVerb
4422 [e]way-yim-mā-lêṭוַיִּמָּלֵ֖טthat escapedVerb
3915 [e]bal-lay-lāhבַּלַּ֥יְלָהnightNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃thatPro
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל א 19:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְבַקֵּ֨שׁ שָׁא֜וּל לְהַכֹּ֤ות בַּֽחֲנִית֙ בְּדָוִ֣ד וּבַקִּ֔יר וַיִּפְטַר֙ מִפְּנֵ֣י שָׁא֔וּל וַיַּ֥ךְ אֶֽת־הַחֲנִ֖ית בַּקִּ֑יר וְדָוִ֛ד נָ֥ס וַיִּמָּלֵ֖ט בַּלַּ֥יְלָה הֽוּא׃ פ

שמואל א 19:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את־החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא׃ פ

Links
1 Samuel 19:101 Samuel 19:10 Text Analysis1 Samuel 19:10 Interlinear1 Samuel 19:10 Multilingual1 Samuel 19:10 TSK1 Samuel 19:10 Cross References1 Samuel 19:10 Bible Hub1 Samuel 19:10 Biblia Paralela1 Samuel 19:10 Chinese Bible1 Samuel 19:10 French Bible1 Samuel 19:10 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 19:9
Top of Page
Top of Page