1 Kings 2:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8052 [e]wə-haš-šə-mu-‘āhוְהַשְּׁמֻעָה֙Then newsNoun
935 [e]bā-’āhבָּ֣אָהcameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3097 [e]yō-w-’āḇ,יוֹאָ֔בJoabNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3097 [e]yō-w-’āḇ,יוֹאָ֗בJoabNoun
5186 [e]nā-ṭāhנָטָה֙had turnedVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
138 [e]’ă-ḏō-nî-yāh,אֲדֹנִיָּ֔הAdonijahNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַחֲרֵ֥יand afterAdv
53 [e]’aḇ-šā-lō-wmאַבְשָׁל֖וֹםAbsalomNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5186 [e]nā-ṭāh;נָטָ֑הdo though he turnedVerb
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֤נָסAnd fledVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֙JoabNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
168 [e]’ō-helאֹ֣הֶלthe tentNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
2388 [e]way-ya-ḥă-zêqוַֽיַּחֲזֵ֖קand caught holdVerb
7161 [e]bə-qar-nō-wṯבְּקַרְנ֥וֹתof the hornsNoun
4196 [e]ham-miz-bê-aḥ.הַמִּזְבֵּֽחַ׃of the altarNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשְּׁמֻעָה֙ בָּ֣אָה עַד־יֹואָ֔ב כִּ֣י יֹואָ֗ב נָטָה֙ אַחֲרֵ֣י אֲדֹנִיָּ֔ה וְאַחֲרֵ֥י אַבְשָׁלֹ֖ום לֹ֣א נָטָ֑ה וַיָּ֤נָס יֹואָב֙ אֶל־אֹ֣הֶל יְהוָ֔ה וַֽיַּחֲזֵ֖ק בְּקַרְנֹ֥ות הַמִּזְבֵּֽחַ׃

מלכים א 2:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשמעה באה עד־יואב כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה וינס יואב אל־אהל יהוה ויחזק בקרנות המזבח׃

Links
1 Kings 2:281 Kings 2:28 Text Analysis1 Kings 2:28 Interlinear1 Kings 2:28 Multilingual1 Kings 2:28 TSK1 Kings 2:28 Cross References1 Kings 2:28 Bible Hub1 Kings 2:28 Biblia Paralela1 Kings 2:28 Chinese Bible1 Kings 2:28 French Bible1 Kings 2:28 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:27
Top of Page
Top of Page